Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Datakit podporuje nejnovější vývoj standardu STEP

Pondělí, 15 Červen 2020 11:58

Tags: AP24E2 | CrossMnager | Cross­Cad/Ware SDK | Data | Datakit | ISO | konverze | Standardy | STEP

CrossCad-WareDa­ta­kit se ak­tiv­ně po­dí­lel na vý­vo­ji STEP AP242, edi­ti­on 2, a již je při­pra­ven na­bíd­nout čtení a zápis dat STEP AP242E2 po­mo­cí svých ná­stro­jů pro vý­mě­nu CAD dat. Druhá edice STEP AP242 (AP242E2) byla vy­dá­na Me­zi­ná­rod­ní or­ga­ni­za­cí pro nor­ma­li­za­ci ISO (ISO 10303-242: 2020) na konci dubna 2020 a při­nes­la celou dávku no­vi­nek. Ak­tiv­ní účast Da­ta­ki­tu se týká práce ve vý­bo­ru pro nor­ma­li­za­ci (AFNOR, ISO TC184 SC4), v pra­cov­ních sku­pi­nách, na pro­to­ty­pech a pi­lot­ních pro­jek­tech (v rámci sku­pi­ny LOTAR), im­ple­men­tač­ním fóru (rámec MBx-IF: CAX-IF, EWIS-IF , PDM-IF)… což mu umož­ňu­je, aby držel krok s vý­vo­jem for­má­tu, nor­mou i její im­ple­men­ta­cí.

Příští verze (V2020.3) Cross­Cad/Ware SDK a pře­vod­ní­ku CrossMa­nager vy­da­ná Da­ta­ki­tem bude pod­po­ro­vat STEP AP242E2 a před­sta­ví první nové funk­ce, které již byly tes­to­vá­ny v rámci im­ple­men­tač­ních fór (MBx-IF), po­čí­na­je FDT s mi­ni­mál­ním gra­fem, te­se­la­ce s pa­ra­me­t­ry přes­nos­ti, te­se­la­ce se za­kři­ve­ný­mi troj­ú­hel­ní­ky ... a pro do­mé­no­vý mo­del struk­tu­ry pro­duk­tu, PDM data(účin­nost, verze, více iden­ti­fi­ká­to­rů...).
Tato verze bude k dis­po­zi­ci od za­čát­ku čer­ven­ce 2020.

Ná­stro­je Da­ta­ki­tu pro vý­mě­nu dat po­zor­ně sle­du­jí zá­vě­ry im­ple­men­tač­ních fór, které de­fi­nu­jí typy dat způ­so­bi­lých pro vý­mě­nu a ar­chi­va­ci pro­střed­nic­tvím for­má­tu STEP a in­te­gru­jí je bě­hem čtvrt­let­ních ak­tu­a­li­za­cí.
Pro­střed­nic­tvím vy­dá­ní verze 2020.3 od Da­ta­ki­tu bude pod­po­ra pro AP242 E2 k dis­po­zi­ci jak pro vý­vo­já­ře, pro­střed­nic­tvím vý­vo­jo­vé sady soft­wa­ru Cross­Cad/Ware, tak pro kon­co­vé uži­va­te­le pro­střed­nic­tvím sa­mo­stat­né­ho pře­va­dě­če CrossMa­nager.
Pro­dej­ci soft­wa­ru tak mají pro­střed­nic­tvím Cross­Cad/Ware SDK mož­nost na­bíd­nout k mnoha dal­ším pod­po­ro­va­ným for­má­tům také im­port STEP AP242 Edi­ti­on 2 ve svém vlast­ním soft­wa­ru.
Více než stov­ka soft­wa­ro­vých pro­duk­tů pu­b­li­ko­va­ných po celém světě po­u­ží­vá tech­no­lo­gii vý­mě­ny dat od Da­ta­ki­tu, která se tak v této ob­las­ti stala srov­ná­va­cím kri­té­ri­em.

crosscad-ware-step-ap242e2-import-export-2020

Uži­va­te­lé CAD soft­wa­ru mohou pro­střed­nic­tvím soft­wa­ru CrossMa­nager pře­vá­dět své mo­de­ly vy­tvo­ře­né ve tři­ce­ti běž­ných CAD for­má­tech na STEP AP242 E2 a na­o­pak, díky velmi snad­no po­u­ži­tel­né­mu pře­va­dě­či.

crossmanager-step-ap242e2-import-expor-2025t

Zdroj: www.datakit.com.


Mohlo by vás zajímat: