Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Vydány CGS Labs Civil Solutions 2021

Úterý, 16 Červen 2020 08:34

Tags: 2021 | BIM | CGS Labs | Civil Solutions | Software | Stavebnictví

CGS Labs-2025CGS Labs, slovinský vý­vo­jo­vý part­ner firem Au­to­de­sk a Bric­sys ozná­mil nové hlav­ní vy­dá­ní svých soft­wa­ro­vých BIM ře­še­ní pro návrh sta­veb­ní in­frastruk­tu­ry. CGS Labs Civil So­lu­ti­ons je sbír­ka spe­ci­a­li­zo­va­ných apli­ka­cí pro návrh sil­nic (Pla­te­ia, Au­to­path, Au­to­sign), návrh že­lez­nic (Fer­ro­via), říční in­že­nýr­ství (Aqua­ter­ra) a návrh elek­tric­ké­ho ve­de­ní (Elect­ra). Vy­dá­ní 2021 při­ná­ší spou­s­tu no­vých funk­cí a vý­raz­ně zlep­šu­je ně­kte­ré ze stá­va­jí­cích. V rámci soft­wa­ro­vých ře­še­ní pro návrh sil­nic před­sta­vu­je CGS Labs nový pro­dukt „Au­to­sign Ul­ti­ma­te“, soft­ware při­pra­ve­ný pro BIM k vy­tvá­ře­ní a sprá­vě do­prav­ních zna­ček a sil­nič­ní­ho zna­če­ní v pro­gra­mech Civil 3D, Au­to­CAD nebo Brics­CAD.

CGS Labs Civil So­lu­ti­ons 2021 jsou kom­pa­ti­bil­ní se soft­wa­ry Au­to­CAD a Civil 3D 2021 a při­ná­še­jí mož­nost vý­mě­ny dat s ji­ný­mi apli­ka­ce­mi pro­střed­nic­tvím nej­no­věj­ší­ho BIM for­má­tu sou­bo­rů IFC 4.2, který nyní pod­po­ru­je po­kro­či­lé ge­o­me­t­rie, jako jsou po­tru­bí, BREP mo­de­ly a další CAD ob­jek­ty (přím­ky, ob­lou­ky, křiv­ky, 3D křiv­ky, plo­chy, bloky a další).
Úplný pře­hled no­vých funk­cí na­lez­ne­te na cgs-​labs.​com.

Soft­wa­ro­vé port­fo­lio CGS Labs Civil So­lu­ti­ons:

  • Pla­te­ia – Pro BIM při­pra­ve­né ře­še­ní pro návrh a re­kon­struk­ci vo­zov­ky
  • Au­to­sign – Pro BIM při­pra­ve­né na­vr­ho­vá­ní do­prav­ních zna­ček a sil­nič­ní­ho zna­če­ní
  • Au­to­path – Ana­lý­za drah vo­zi­del a si­mu­lač­ní soft­ware pro otá­če­ní vo­zi­del
  • Ferro­via – Pro BIM při­pra­ve­né ře­še­ní pro návrh že­lez­nic a ana­lý­zu ko­le­jo­vých tratí
  • Aqua­ter­ra – Pro BIM při­pra­ve­né ře­še­ní pro návrh ka­ná­lů a řek
  • Elect­ra – Soft­ware pro návrh elek­tric­ké­ho ve­de­ní

V Česku najdete produkty CGS Labs u společnosti Adeon.


Mohlo by vás zajímat: