Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Skutečnou automatizaci přináší SCIA AutoConverter

Středa, 17 Červen 2020 12:26

Tags: AUTOCONVERTER | BIM | Projektování | Scia | Statika | Stavebnictví

SCIA AC-2025SCIA in­for­mo­va­la o uve­de­ní no­vé­ho pro­duk­tu SCIA Au­to­Con­ver­ter na trh. Jedná se o uni­kát­ní a re­vo­luč­ní apli­ka­ci, které roz­ši­řu­je stá­va­jí­cí port­fo­lio firmy SCIA a která mění způ­sob práce sta­ti­ka v rámci BIM pro­ce­su. Ve SCIA, spolu s part­ne­ry ze sku­pi­ny Ne­met­s­chek, vědí, že spo­lu­prá­ce mezi díl­čí­mi pro­fe­se­mi včet­ně ar­chi­tek­tů, kres­li­čů, sta­ti­ků a dal­­ších je zá­kla­dem pro vy­tvo­ře­ní bez­peč­né­ho, eko­no­mic­ké­ho a eko­­lo­gic­ké­ho pro­jek­tu. Proto se stále za­bý­va­jí hle­dá­ním no­vých mož­nos­tí pro zlep­še­ní pra­cov­ní­ho po­stu­pu tak, aby se BIM stal při­ja­tel­nou a efek­tiv­ní ces­tou pro všech­ny za­in­te­re­so­va­né stra­ny, včet­ně sta­ti­ků.

BIM se ve světě pro­jek­to­vá­ní a sta­ti­ky stává stále ak­tu­ál­něj­ším a dů­le­ži­těj­ším fak­to­rem. SCIA byla vždy pro­pa­gá­to­rem BIM a nyní, díky SCIA Au­to­Con­ver­te­ru, uči­ni­la velký skok vpřed. SCIA je první, kdo sta­ti­kům při­ná­ší kva­lit­ní Open­BIM ře­še­ní. Při­prav­te se na změnu, pro­to­že nyní se sta­ti­ci mohou plně za­po­jit do pra­cov­ní­ho po­stu­pu BIM, ušet­řit tak vý­znam­né množ­ství času a osvo­bo­dit se od zá­vis­los­ti na je­di­ném pro­duk­tu.
Sta­ti­ci dlou­ho stáli na okra­ji prak­tic­ké­ho vy­u­ži­tí BIM po­stu­pů. Často mu­se­li mo­de­ly vy­tvá­řet znovu a ztrá­ce­li dlou­hé ho­di­ny a dny nad na­má­ha­vým zno­vuvy­tvo­ře­ním mo­de­lů. Mu­se­li řešit i opa­ko­va­né změny v kon­strukč­ním mo­de­lu, sna­ži­li se ome­zit ne­bez­pe­čí ztrá­ty dat, za­tím­co by mohli své zna­los­ti uplat­nit tam, kde je cítí nej­lé­pe – ve vý­po­čtech a v po­sud­cích.

SCIA Au­to­Con­ver­ter je rych­lý, přes­ný a spo­leh­li­vý ná­stroj, který sta­ti­ko­vi umož­ní pře­vést kon­strukč­ní model z ja­ké­ko­li CAD apli­ka­ce na kva­lit­ní a přes­ný vý­po­čto­vý model.

scia-sac icon betterbim-1 Lepší BIM – plné za­čle­ně­ní sta­ti­ka do BIM: Sta­tik a mo­de­lář mohou nyní efek­tiv­ně spo­lu­pra­co­vat s vy­u­ži­tím jed­no­du­ché­ho pra­cov­ní­ho po­stu­pu. Clou­do­vá apli­ka­ce umožňuje sta­ti­ko­vi rych­le pře­vést kon­strukč­ní model z ja­ké­ho­ko­li CAD pro­gra­mu na vý­po­čto­vý model.
scia-sac icon automation-2-2025 Au­to­ma­ti­za­ce – úspo­ra času, eli­mi­na­ce opa­ko­va­né tvor­by mo­de­lů: Au­to­ma­tic­ky pře­ve­de­te ja­ký­ko­li 3D kon­strukč­ní model na kva­lit­ní vý­po­čto­vý model, bez zdlou­ha­vé­ho opa­ko­va­né­ho mo­de­lo­vá­ní a za­dá­vá­ní dat.
scia-sac icon control-3-2025 Kon­t­ro­la – sta­tik má plnou kon­t­ro­lu nad vý­po­čto­vým mo­de­lem: Zís­ká­te plnou kon­t­ro­lu nad tvor­bou vý­po­čto­vé­ho mo­de­lu. S vy­u­ži­tím ve­sta­vě­ných po­stu­pů model snad­no zkon­t­ro­lu­je­te a během oka­mži­ku vy­tvo­ří­te vý­po­čto­vý model.
scia-sac icon colaboration-4-2025 Spo­lu­prá­ce – snad­ná sprá­va re­vi­zí: Díly cen­t­rál­ní­mu clou­do­vé­mu úlo­žiš­ti a plat­for­mě pro ří­ze­ní pro­jek­tu za­lo­že­né na All­plan Bim­plus mají všich­ni účast­ní­ci pro­jek­tu stále ak­tu­ál­ní in­for­ma­ce. Ve­sta­vě­ná sprá­va re­vi­zí za­jis­tí, že ja­ké­ko­li změny kon­strukč­ní­ho mo­de­lu se oka­mži­tě pro­mít­nou do vý­po­čto­vé­ho mo­de­lu bez ztrá­ty spe­ci­fic­kých vý­po­čto­vých dat. A na­o­pak, změny ve vý­po­čto­vém mo­de­lu jsou správ­ně za­ne­se­ny do kon­strukč­ní­ho mo­de­lu.

Kom­bi­na­ce All­plan Bim­plus a SCIA Au­to­Con­ver­tor na­bí­zí ote­vře­ný a in­te­gro­va­ný pra­cov­ní po­stup pro BIM. Sta­ti­kům a mo­de­lá­řům umožňuje vy­tvá­řet vý­po­čto­vé mo­de­ly z ja­ké­ho­ko­li zdro­je s da­le­ko větší přes­nos­tí než kdy­ko­li před­tím. Re­a­gu­je tak na po­ža­dav­ky spo­leč­ných kli­en­tů SCIA a All­pla­nu na spo­leh­li­vé ře­še­ní. Part­ner­ství mezi SCIA a All­plan spo­ju­je do­hro­ma­dy dlou­ho­le­té zku­še­nos­ti. Spo­leč­ně vy­vi­nu­ly prů­lo­mo­vou tech­no­lo­gii, která opět jed­nou za­tře­se sta­veb­ním od­vět­vím.

Díky tomu, že mo­de­ly jsou ulo­že­ny a sdí­le­ny v clou­du, má každý člen pro­jekč­ní­ho týmu pří­stup k datům – kdy­ko­li a kde­ko­li. SCIA Au­to­Con­ver­ter je vprav­dě glo­bál­ní plat­for­ma pro spo­lu­prá­ci na pro­jek­tu, neboť umožňuje mo­de­lá­řům sou­stře­dit se na mo­de­lo­vá­ní a sta­ti­kům na sta­ti­ku.
Spe­ci­a­li­zo­va­ná webo­vá apli­ka­ce po­má­há sta­ti­kům pře­vá­dět kon­strukč­ní mo­de­ly ob­dr­že­né z ja­ké­ho­ko­li CAD sys­té­mu na model vý­po­čto­vý. Jed­nou z výhod to­ho­to ře­še­ní je, že sta­tik má plnou kon­t­ro­lu nad tvor­bou vý­po­čto­vé­ho mo­de­lu. To je dů­le­ži­té s ohle­dem na to, že právě sta­tik je od­po­věd­ný za vý­po­čto­vý model a za vý­sled­ky zís­ka­né z to­ho­to mo­de­lu. Proto je velmi dů­le­ži­té mít nad pro­ce­sem úpl­nou kon­t­ro­lu.
Pro více in­for­ma­cí o soft­wa­ru SCIA Au­to­Con­ver­ter na­vštiv­te strán­ky www.​scia.​net.


Mohlo by vás zajímat: