Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Bent­ley Sys­tems se při­po­ji­la ke kon­sor­ciu Di­gi­tal Twin

Čtvrtek, 21 Květen 2020 14:28

Tags: Bentley Systems | Digital Twin Consortium | Digitální dvojčata | DTC | Infrastruktura

DTC-Groudbreaker-2021Di­gi­tal Twin Consortium bylo vy­tvo­ře­no ne­zisko­vým ob­chod­ním sdru­že­ním Ob­ject Ma­nage­ment Group se spo­leč­nost­mi Ansys, Dell, Len­dle­a­se a Micro­soft, čímž vzni­kl glo­bál­ní eko­sys­tém uži­va­te­lů, kteří urych­lu­jí trh di­gi­tál­ních dvoj­čat a uka­zu­jí hod­no­tu tech­no­lo­gie di­gi­tál­ních dvoj­čat. Kon­sor­ci­um jako au­to­ri­ta v ob­las­ti di­gi­tál­ních dvoj­čat sdru­žu­je prů­my­sl, vládu a aka­de­mic­kou obec, aby do­sáh­lo jed­not­nos­ti v ter­mi­no­lo­gii, ar­chi­tek­tu­ře, bez­peč­nos­ti a sou­čin­nos­ti tech­no­lo­gie di­gi­tál­ních dvoj­čat.

Cílem kon­sor­cia Di­gi­tal Twin je ovliv­nit směr vý­vo­je tech­no­lo­gií di­gi­tál­ních dvoj­čat, stát se ústřed­ním bodem pro ve­de­ní di­gi­tál­ních dvoj­čat a pod­po­ro­vat, roz­ví­jet a zdo­ko­na­lo­vat osvěd­če­né po­stu­py a vý­ho­dy di­gi­tál­ní­ho dvoj­če­te.

Jako člen kon­sor­cia na úrov­ni „prů­kop­ník“ po­mů­že Bent­ley de facto sta­no­vit tech­nic­ké po­ky­ny a ta­xo­no­mii (sys­tém po­jme­no­vá­vá­ní a or­ga­ni­za­ce věcí do sku­pin s po­dob­ný­mi vlast­nost­mi), zve­řejňovat re­fe­renč­ní rámce, roz­ví­jet po­ža­dav­ky na nové stan­dar­dy a sdí­let pří­pa­dy vy­u­ži­tí, aby se ma­xi­ma­li­zo­va­ly vý­ho­dy di­gi­tál­ních dvoj­čat. Bent­ley bude spo­lu­pra­co­vat s dal­ší­mi ra­ný­mi ino­vá­to­ry včet­ně Vý­zkum­né la­bo­ra­to­ře le­tec­kých sil USA a vlády No­vé­ho Již­ní­ho Wa­le­su.

Spo­lu­prá­ce Bent­ley s kon­sor­ci­em Di­gi­tal Twins a jeho glo­bál­ním eko­sys­té­mem uži­va­te­lů di­gi­tál­ních dvoj­čat pod­tr­hu­je od­hod­lá­ní roz­ví­jet open-sour­ce plat­for­mu pro di­gi­tál­ní dvoj­ča­ta, která za­ča­la vy­dá­ním iMo­del.js na kon­fe­ren­ci Year in In­frastructu­re 2018.

  • iMo­del.js je první a je­di­nou ote­vře­nou zdro­jo­vou kni­hov­nou do­stup­nou na Gi­tHu­bu pro pří­stup, vy­tvá­ře­ní, vi­zu­a­li­za­ci, ana­lý­zu a in­te­gra­ci dat sou­vi­se­jí­cích s in­frastruk­tur­ní­mi di­gi­tál­ní­mi dvoj­ča­ty.

Bent­ley od té doby roz­ší­řil na­bíd­ku di­gi­tál­ních dvoj­čat o:

  • iTwin Ser­vi­ces, které umožňují správ­cům di­gi­tál­ních in­for­ma­cí za­čle­nit tech­nic­ká data vy­tvo­ře­ná růz­ný­mi ná­vr­ho­vý­mi ná­stro­ji do ži­vé­ho di­gi­tál­ní­ho dvoj­če bez na­ru­še­ní je­jich sou­čas­ných ná­stro­jů nebo pro­ce­sů.
  • Plant­Si­ght, di­gi­tál­ní dvoj­če pro zá­klad­ní che­mic­ký prů­my­sl, které spo­ju­je data zá­vo­du a pro­voz­ní in­for­ma­ce do je­di­né „skle­ně­né ta­bu­le“ pří­stup­né od­kud­ko­li 24/7 po­mo­cí stan­dard­ní­ho webo­vé­ho pro­hlí­že­če.

Mohlo by vás zajímat: