301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

Google překladač: English Deutsch
301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

StreamTech.tv

streamtech tv-logo
301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

Tým Smith College vyhrál soutěž CoVent-19

Čtvrtek, 02 Červenec 2020 14:29

Tags: CoVent-19 | COVID-19 | Massachusetts | Smith College | SmithVent | Soutěž | Stratasys | Ventilátory

SmithVent-2027Prv­ní­ho dubna 2020 tucet lé­ka­řů z aneste­zi­o­lo­gie z Massa­chusetts Ge­ne­ral Hospi­tal vy­hlá­si­lo ve­řej­nou sou­těž o návrh rych­le na­sa­di­tel­né­ho, funkč­ně schop­né­ho lev­né­ho ven­ti­lá­to­ru, který by mohl řešit ne­do­stat­ky způ­so­be­né pan­de­mií Covid-19, zejmé­na v roz­vo­jo­vých ze­mích. Jen o tři mě­sí­ce poz­dě­ji tým slo­že­ný z ab­sol­ven­tek in­že­nýr­ství, za­měst­nan­ců a fa­kul­ty ze Smith Colle­ge v Northampto­nu, Massa­chusetts, pře­sta­vil ví­těz­ný návrh od kon­cep­tu přes funkč­ní pro­to­typ. Dal­ším kro­kem by mohl být ko­neč­ný pro­dukt pro schva­lo­va­cí ří­ze­ní v Ni­gé­rii, jako jedné ze zemí, které byly zmiňovány or­ga­ni­zá­to­ry Co­Vent-19 Challen­ge.

301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

Tři­ce­ti­člen­ný tým Smith Colle­ge spo­lu­pra­co­val na zjed­no­du­še­ném, ná­kla­do­vě efek­tiv­ním a snad­no vy­ro­bi­tel­ném ná­vr­hu ven­ti­lá­to­ru spe­ci­ál­ně při­způ­so­be­né­mu po­tře­bám pa­ci­en­tů s Covid-19. De­sign ven­ti­lá­to­ru Smi­th­Vent, který před­sta­vu­je jednu de­se­ti­nu ná­kla­dů na tra­dič­ní ven­ti­lá­to­ry, kom­bi­nu­je eko­no­mic­kou tech­no­lo­gii pro­por­ci­o­nál­ní­ho so­le­no­i­do­vé­ho ven­ti­lu se smě­šo­va­cí ko­mo­rou vzduch-kys­lík, aby spl­nil celou řadu po­ža­dav­ků na vě­trá­ní Co­vi­du-19. Tým spo­lé­hal pře­de­vším na snad­no do­stup­né skla­do­vé kom­po­nen­ty, které ome­zi­ly za­káz­ko­vé ob­rá­bě­ní a zlep­ši­ly kom­pa­ti­bi­li­tu s jiným zdra­vot­nic­kým za­ří­ze­ním. Skříň, ISO ko­vá­ní a mon­táž­ní bloky lze vy­ro­bit po­mo­cí FDM nebo ste­re­o­li­to­gra­fic­kých 3D tis­ká­ren. Návrh je ote­vře­ným zdro­jem, který může po­u­žít a vy­lep­šit kdo­ko­liv.

Po­ro­ta Co­Vent-19 Challen­ge oce­ni­la i další dva týmy. In­Vent Pne­u­ma­tic Ven­ti­la­tor na dru­hém místě byl před­lo­žen týmem se síd­lem v San Fran­cis­ku, který se sklá­dal z de­signo­vé a ino­vač­ní firmy Fuse­pro­ject, za­lo­že­né švý­car­ským de­sig­né­rem Yve­sem Be­ha­rem, a startu­pu Ci­o­nic, za­bý­va­jí­cím se tech­no­lo­gi­e­mi zdra­vot­nic­kých pro­střed­ků. Pro­to­typ In­Vent je pne­u­ma­tic­ky po­há­ně­ný ven­ti­lá­tor op­ti­ma­li­zo­va­ný pro péči o zdra­ví v sou­vis­los­ti s Co­vi­dem-19, který lze se­sta­vit za méně než čtyři ho­di­ny. Pro­to­typ po­u­ží­val tech­no­lo­gii 3D tisku od spo­leč­nos­ti Stra­ta­sys a před­sta­vo­val jed­no­du­ché a in­tu­i­tiv­ní roz­hra­ní člo­věk-stroj a vlast­ní rych­le vy­rá­bě­né Ven­tu­ri­ho sní­ma­če prů­to­ku. Dis­plej table­tu s více ven­ti­lá­to­ry pod­po­ru­je od­stup pa­ci­en­tů.

Pro­to­typ Re­spi­ra­Works na tře­tím místě byl vy­vi­nut glo­bál­ním týmem de­sí­tek in­že­ný­rů, zdra­vot­nic­kých pra­cov­ní­ků a dal­ších od­bor­ní­ků, kteří se za­mě­řu­jí na roz­vo­jo­vé země a ko­mu­ni­ty s ome­ze­ný­mi zdro­ji. Tento model vy­u­ží­vá so­fis­ti­ko­va­ný ven­ti­lač­ní sys­tém na bázi dmychadla, zjed­no­du­še­nou mon­tá­ží a vý­ro­bou a vy­so­ce kva­lit­ním soft­warem s ote­vře­ným zdro­jo­vým kódem. Díly jsou na­vr­že­ny tak, aby byly do­stup­né z míst­ních do­da­va­tel­ských ře­těz­ců po celém světě.

Sedm pro­to­ty­pů fi­na­lis­tů bylo hod­no­ce­no po­mo­cí zku­šeb­ní­ho za­ří­ze­ní, aby se ur­či­lo, který návrh po­sky­tu­je nej­lep­ší kom­bi­na­ci vý­ko­nu spolu s bez­peč­nos­tí, spo­leh­li­vos­tí, vy­ro­bi­tel­nos­tí, ce­no­vou do­stup­nos­tí a jed­no­du­chos­tí.

Tři ví­tě­zo­vé zís­ka­jí cel­kem 10 000 $ v kre­di­tech pro 3D tisk od spo­leč­nos­ti Stra­ta­sys, která také po­skyt­la pří­stup k bez­plat­né­mu 3D tisku a tým tří apli­kač­ních tech­ni­ků pro sedm týmů fi­na­lis­tů vy­tvá­ře­jí­cích své pra­cov­ní pro­to­ty­py. Sou­těž byla navíc hos­to­vá­na v ko­mu­ni­tě Stra­ta­sys Grab­CAD. Mezi další spon­zo­ry patří Xi­me­di­ca, Va­lispa­ce, HackFund a Yel­ling Mule.


Mohlo by vás zajímat:
 

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit