Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Nový cenově dostupný a atraktivní notebook Satellite Pro C50

Středa, 10 Červen 2020 09:08

Tags: Dynabook | Hardware | Notebooky | Satellite Pro C50

Satellite-Pro-C50-E 03 win10-2024Dy­na­book Eu­ro­pe před­sta­vil nový ce­no­vě do­stup­ný pro­fe­si­o­nál­ní no­te­book Sa­tel­li­te Pro C50, který byl na­vr­žen tak, aby uži­va­te­lům po­sky­tl vše po­třeb­né pro kaž­do­den­ní pro­duk­tiv­ní práci. V atrak­tiv­ním a štíhlém těle na­bí­zí řadu funk­cí pro zvý­še­ní vý­ko­nu i kva­lit­ní za­bez­pe­če­ní spolu s vý­bor­nou ko­nek­ti­vi­tou. Přes­to­že je Sa­tel­li­te Pro C50 ce­no­vě nej­do­stup­něj­ším no­te­boo­kem od dy­na­boo­ku, fi­rem­ním uži­va­te­lům na­bí­zí všech­ny klí­čo­vé tech­no­lo­gie pro rych­lou a ply­nu­lou práci. Vý­kon­né pro­ce­so­ry Intel Core, rych­lé pa­mě­ti DDR4 RAM s ka­pa­ci­tou 8 GB a mož­nost volby SSD disku vy­tvá­ří op­ti­mál­ní pod­mín­ky pro snad­né pl­ně­ní ná­roč­ných úkolů mo­der­ní­ho za­měst­nan­ce či stu­den­ta.

Vše­stran­ný a ele­gant­ní

Ele­gant­ní šasi s tloušť­kou pou­hých 19,7 mm je tenčí než vět­ši­na srov­na­tel­ných no­te­boo­ků na trhu a díky hmot­nos­ti pou­hých 1,76 kg (zá­le­ží na kon­fi­gu­ra­ci) se snad­no pře­ná­ší. 15,6“ LCD FHD dis­plej s vy­so­kým jasem a an­ti­re­flex­ní úpra­vou je ob­klo­pen ten­kým rá­meč­kem a er­go­no­mic­ká klá­ves­ni­ce se sa­mo­stat­ným nu­me­ric­kým blo­kem umožňuje po­ho­dl­nou ce­lo­den­ní práci včet­ně rych­lé­ho psaní čí­sel­ných údajů. Pro větší uži­va­tel­ský kom­fort je C50 vy­ba­ven nej­vět­ším Clic­kPa­dem z port­fo­lia dy­na­boo­ku. Udá­va­ná výdrž na ba­te­rie je až 12,5 ho­di­ny.

Pro­duk­ti­vi­ta díky vý­bor­né ko­nek­ti­vi­tě

Nový no­te­book na­bí­zí bez­pro­blé­mo­vé pevné i bez­drá­to­vé při­po­je­ní a spo­lu­prá­ci se všemi po­třeb­ný­mi za­ří­ze­ní­mi doma i v kan­ce­lá­ři. Port USB Type-C za­jiš­ťu­jí­cí při­po­je­ní více za­ří­ze­ní i na­bí­je­ní doplňuje HDMI port v plné ve­li­kos­ti a dále dva ko­nek­to­ry USB Type-A 3.0 a také čteč­ka MicroSD karet a roz­hra­ní Blu­e­to­o­th 4.2. Rych­lé při­po­je­ní k síti a in­ter­ne­tu umožňuje WiFi 802.11 AC nebo gi­ga­bi­to­vý LAN port. K dis­po­zi­ci je webo­vá HD ka­me­ra, ste­reo re­pro­duk­to­ry a ve­sta­vě­ný mi­k­ro­fon s pod­po­rou Cor­ta­ny.

Kva­lit­ní za­bez­pe­če­ní

Mezi klí­čo­vé vlast­nos­ti při fi­rem­ním vy­u­ži­tí patří také kva­lit­ní za­bez­pe­če­ní. C50 na­bí­zí všech­ny zá­klad­ní prvky pro ochra­nu dat i sa­mot­né­ho za­ří­ze­ní. Za­bez­pe­če­ní uži­va­tel­ským a ad­mi­nis­trá­tor­ským hes­lem zabraňuje ne­vy­žá­da­né­mu pří­stu­pu, Trus­ted Plat­form Mo­du­le (TPM) 2.0 za­jiš­ťu­je šif­ro­vá­ní cit­li­vých in­for­ma­cí a chrá­ní data před je­jich ne­o­práv­ně­ným po­u­ži­tím. Zámek Kensing­ton proti fy­zic­ké­mu od­ci­ze­ní je vo­li­tel­ný.

Sa­tel­li­te Pro C50 bude k dis­po­zi­ci od konce červ­na 2020. Další in­for­ma­ce o sor­ti­men­tu dy­na­book na­lez­ne­te na cz.dynabook.com.


Mohlo by vás zajímat: