Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

OnRobot uvádí na trh inteligentní šroubovák

Čtvrtek, 18 Červen 2020 10:49

Tags: Hardware | Inteligentní | OnRobot | Plug-and-Play | Screwdriver | Šroubovák

OR Screwdriver 110-2025Spo­leč­nost OnRo­bot před­sta­vi­la svůj in­te­li­gent­ní Screw­dri­ver ur­če­ný k rych­lé, snad­né a fle­xi­bil­ní au­to­ma­ti­za­ci celé řady mon­táž­ních po­stu­pů. Za­ří­ze­ní je při­pra­ve­no k po­u­ži­tí hned po vy­ba­le­ní. Je to ví­ta­né ře­še­ní pro všech­ny vý­rob­ce, kteří po­tře­bu­jí au­to­ma­ti­zo­vat opa­ku­jí­cí se, ne­er­­go­no­mic­ké a často ne­kon­zis­tent­ní ruční šrou­bo­va­cí pro­ce­sy, a zá­ro­veň ne­mo­hou in­te­gro­vat a pro­gra­mo­vat ty­pic­ké sys­témy po­stup­né­ho šrou­bo­vá­ní. Pro­gra­mo­vá­ní jed­not­ky OnRo­bot Screw­dri­ver zvlád­ne každý, pro­to­že stačí na uži­va­tel­ském roz­hra­ní, které je sou­čás­tí mo­du­lu Teach Pen­dant ří­di­cí­ho ro­bo­tu, zadat pří­sluš­nou délku šrou­bu a hod­­no­tu uta­ho­va­cí­ho mo­men­tu.

Za­ří­ze­ní OnRo­bot Screw­dri­ver au­to­ma­tic­ky vy­po­čí­tá rych­lost a sílu, které jsou po­tře­ba ke kon­zis­tent­ní­mu a přes­né­mu šrou­bo­vá­ní. Vy­u­ží­vá k tomu přes­nou re­gu­la­ci uta­ho­va­cí­ho mo­men­tu a in­te­gro­va­nou osu. Screw­dri­ver do­ká­že roz­po­znat šroub s ne­správ­nou dél­kou a při­spět tak k cel­ko­vé kva­li­tě a mi­ni­ma­li­za­ci zmet­ko­vos­ti. Když se ro­bo­tic­ké ra­me­no pře­sou­vá do po­lo­hy, šrou­by se au­to­ma­tic­ky, s po­u­ži­tím uni­kát­ní „osy Z“ Screw­dri­ve­ru, za­ta­hu­jí dovnitř ná­stro­je, což ome­zu­je po­třeb­ný pohyb ra­me­na ro­bo­tu a sni­žu­je ná­ro­ky na další pro­gra­mo­vá­ní. Během po­hy­bu jsou šrou­by do délky 35 mm celé za­ta­že­ny do Screwdri­ve­ru až do oka­mži­ku bez­peč­né­ho za­há­je­ní pro­ce­su šrou­bo­vá­ní – to při­spí­vá k roz­ší­ře­ní ko­la­bo­ra­tiv­ních mož­nos­tí za­ří­ze­ní.
Screw­dri­ver si po­ra­dí se šrou­by celé řady ve­li­kos­tí a délek, od M1.6 do M6 a až do délky 50 mm. Screw­dri­ver je možné díky jed­no­du­ché­mu pro­gra­mo­vá­ní a sys­té­mu pro snad­nou vý­mě­nu bitů rych­le pře­na­sta­vit na šrou­by jiné ve­li­kos­ti a délky a pro práci s jinou sku­pi­nou vý­rob­ků. Tím se mi­ni­ma­li­zu­jí pro­sto­je a zvy­šu­je se pro­duk­ti­vi­ta.

Screw­dri­ver je vy­ba­ven tě­mi­to ro­bust­ní­mi a in­tu­i­tiv­ní­mi funk­ce­mi:

  • In­te­gro­va­ná osa pro přes­nou práci a snad­né pro­gra­mo­vá­ní
  • Přes­ná re­gu­la­ce uta­ho­va­cí­ho mo­men­tu v roz­sa­hu od 0,15 do 5 Nm
  • Šrou­by ve ve­li­kos­tech od M1.6 do M6 a s dél­kou až 50 mm.
  • Do­stup­né po­da­va­če šrou­bů
  • Ochra­na proti elek­trosta­tic­ké­mu vý­bo­ji pro mon­táž elek­tro­ni­ky
  • Mon­táž s po­u­ži­tím rych­lé­ho mě­ni­če OnRo­bot Quick Chan­ger

Screw­dri­ver je kom­pa­ti­bil­ní s oce­ně­ným ře­še­ním OnRo­bot One Sys­tem So­lu­ti­on. Tato plat­for­ma vy­tvá­ří uni­fi­ko­va­né me­cha­nic­ké a elek­tric­ké roz­hra­ní mezi ra­me­ny ří­di­cí­ho ro­bo­tu a ja­kým­ko­liv vý­rob­kem spo­leč­nos­ti OnRo­bot. Ře­še­ní One Sys­tem So­lu­ti­on se nově roz­ší­ři­lo o mož­nost za­čle­ně­ní ro­bo­tů znač­ky ABB Ro­bo­tics a Ha­nwha Pre­ci­si­on Ma­chi­ne­ry. Vý­ho­dy uni­fi­ko­va­né­ho me­cha­nic­ké­ho a elek­tric­ké­ho roz­hra­ní všech pro­duk­tů OnRo­bot v po­do­bě jed­no­duš­ší in­te­gra­ce a urych­le­ní ná­vrat­nos­ti in­ves­tic tak nyní mohou vy­u­žít i ma­ji­te­lé těch­to ro­bo­tů.

Další informace na onrobot.com.


Mohlo by vás zajímat: