Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Buďte digitální, zůstaňte aktivní

Pátek, 12 Červen 2020 12:00

Tags: 3D Systems | Aditivní | Konference | Přednášky | Služby | Subtraktivní | Virtuální | Výroba

3DSystems-20243D Sys­tems po­řá­dá ve stře­du 8 čer­ven­ce 2020 vir­tu­ál­ní akci, na které bu­de­te mít mož­nost ob­je­vit, jak in­te­gro­va­né vý­rob­ní toky mohou urych­lit vaše ob­chod­ní vý­sled­ky. On-line před­náš­ky za­čí­na­jí v 16.00 hodin a končí až ho­di­nu po půl­no­ci ná­sle­du­jí­cí­ho dne. Pokud byste však ne­mě­li čas, mů­že­te si pre­zen­ta­ce pře­hrán na vy­žá­dá­ní ná­sle­du­jí­cích 30 dnů. Pod­ni­ky se v sou­čas­nos­ti za­mě­řu­jí na sni­žo­vá­ní ri­zi­ka, ře­še­ní zá­vis­los­tí v do­da­va­tel­ském ře­těz­ci, ze­fek­tiv­ně­ní dis­tri­buce od do­da­va­te­lů a za­me­ze­ní pře­ru­še­ní pří­stu­pu k do­dáv­kám.

V této ex­klu­ziv­ní vir­tu­ál­ní akci 3D Sys­tems a zjis­tě­te, jak di­gi­tál­ní vý­rob­ní ře­še­ní na­vr­že­ná pro dneš­ní vý­rob­ní po­tře­by umožňují in­te­gro­vat adi­tiv­ní a sub­trak­tiv­ní tech­no­lo­gie do vý­rob­ní­ho pro­stře­dí a pra­cov­ní­ho po­stu­pu, po­skyt­nu­tím zvý­še­né po­hyb­li­vos­ti, rych­lej­ší­mi do­da­cí­mi lhůta­mi, zlep­še­nou pro­duk­ti­vi­tou a umož­ně­ním na­bí­zet zá­kaz­ní­kům nové ino­va­ce.

Při­poj­te se ve stře­du 8. čer­ven­ce 2020 a po­noř­te se do těch­to vzru­šu­jí­cích mož­nos­tí.

Po­dí­vej­te se na web akce, pro­zkou­mej­te vir­tu­ál­ní vý­stav­ní sál, při­poj­te se k živým webi­ná­řům, spoj­te se s od­bor­ní­ky a vy­tvoř­te síť se svými ko­le­gy. Di­gi­tál­ní pro­střed­ky a od­bor­ní­ci budou k dis­po­zi­ci ve více ja­zy­cích. Všech­ny pre­zen­ta­ce budou v an­g­lič­ti­ně.

Pra­cov­ní po­stu­py di­gi­tál­ní­ho vý­rob­ní­ho ře­še­ní

Ko­vo­vá adi­tiv­ní vý­ro­ba
Zjis­tě­te, jak lze pro­střed­nic­tvím part­ner­ství 3D Sys­tems s GF Ma­chi­ning So­lu­ti­ons efek­tiv­ně vy­rá­bět slo­ži­té díly po­mo­cí op­ti­ma­li­zo­va­né­ho pra­cov­ní­ho po­stu­pu typu Metal AM s vy­u­ži­tím adi­tiv­ních i sub­trak­tiv­ních ře­še­ní pro do­sa­že­ní nej­lep­ších vý­sled­ků z obou světů.

Plas­to­vá adi­tiv­ní vý­ro­ba
Po­dí­vej­te se, jak mů­že­te vy­tvo­řit vý­rob­ní pro­stře­dí příští ge­ne­ra­ce s ře­še­ní­mi prů­mys­lo­vé­ho tisku a vý­rob­ní­mi ma­te­ri­á­ly – eli­mi­na­cí času a ná­kla­dů na ná­stro­je.

Sub­trak­tiv­ní vý­ro­ba
Od­hal­te ta­jem­ství pro zjed­no­du­še­ní vý­rob­ních pro­ce­sů v adi­tiv­ním, sub­trak­tiv­ním a hyb­rid­ním pro­stře­dí po­mo­cí kon­co­vé­ho soft­wa­ru k vy­tvo­ře­ní špič­ko­vých fy­zic­kých pro­duk­tů s di­gi­tál­ní přes­nos­tí a rych­los­tí – bez ohle­du na po­u­ži­tou tech­no­lo­gii.

Služ­by na vy­žá­dá­ní
Pro­zkou­mej­te, jak je 3D Sys­tems na vy­žá­dá­ní scho­pen kom­bi­no­vat nej­ú­spor­něj­ší vý­rob­ní tech­no­lo­gii se správ­ným ma­te­ri­á­lem od prv­ní­ho pro­to­ty­pu po vý­ro­bu celé série, abys­te se do­sta­li na trh rych­le­ji.

Re­gis­truj­te se nyní!

 

 


Mohlo by vás zajímat: