Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

MSC Software uvedl MSCOneXT pro simulace

Neděle, 21 Červen 2020 15:09

Tags: CAE | e-learning | Hexagon MI | MSC | MSCOne | MSCOneSE

msc-one-2025 3MSC Soft­ware, sou­část di­vi­ze Ma­nu­factu­ring In­tel­li­gen­ce spo­leč­nos­ti He­xa­gon, roz­ší­řil svou na­bíd­ku po­kro­či­lých si­mu­la­cí tím, že svým zá­kaz­ní­kům po­sky­tu­je pří­stup k soft­wa­ru od tech­no­lo­gic­kých part­ne­rů pro­střed­nic­tvím své plat­for­my MSCO­ne. MSCO­ne or­ga­ni­zu­je fle­xi­bil­ní to­ke­no­vé li­cen­ce, které uži­va­te­lům po­sky­tu­jí pří­stup k veš­ke­ré­mu CAE soft­wa­ru, který po­tře­bu­jí během ži­vot­ní­ho cyklu vý­vo­je pro­duk­tů – od vý­zku­mu a vý­vo­je ma­te­ri­á­lů a in­že­nýr­ství po vir­tu­ál­ní vý­ro­bu a tes­to­vá­ní pro­duk­tů. To na­bí­zí ve­dou­cím kon­struk­ce schop­nost po­sky­to­vat oka­mži­tý pří­stup k si­mu­lač­ním ná­stro­jům, kdy a kde je soft­ware po­třeb­ný, a umožňuje or­ga­ni­za­cím ma­xi­ma­li­zo­vat ná­vrat­nost in­ves­tic bez ohle­du na je­jich CAE roz­po­čet.

Plat­for­ma MSCO­neXT (MSCO­ne Ex­ten­ded Edi­ti­on), která byla uve­de­na 17. červ­na 2020, roz­ší­ří MSCO­ne o špič­ko­vé tech­no­lo­gic­ké part­ne­ry. Uži­va­te­lé MSCO­ne budou moci vy­zkou­šet nové pro­duk­ty, které roz­ši­řu­jí a doplňují mož­nos­ti je­jich MSC ná­stro­jů po­mo­cí to­ke­nů. In­že­nýr­ské pro­jek­ty budou moci si­mu­la­cí po­su­nout ještě o krok dále při pří­stu­pu k soft­wa­ru, který vy­lep­šu­je je­jich pra­cov­ní po­stu­py, ale bez slo­ži­tos­ti, ri­zi­ka nebo ná­kla­dů na sprá­vu dohod s více CAE do­da­va­te­li.

Zá­kaz­ní­ci MSCO­ne mají snad­ný pří­stup k dal­ším si­mu­lač­ním ná­stro­jům, u kte­rých by je­jich spo­leč­nost ne­mu­se­la ob­há­jit nákup sa­mo­stat­né li­cen­ce. Na­pří­klad kon­strukč­ní tým, který po­u­ží­vá MSC Apex, by také mohl po­u­žít Si­mu­fact Ad­di­ti­ve k ově­ře­ní no­vé­ho ná­vr­hu dílu pro adi­tiv­ní vý­ro­bu. Tato fle­xi­bi­li­ta také umožňuje or­ga­ni­za­ci při­dě­lit zdro­je dis­tri­bu­o­vá­ním to­ke­nů na­příč týmy a re­gi­o­ny nebo po­u­žít po­čí­ta­čo­vé zpra­co­vá­ní za­mě­ni­tel­ně s clou­do­vý­mi HPC cen­t­ry.
MSC také roz­ší­řil pří­stup k roz­sáh­lé­mu CAE e-lear­nin­gu pro­střed­nic­tvím to­ke­nů. To umožňuje kaž­dé­mu uži­va­te­li MSCO­ne roz­ví­jet nové do­ved­nos­ti a cer­ti­fi­ka­ce pro ja­kou­ko­li dis­ci­plí­nu, fy­zi­ku nebo sku­pi­nu pro­duk­tů po­mo­cí struk­tu­ro­va­ných kurzů na vy­žá­dá­ní a po­stup­ných se­mi­ná­řů s vy­u­ži­tím ná­stro­jů do­stup­ných pro­střed­nic­tvím plat­for­my.
Po­pr­vé byly pro­střed­nic­tvím MSCO­ne zpří­stup­ně­ny nové MSC pro­duk­ty, včet­ně MSC Apex Ge­ne­ra­ti­ve De­sign a CA­E­fa­ti­gue. Uži­va­te­lé mohou vy­tvá­řet, tes­to­vat a zdo­ko­na­lo­vat všech­ny aspek­ty vý­vo­je pro­duk­tů v si­mu­la­ci, od ná­vr­hu ma­te­ri­á­lu po kon­struk­ci, akus­ti­ku a dy­na­mi­ku ka­pa­lin až po návrh vý­rob­ní­ho pro­ce­su a úna­vo­vou ana­lý­zu.
MSCO­neXT pod­po­ru­je celý CAE eko­sys­tém – od do­da­va­te­le k uži­va­te­li – tím, že po­sky­tu­je od­bor­ní­kům z ob­las­ti tech­ni­ky a kon­struk­ce snad­ný způ­sob vy­zkou­še­ní no­vých pro­duk­tů a part­ne­rům zís­kat oru­en­ta­ci vůči nové zá­kaz­nic­ké zá­klad­ně. Ne­u­stá­le jsou při­dá­vá­ni noví part­ne­ři a ná­stro­je a vy­bí­rá­ni po­ten­ci­ál­ní part­ne­ři.
Pro menší or­ga­ni­za­ce po­sky­tu­je MSCO­ne­SE (MSCO­ne Star­tE­di­ton) ná­kla­do­vě efek­tiv­ní a fle­xi­bil­ní mož­nost pří­stu­pu k zá­klad­ním pro­duk­tům MSC a e-lear­nin­gu, což po­má­há týmům začít po­stu­po­vat v pro­ce­su vý­vo­je pro­duk­tů se za­hr­nu­tím CAE.
Další in­for­ma­ce o MSCO­ne na­lez­ne­te na www.mscsoftware.com/mscone.


Mohlo by vás zajímat: