Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Tým Smith College vyhrál soutěž CoVent-19

Čtvrtek, 02 Červenec 2020 14:29

Tags: CoVent-19 | COVID-19 | Massachusetts | Smith College | SmithVent | Soutěž | Stratasys | Ventilátory

SmithVent-2027Prv­ní­ho dubna 2020 tucet lé­ka­řů z aneste­zi­o­lo­gie z Massa­chusetts Ge­ne­ral Hospi­tal vy­hlá­si­lo ve­řej­nou sou­těž o návrh rych­le na­sa­di­tel­né­ho, funkč­ně schop­né­ho lev­né­ho ven­ti­lá­to­ru, který by mohl řešit ne­do­stat­ky způ­so­be­né pan­de­mií Covid-19, zejmé­na v roz­vo­jo­vých ze­mích. Jen o tři mě­sí­ce poz­dě­ji tým slo­že­ný z ab­sol­ven­tek in­že­nýr­ství, za­měst­nan­ců a fa­kul­ty ze Smith Colle­ge v Northampto­nu, Massa­chusetts, pře­sta­vil ví­těz­ný návrh od kon­cep­tu přes funkč­ní pro­to­typ. Dal­ším kro­kem by mohl být ko­neč­ný pro­dukt pro schva­lo­va­cí ří­ze­ní v Ni­gé­rii, jako jedné ze zemí, které byly zmiňovány or­ga­ni­zá­to­ry Co­Vent-19 Challen­ge.

Tři­ce­ti­člen­ný tým Smith Colle­ge spo­lu­pra­co­val na zjed­no­du­še­ném, ná­kla­do­vě efek­tiv­ním a snad­no vy­ro­bi­tel­ném ná­vr­hu ven­ti­lá­to­ru spe­ci­ál­ně při­způ­so­be­né­mu po­tře­bám pa­ci­en­tů s Covid-19. De­sign ven­ti­lá­to­ru Smi­th­Vent, který před­sta­vu­je jednu de­se­ti­nu ná­kla­dů na tra­dič­ní ven­ti­lá­to­ry, kom­bi­nu­je eko­no­mic­kou tech­no­lo­gii pro­por­ci­o­nál­ní­ho so­le­no­i­do­vé­ho ven­ti­lu se smě­šo­va­cí ko­mo­rou vzduch-kys­lík, aby spl­nil celou řadu po­ža­dav­ků na vě­trá­ní Co­vi­du-19. Tým spo­lé­hal pře­de­vším na snad­no do­stup­né skla­do­vé kom­po­nen­ty, které ome­zi­ly za­káz­ko­vé ob­rá­bě­ní a zlep­ši­ly kom­pa­ti­bi­li­tu s jiným zdra­vot­nic­kým za­ří­ze­ním. Skříň, ISO ko­vá­ní a mon­táž­ní bloky lze vy­ro­bit po­mo­cí FDM nebo ste­re­o­li­to­gra­fic­kých 3D tis­ká­ren. Návrh je ote­vře­ným zdro­jem, který může po­u­žít a vy­lep­šit kdo­ko­liv.

Po­ro­ta Co­Vent-19 Challen­ge oce­ni­la i další dva týmy. In­Vent Pne­u­ma­tic Ven­ti­la­tor na dru­hém místě byl před­lo­žen týmem se síd­lem v San Fran­cis­ku, který se sklá­dal z de­signo­vé a ino­vač­ní firmy Fuse­pro­ject, za­lo­že­né švý­car­ským de­sig­né­rem Yve­sem Be­ha­rem, a startu­pu Ci­o­nic, za­bý­va­jí­cím se tech­no­lo­gi­e­mi zdra­vot­nic­kých pro­střed­ků. Pro­to­typ In­Vent je pne­u­ma­tic­ky po­há­ně­ný ven­ti­lá­tor op­ti­ma­li­zo­va­ný pro péči o zdra­ví v sou­vis­los­ti s Co­vi­dem-19, který lze se­sta­vit za méně než čtyři ho­di­ny. Pro­to­typ po­u­ží­val tech­no­lo­gii 3D tisku od spo­leč­nos­ti Stra­ta­sys a před­sta­vo­val jed­no­du­ché a in­tu­i­tiv­ní roz­hra­ní člo­věk-stroj a vlast­ní rych­le vy­rá­bě­né Ven­tu­ri­ho sní­ma­če prů­to­ku. Dis­plej table­tu s více ven­ti­lá­to­ry pod­po­ru­je od­stup pa­ci­en­tů.

Pro­to­typ Re­spi­ra­Works na tře­tím místě byl vy­vi­nut glo­bál­ním týmem de­sí­tek in­že­ný­rů, zdra­vot­nic­kých pra­cov­ní­ků a dal­ších od­bor­ní­ků, kteří se za­mě­řu­jí na roz­vo­jo­vé země a ko­mu­ni­ty s ome­ze­ný­mi zdro­ji. Tento model vy­u­ží­vá so­fis­ti­ko­va­ný ven­ti­lač­ní sys­tém na bázi dmychadla, zjed­no­du­še­nou mon­tá­ží a vý­ro­bou a vy­so­ce kva­lit­ním soft­warem s ote­vře­ným zdro­jo­vým kódem. Díly jsou na­vr­že­ny tak, aby byly do­stup­né z míst­ních do­da­va­tel­ských ře­těz­ců po celém světě.

Sedm pro­to­ty­pů fi­na­lis­tů bylo hod­no­ce­no po­mo­cí zku­šeb­ní­ho za­ří­ze­ní, aby se ur­či­lo, který návrh po­sky­tu­je nej­lep­ší kom­bi­na­ci vý­ko­nu spolu s bez­peč­nos­tí, spo­leh­li­vos­tí, vy­ro­bi­tel­nos­tí, ce­no­vou do­stup­nos­tí a jed­no­du­chos­tí.

Tři ví­tě­zo­vé zís­ka­jí cel­kem 10 000 $ v kre­di­tech pro 3D tisk od spo­leč­nos­ti Stra­ta­sys, která také po­skyt­la pří­stup k bez­plat­né­mu 3D tisku a tým tří apli­kač­ních tech­ni­ků pro sedm týmů fi­na­lis­tů vy­tvá­ře­jí­cích své pra­cov­ní pro­to­ty­py. Sou­těž byla navíc hos­to­vá­na v ko­mu­ni­tě Stra­ta­sys Grab­CAD. Mezi další spon­zo­ry patří Xi­me­di­ca, Va­lispa­ce, HackFund a Yel­ling Mule.


Mohlo by vás zajímat: