Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Aktuální stav dopravy v nové aplikaci viaRODOS

Úterý, 30 Červen 2020 09:56

Tags: Doprava | Floreon+ | GIS | IT4In­no­vati­onsNDIC | viaRODOS | VŠB-TUO

viaRODOS-2027Ná­rod­ní su­per­po­čí­ta­čo­vé cen­t­rum IT4In­no­vati­ons VŠB-TUO před­sta­vu­je ak­tu­a­li­zo­va­nou apli­ka­ci vi­a­RO­DOS, jež byla vy­vi­nu­ta v rámci pro­jek­tu RODOS a která spo­lu­pra­cu­je se sys­té­mem Flo­re­on+. Apli­ka­ce vy­u­ží­vá da­to­vých zdro­jů po­sky­to­va­ných Ná­rod­ním do­prav­ním in­for­mač­ním cen­t­rem (NDIC), které spadá pod Ře­di­tel­ství sil­nic a dál­nic ČR. Uži­va­te­lé tak do­stá­va­jí nej­ak­tu­ál­něj­ší data o do­pra­vě na sil­nič­ních ta­zích a ve vy­bra­ných měs­tech ČR. Před 14 lety vy­vi­nu­ly vý­zkum­né týmy na VŠB – Tech­nic­ké uni­ver­zi­tě Os­t­ra­va apli­ka­ci Flo­re­on+ k vy­hod­no­co­vá­ní in­for­ma­cí pro roz­ho­do­vá­ní v rámci pro­ce­sů kri­zo­vé­ho ří­ze­ní, zejmé­na po­vod­ní.

V le­toš­ním roce vědci v IT4In­no­vati­ons ná­rod­ním su­per­po­čí­ta­čo­vém cen­t­ru mo­der­ni­zo­va­li apli­ka­ci vi­a­RO­DOS, vy­vi­nu­tou v rámci Cen­t­ra pro roz­voj do­prav­ních sys­té­mů RODOS, a pro­po­ji­li ji se sys­té­mem Flo­re­on+. Dů­le­ži­tou sou­čás­tí pro­ve­de­né mo­der­ni­za­ce je na­po­je­ní na nové da­to­vé zdro­je z ploš­né­ho mo­ni­to­ro­va­cí­ho te­le­ma­tic­ké­ho sys­té­mu (FCD) po­ří­ze­né Ře­di­tel­stvím sil­nic a dál­nic ČR.
Uži­va­te­lům pře­de­vším z řad ři­di­čů při­ná­ší nová mo­der­ni­zo­va­ná apli­ka­ce vi­a­RO­DOS, která je pří­stup­ná přes webo­vé roz­hra­ní na www.​viarodos.​cz, ak­tu­ál­ní data o do­pra­vě nejen na dál­ni­cích a sil­ni­cích v ČR, ale také uza­vír­ky a ome­ze­ní v do­pra­vě ve vy­bra­ných měs­tech, a to vše v re­ál­ném čase. IT4In­no­vati­ons se nyní stává novým pro­vo­zo­va­te­lem vi­a­RO­DOS.
Vi­a­RO­DOS uka­zu­je ak­tu­ál­ní do­prav­ní si­tu­a­ci na vy­bra­ných ko­mu­ni­ka­cích ČR, a to s po­mo­cí jed­no­du­ché li­ni­o­vé gra­fi­ky, ale také v rámci ma­po­vé vi­zu­a­li­za­ce s ak­tu­a­li­za­cí dat v mi­nu­to­vém in­ter­va­lu. Data z apli­ka­ce vi­a­RO­DOS ve svém zpra­vo­daj­ství na­pří­klad ak­tiv­ně vy­u­ží­vá také Česká te­le­vi­ze.

Struč­ně o apli­ka­ci vi­a­RO­DOS

Na hlav­ní strán­ce je zob­ra­zen pře­hled hlav­ních sil­nič­ních tahů v ČR, ke kte­rým jsou vy­tvo­ře­ny po­drob­něj­ší vi­zu­a­li­za­ce na sa­mo­stat­ných strán­kách. Menu apli­ka­ce umožňuje uži­va­te­li pře­sun mezi dal­ší­mi na­bíd­ka­mi zob­ra­zu­jí­cí­mi ak­tu­ál­ní do­prav­ní si­tu­a­ci vy­bra­ných měst v ČR. V horní části ob­ra­zov­ky se na­chá­zí černý pruh s ná­zvem ak­tu­ál­ní strán­ky a zbý­va­jí­cím časem do další au­to­ma­tic­ké ak­tu­a­li­za­ce.

Apli­ka­ce po­sky­tu­je dva typy in­for­ma­cí o do­pra­vě:

  • Li­ni­o­vá gra­fi­ka – volba klik­nu­tím přes na­bíd­ku „Hlav­ní sil­nič­ní tahy“ umožňuje ná­hled na cel­ko­vou do­prav­ní si­tu­a­ci u vy­bra­ných tras a zob­ra­zu­je ak­tu­ál­ní si­tu­a­ci for­mou cel­ko­vé­ho pře­hle­du. Trasa za­chy­cu­je buď jednu kon­krét­ní sil­ni­ci nebo do­prav­ní tah mezi po­čá­teč­ním a kon­co­vým bodem, který se sklá­dá z ně­ko­li­ka sil­nič­ních úseků. De­tai­ly trasy pak zob­ra­zu­jí po­drob­něj­ší in­for­ma­ce jako rych­lost do­prav­ní­ho prou­du, zpož­dě­ní na jed­not­li­vých úse­cích, do­prav­ní ome­ze­ní atd.
  • Ma­po­vé in­for­ma­ce – po vý­bě­ru Česká re­pub­li­ka či klik­nu­tím na název města se zob­ra­zí mapa s vy­u­ži­tím apli­ka­ce Flo­re­on+. Hlav­ní sil­nič­ní tahy v České re­pub­li­ce za­sa­ze­né do mapy před­sta­vu­jí rych­lý ná­hled na cel­ko­vou do­prav­ní si­tu­a­ci s mož­nos­tí zob­ra­ze­ní his­to­rie vý­vo­je si­tu­a­ce díky ča­so­vé ose v apli­ka­ci Flo­re­on+. Apli­ka­ce také umožňuje na­sta­vit si zob­ra­ze­ní růz­ných vrs­tev s do­prav­ní­mi in­for­ma­ce­mi.

Mohlo by vás zajímat: