Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Nové modely 3D tiskáren Modix

Středa, 01 Červenec 2020 22:30

Tags: 3D tiskárny | BIG-180X | BIG-40 | BIG-Meter | Hardware | Modix

Modix-BIG-180X-2027Iz­ra­el­ská spo­leč­nost Modix uvádí na trh tři nové mo­de­ly 3D tis­ká­ren, které se po­krý­va­jí po­tře­by trhu v ob­las­ti le­tec­tví a kos­mo­nau­ti­ky. Nové mo­de­ly zdvoj­ná­so­bu­jí port­fo­lio pro­duk­tů spo­leč­nos­ti Modix ze 3 na 6 mo­de­lů. Nové pro­duk­ty řeší spe­ci­fic­kou po­tře­bu au­to­mo­bi­lo­vé­ho, le­tec­ké­ho a pro­te­tic­ké­ho trhu vy­so­ce kva­lit­ních vel­kých 3D tis­ká­ren a jsou za­lo­že­ny na de­sig­nu po­pu­lár­ních tis­ká­ren Modix BIG-60 verze 3.0, Modix BIG- 120X a Modix BIG-120Z. Všech­ny nové tis­kár­ny jsou do­dá­vá­ny jako sa­mo­mon­táž­ní sady a mají pr­votříd­ní kom­po­nen­ty známé z ostat­ních tis­ká­ren Mo­di­x3D.

K těm patří tis­ko­vé hlavy E3D, ovla­da­če DU­E­T3D, po­hy­bo­vé ko­lej­nice HIWIN, ve­de­ní IGUS, ře­mín­ky Gates, na­pá­je­ní Me­a­nwell a dal­ší. Do­stup­né doplňky za­hr­nu­jí 3 vo­li­tel­né kon­fi­gu­ra­ce hot-endů, kon­krét­ně E3D V6, E3D-Vol­ca­no High flow, a E3D Super-Vol­ca­no pro super vy­so­ké prů­to­ky, vzdu­cho­vé fil­trač­ní za­ří­ze­ní, ho­tend s vy­so­kou tep­lo­tou a další.

Nové tis­kár­ny na­bí­ze­jí stej­nou sadu po­kro­či­lých funk­cí, jaké byly před­sta­ve­ny na za­čát­ku le­toš­ní­ho roku pro­střed­nic­tvím mo­de­lu Modix BIG-60 verze 3, včet­ně 32­bi­to­vé­ho ovla­da­če, WiFi a pří­stu­pu na web, 7” do­ty­ko­vé ob­ra­zov­ky, uza­vře­né­ho krytu z hli­ní­ko­vé­ho kom­po­zi­tu, vy­rov­ná­va­cích ko­le­ček, vy­lep­še­né­ho du­ál­ní­ho E3D Aero ex­tru­de­ru a du­ál­ní­ho vy­so­ko­prů­to­ko­vé­ho ho­ten­du E3D Vol­ca­no jako vý­cho­zí kon­fi­gu­ra­ce. Kromě toho tyto mo­de­ly na­bí­ze­jí ně­ko­lik klí­čo­vých funk­cí spo­leh­li­vos­ti, včet­ně ob­no­ve­ní na­pá­je­ní po vy­pnu­tí, sen­zo­ru pře­ru­še­ní vlák­na, 100 au­to­ma­tic­kých ni­ve­la­cí na zá­kla­dě de­tekč­ních bodů, de­tek­ce za­sta­ve­ní a dal­ších.

Nové tis­kár­ny jsou:

  1. Modix BIG-Meter s tis­ko­vým ob­je­mem 1000 × 1000 × 1000 mm při za­vá­dě­cí ceně 10 500 USD. Roz­mě­ry 1300 × 1460 × 1830 mm, hmot­nost 160 kg.
  2. Modix BIG-180X s tis­ko­vým ob­je­mem 1800 × 1000 × 600 mm za cenu 12 000 USD. Roz­mě­ry tis­kár­ny 2170 × 1070 × 1430 mm, hmot­nost 240 kg. Tento model vy­ni­ká vel­kou šíř­kou, na­vr­že­nou na žá­dost zá­kaz­ní­ků z au­to­mo­bi­lo­vé­ho prů­mys­lu.
  3. Modix BIG-40 s tis­ko­vým ob­je­mem 400 × 400 × 800 mm za cenu 4500 USD. Roz­mě­ry 870 × 720 × 1520 mm, pře­prav­ní hmot­nost 100 kg. Tento model řeší po­tře­by tisku vy­so­kých a úz­kých ob­jek­tů a je určen pro pro­te­tic­ký trh.

Mohlo by vás zajímat: