301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

Google překladač: English Deutsch
301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

StreamTech.tv

streamtech tv-logo
301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

Buďte digitální, zůstaňte aktivní

Pátek, 12 Červen 2020 12:00

Tags: 3D Systems | Aditivní | Konference | Přednášky | Služby | Subtraktivní | Virtuální | Výroba

3DSystems-20243D Sys­tems po­řá­dá ve stře­du 8 čer­ven­ce 2020 vir­tu­ál­ní akci, na které bu­de­te mít mož­nost ob­je­vit, jak in­te­gro­va­né vý­rob­ní toky mohou urych­lit vaše ob­chod­ní vý­sled­ky. On-line před­náš­ky za­čí­na­jí v 16.00 hodin a končí až ho­di­nu po půl­no­ci ná­sle­du­jí­cí­ho dne. Pokud byste však ne­mě­li čas, mů­že­te si pre­zen­ta­ce pře­hrán na vy­žá­dá­ní ná­sle­du­jí­cích 30 dnů. Pod­ni­ky se v sou­čas­nos­ti za­mě­řu­jí na sni­žo­vá­ní ri­zi­ka, ře­še­ní zá­vis­los­tí v do­da­va­tel­ském ře­těz­ci, ze­fek­tiv­ně­ní dis­tri­buce od do­da­va­te­lů a za­me­ze­ní pře­ru­še­ní pří­stu­pu k do­dáv­kám.

301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

V této ex­klu­ziv­ní vir­tu­ál­ní akci 3D Sys­tems a zjis­tě­te, jak di­gi­tál­ní vý­rob­ní ře­še­ní na­vr­že­ná pro dneš­ní vý­rob­ní po­tře­by umožňují in­te­gro­vat adi­tiv­ní a sub­trak­tiv­ní tech­no­lo­gie do vý­rob­ní­ho pro­stře­dí a pra­cov­ní­ho po­stu­pu, po­skyt­nu­tím zvý­še­né po­hyb­li­vos­ti, rych­lej­ší­mi do­da­cí­mi lhůta­mi, zlep­še­nou pro­duk­ti­vi­tou a umož­ně­ním na­bí­zet zá­kaz­ní­kům nové ino­va­ce.

Při­poj­te se ve stře­du 8. čer­ven­ce 2020 a po­noř­te se do těch­to vzru­šu­jí­cích mož­nos­tí.

Po­dí­vej­te se na web akce, pro­zkou­mej­te vir­tu­ál­ní vý­stav­ní sál, při­poj­te se k živým webi­ná­řům, spoj­te se s od­bor­ní­ky a vy­tvoř­te síť se svými ko­le­gy. Di­gi­tál­ní pro­střed­ky a od­bor­ní­ci budou k dis­po­zi­ci ve více ja­zy­cích. Všech­ny pre­zen­ta­ce budou v an­g­lič­ti­ně.

Pra­cov­ní po­stu­py di­gi­tál­ní­ho vý­rob­ní­ho ře­še­ní

Ko­vo­vá adi­tiv­ní vý­ro­ba
Zjis­tě­te, jak lze pro­střed­nic­tvím part­ner­ství 3D Sys­tems s GF Ma­chi­ning So­lu­ti­ons efek­tiv­ně vy­rá­bět slo­ži­té díly po­mo­cí op­ti­ma­li­zo­va­né­ho pra­cov­ní­ho po­stu­pu typu Metal AM s vy­u­ži­tím adi­tiv­ních i sub­trak­tiv­ních ře­še­ní pro do­sa­že­ní nej­lep­ších vý­sled­ků z obou světů.

Plas­to­vá adi­tiv­ní vý­ro­ba
Po­dí­vej­te se, jak mů­že­te vy­tvo­řit vý­rob­ní pro­stře­dí příští ge­ne­ra­ce s ře­še­ní­mi prů­mys­lo­vé­ho tisku a vý­rob­ní­mi ma­te­ri­á­ly – eli­mi­na­cí času a ná­kla­dů na ná­stro­je.

Sub­trak­tiv­ní vý­ro­ba
Od­hal­te ta­jem­ství pro zjed­no­du­še­ní vý­rob­ních pro­ce­sů v adi­tiv­ním, sub­trak­tiv­ním a hyb­rid­ním pro­stře­dí po­mo­cí kon­co­vé­ho soft­wa­ru k vy­tvo­ře­ní špič­ko­vých fy­zic­kých pro­duk­tů s di­gi­tál­ní přes­nos­tí a rych­los­tí – bez ohle­du na po­u­ži­tou tech­no­lo­gii.

Služ­by na vy­žá­dá­ní
Pro­zkou­mej­te, jak je 3D Sys­tems na vy­žá­dá­ní scho­pen kom­bi­no­vat nej­ú­spor­něj­ší vý­rob­ní tech­no­lo­gii se správ­ným ma­te­ri­á­lem od prv­ní­ho pro­to­ty­pu po vý­ro­bu celé série, abys­te se do­sta­li na trh rych­le­ji.

Re­gis­truj­te se nyní!

 

 


Mohlo by vás zajímat:
 

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit