301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

Google překladač: English Deutsch
301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

StreamTech.tv

streamtech tv-logo
301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

EuroBLECH 2020 odložen na 9.–12. března 2021

Úterý, 07 Červenec 2020 14:05

Tags: EuroBLECH | Hannover | Mack Bro­oks Exhi­bi­ti­ons | Technologie | Termín | Výstavy | Zpracování plechu

EuroBLECH 2018 02-2028Mack Bro­oks Exhi­bi­ti­ons, po­řa­da­tel cí­le­ných ob­chod­ních vý­stav, ozná­mil od­lo­že­ní pro­jek­tu Eu­roB­LECH, který se měl usku­teč­nit na vý­sta­viš­ti v ně­mec­kém Han­no­ve­ru od 27. do 30. října 2020. Nové datum pro příští 26. vý­sta­vu tech­no­lo­gií zpra­co­vá­ní plechů Eu­roB­LECH je 9.–12. břez­na 2021. Toto roz­hod­nu­tí bylo při­ja­to po roz­sáh­lých roz­ho­vo­rech se všemi vy­sta­vo­va­te­li a part­ne­ry v po­sled­ních týd­nech a mě­sí­cích, kteří se s ohle­dem na pro­bí­ha­jí­cí krizi covid-19 vy­já­d­ři­li, že ne­chtě­jí po­řá­dat vý­sta­vu v říjnu. Mnoho účast­ní­ků také zne­po­ko­jo­va­ly ne­jis­to­ty ohled­ně ome­ze­ní ces­to­vá­ní a za­cho­vá­ní sku­teč­ně me­zi­ná­rod­ní­ho cha­rak­te­ru ve­letr­hu Eu­roB­LECH.

301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

Po­sled­ní mě­sí­ce byly ná­roč­né zejmé­na pro prů­my­sl zpra­co­vá­ní plechů a sou­vi­se­jí­cí prů­mys­lo­vá od­vět­ví. Byl vidět po­kles ob­jed­ná­vek in­ves­tič­ní­ho zboží a mnoho spo­leč­nos­tí se zmiňovalo o svých pro­blé­mech při ře­še­ní do­pa­du pan­de­mie. Přes­to­že po­řa­da­te­lé ne­dáv­no ob­dr­že­li úřed­ní schvá­le­ní své kon­cep­ce bez­peč­nos­ti a za­bez­pe­če­ní pro Eu­roB­LECH v říjnu to­ho­to roku, roz­hod­li se od­lo­žit Eu­roB­LECH na jaro 2021.
V rámci ne­dáv­né série prů­mys­lo­vých prů­zku­mů uved­li účast­ní­ci vý­sta­vy Eu­roB­LECH svůj po­ža­da­vek na pří­pra­vu cesty pro zo­ta­ve­ní to­ho­to od­vět­ví po pan­de­mii covid-19. Eu­roB­LECH proto v říjnu na­bíd­ne vir­tu­ál­ní cen­t­rum pro ce­lo­svě­to­vý prů­my­sl zpra­co­vá­ní ple­chu. Na zá­kla­dě zpět­né vazby od vy­sta­vo­va­te­lů a ná­vštěv­ní­ků, která na­zna­ču­je po­tře­bu účas­ti na akci, i když ne ve fy­zic­ké po­do­bě, bude uspo­řá­dán Di­gi­tal In­no­vati­on Sum­mit v ter­mí­nu pů­vod­ně plá­no­va­né­ho fy­zic­ké­ho ve­letr­hu 27.–30. října. Sum­mit po­skyt­ne vy­sta­vo­va­te­lům plat­for­mu, která jim před­sta­ví je­jich nej­no­věj­ší stro­je a ře­še­ní a uspo­řá­dá vir­tu­ál­ní se­tká­ní s me­zi­ná­rod­ní­mi ná­vštěv­ní­ky. Tým Eu­roB­LECH bude v nad­chá­ze­jí­cích týd­nech a mě­sí­cích úzce ko­mu­ni­ko­vat se zá­kaz­ní­ky a part­ne­ry a dě­ku­je vy­sta­vo­va­te­lům, part­ne­rům, do­da­va­te­lům a ná­vštěv­ní­kům za pod­po­ru během této ná­roč­né doby. Brzy budou k dis­po­zi­ci další in­for­ma­ce o Sum­mi­tu di­gi­tál­ních ino­va­cí ob­sa­hu­jí­cí po­drob­nos­ti o on-line pre­zen­ta­cích pro vy­sta­vo­va­te­le, mož­nos­tech videí na vy­žá­dá­ní a do­ha­zo­va­cí­ho vy­ba­ve­ní.
Nej­vět­ší vý­sta­va tech­no­lo­gií zpra­co­vá­ní plechů na světě při­ta­hu­je každé dva roky špič­ko­vé od­bor­ní­ky z ce­lé­ho světa. Pře­hlíd­ka je za­mě­ře­na na spe­ci­a­lis­ty na všech úrov­ních ří­ze­ní v ma­lých, střed­ních i vel­kých pod­ni­cích ze všech klí­čo­vých prů­mys­lo­vých od­vět­ví. Eu­roB­LECH se vy­zna­ču­je ob­rov­ským množ­stvím pre­zen­ta­cí „ži­vých“ stro­jů a je pro­slu­lý me­zi­ná­rod­ní­mi pro­fe­si­o­ná­ly v ob­las­ti zpra­co­vá­ní ple­chu jako nej­dů­le­ži­těj­ší udá­lost při hle­dá­ní chyt­rých ře­še­ní a správ­ných stro­jů, za­ří­ze­ní a ma­te­ri­á­lů pro firmy. Před­cho­zí vý­sta­vy se zú­čast­ni­lo cel­kem 56 307 ná­vštěv­ní­ků me­zi­ná­rod­ní­ho ob­cho­du.
Ak­tu­a­li­za­ce a další in­for­ma­ce na­lez­ne­te na webu udá­los­ti www.euroblech.com.


Mohlo by vás zajímat:
 

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit