Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Slevy na VariCAD do 21. června 2020

Úterý, 26 Květen 2020 08:18

Tags: 2020 | Licence | Slevy | Software | VariCAD

VariCAD 2020-2022Spo­leč­nost Va­ri­cad vy­hlá­si­la na ob­jed­náv­ky do­ru­če­né nej­poz­dě­ji do 21. červ­na 2020 za­jí­ma­vé slevy. Je jimi na­pří­klad sleva 3000 Kč na Va­ri­CAD roční up­gra­de s cenou po slevě 11 990 Kč při zá­klad­ní ceně 14 990 Kč. Plat­ná je pro uži­va­te­le s ver­ze­mi Va­ri­CAD 2017 a no­věj­ší­mi. Cena ob­sa­hu­je pře­chod stá­va­jí­cí verze pro­gra­mu na Va­ri­CAD 2020-1.0, tech­nic­kou pod­po­ru (mai­lem, te­le­fo­nic­ky, on-line po­mo­cí vzdá­le­né plo­chy) a nárok na všech­ny nové ak­tu­a­li­za­ce po dobu jed­no­ho roku od za­kou­pe­ní, tj. včet­ně ak­tu­a­li­za­ce na verzi Va­ri­CAD 2021. Star­ší li­cen­ce jsou ře­še­ny in­di­vi­du­ál­ně ob­chod­ní­ky Va­ri­ca­du, kteří zpra­cu­jí zá­jem­cům in­di­vi­du­ál­ní ce­no­vou na­bíd­ku.

Další sleva, 15 000 Kč, platí pro Va­ri­CAD 2020 li­cen­ce + roční up­gra­de se zá­klad­ní cenou 49 990 Kč, po slevě za 34 990 Kč. Cena ob­sa­hu­je všech­ny mo­du­ly pro­gra­mu Va­ri­CAD 2020-1.0, ško­le­ní, tech­nic­kou pod­po­ru a nárok na všech­ny nové ak­tu­a­li­za­ce po dobu jed­no­ho roku od za­kou­pe­ní, tj. včet­ně ak­tu­a­li­za­ce na verzi Va­ri­CAD 2021.
Se sle­vou po­ří­dí­te také Va­ri­CAD 2020 li­cen­ce za 27 990 Kč (zá­klad­ní cena 39 990 Kč), takže ušet­ří­te 12 000 Kč. V ceně jsou ob­sa­že­ny všech­ny mo­du­ly pro­gra­mu Va­ri­CAD 2020-1.0, ško­le­ní a tech­nic­ká pod­po­ra.
Do­ta­zy nebo ob­jed­náv­ky smě­řuj­te na e-mail nebo na te­le­fo­ny +420 485 113 735, +420 606 605 356, +420 602 411 228 a +420 602 410 619.
Všech­ny ceny jsou uve­de­ny bez DPH. Nárok na slevu za­ni­ká, pokud ne­bu­de zá­lo­ho­vá fak­tu­ra uhra­ze­na v ter­mí­nu splat­nos­ti.


Mohlo by vás zajímat: