Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Představuje se Pointwise v18.3 R2

Úterý, 30 Červen 2020 13:30

Tags: b-rep | CAE | CFD | NURBS | Pointwise | V18.3 R2

Pointwise-V183R2-NASA-CRM-Mesh-F-2027Nej­no­věj­ší vy­dá­ní soft­wa­ru pro ge­ne­ro­vá­ní sítí po­čí­ta­čo­vé si­mu­la­ce prou­dě­ní te­ku­tin (CFD) od spo­leč­nos­ti Poin­twi­se urych­lu­je při srov­ná­va­cím testu pro­ces sí­ťo­vá­ní po­vrchu až pět­krát. „Zrych­le­ní“ je jed­nou ze tří hlav­ních vý­vo­jo­vých ak­ti­vit firmy Po­i­twi­se. Vše, co může udě­lat pro zrych­le­ní soft­wa­ru, zlep­šu­je uži­va­tel­ský dojem a zkra­cu­je čas po­třeb­ný k vy­tvo­ře­ní CFD sítě. Zrych­le­ní se za­mě­řu­je na ví­ce­já­dro­vé stol­ní sys­témy. Sí­ťo­vé B-Rep NURBS ge­o­me­t­ric­ké mo­de­ly nyní po­u­ží­va­jí ví­ce­vlák­no­vé zpra­co­vá­ní.

Poin­twi­se ve verzi 18.3 R2 také roz­ši­řu­je sí­ťo­vá­ní s šesti jádry, které bylo před­sta­ve­no v před­cho­zí verzi soft­wa­ru, aby vtisklo šes­ti­já­dro­vou to­po­lo­gii buněk do rovin sy­me­t­rie. Kromě toho za­kři­ve­ní sítě vy­so­ké­ho řádu nyní pod­po­ru­je pe­ri­o­di­ci­tu, takže oka vy­so­ké­ho řádu jsou mno­hem vhod­něj­ší pro apli­ka­ce u tur­bo­sou­stro­jí.
Zá­kaz­ní­ci si mohou Poin­twi­se v18.3 R2 oka­mži­tě stáh­nout z pointwise.com/downloads.


Mohlo by vás zajímat: