Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

EuroBLECH 2020 odložen na 9.–12. března 2021

Úterý, 07 Červenec 2020 14:05

Tags: EuroBLECH | Hannover | Mack Bro­oks Exhi­bi­ti­ons | Technologie | Termín | Výstavy | Zpracování plechu

EuroBLECH 2018 02-2028Mack Bro­oks Exhi­bi­ti­ons, po­řa­da­tel cí­le­ných ob­chod­ních vý­stav, ozná­mil od­lo­že­ní pro­jek­tu Eu­roB­LECH, který se měl usku­teč­nit na vý­sta­viš­ti v ně­mec­kém Han­no­ve­ru od 27. do 30. října 2020. Nové datum pro příští 26. vý­sta­vu tech­no­lo­gií zpra­co­vá­ní plechů Eu­roB­LECH je 9.–12. břez­na 2021. Toto roz­hod­nu­tí bylo při­ja­to po roz­sáh­lých roz­ho­vo­rech se všemi vy­sta­vo­va­te­li a part­ne­ry v po­sled­ních týd­nech a mě­sí­cích, kteří se s ohle­dem na pro­bí­ha­jí­cí krizi covid-19 vy­já­d­ři­li, že ne­chtě­jí po­řá­dat vý­sta­vu v říjnu. Mnoho účast­ní­ků také zne­po­ko­jo­va­ly ne­jis­to­ty ohled­ně ome­ze­ní ces­to­vá­ní a za­cho­vá­ní sku­teč­ně me­zi­ná­rod­ní­ho cha­rak­te­ru ve­letr­hu Eu­roB­LECH.

Po­sled­ní mě­sí­ce byly ná­roč­né zejmé­na pro prů­my­sl zpra­co­vá­ní plechů a sou­vi­se­jí­cí prů­mys­lo­vá od­vět­ví. Byl vidět po­kles ob­jed­ná­vek in­ves­tič­ní­ho zboží a mnoho spo­leč­nos­tí se zmiňovalo o svých pro­blé­mech při ře­še­ní do­pa­du pan­de­mie. Přes­to­že po­řa­da­te­lé ne­dáv­no ob­dr­že­li úřed­ní schvá­le­ní své kon­cep­ce bez­peč­nos­ti a za­bez­pe­če­ní pro Eu­roB­LECH v říjnu to­ho­to roku, roz­hod­li se od­lo­žit Eu­roB­LECH na jaro 2021.
V rámci ne­dáv­né série prů­mys­lo­vých prů­zku­mů uved­li účast­ní­ci vý­sta­vy Eu­roB­LECH svůj po­ža­da­vek na pří­pra­vu cesty pro zo­ta­ve­ní to­ho­to od­vět­ví po pan­de­mii covid-19. Eu­roB­LECH proto v říjnu na­bíd­ne vir­tu­ál­ní cen­t­rum pro ce­lo­svě­to­vý prů­my­sl zpra­co­vá­ní ple­chu. Na zá­kla­dě zpět­né vazby od vy­sta­vo­va­te­lů a ná­vštěv­ní­ků, která na­zna­ču­je po­tře­bu účas­ti na akci, i když ne ve fy­zic­ké po­do­bě, bude uspo­řá­dán Di­gi­tal In­no­vati­on Sum­mit v ter­mí­nu pů­vod­ně plá­no­va­né­ho fy­zic­ké­ho ve­letr­hu 27.–30. října. Sum­mit po­skyt­ne vy­sta­vo­va­te­lům plat­for­mu, která jim před­sta­ví je­jich nej­no­věj­ší stro­je a ře­še­ní a uspo­řá­dá vir­tu­ál­ní se­tká­ní s me­zi­ná­rod­ní­mi ná­vštěv­ní­ky. Tým Eu­roB­LECH bude v nad­chá­ze­jí­cích týd­nech a mě­sí­cích úzce ko­mu­ni­ko­vat se zá­kaz­ní­ky a part­ne­ry a dě­ku­je vy­sta­vo­va­te­lům, part­ne­rům, do­da­va­te­lům a ná­vštěv­ní­kům za pod­po­ru během této ná­roč­né doby. Brzy budou k dis­po­zi­ci další in­for­ma­ce o Sum­mi­tu di­gi­tál­ních ino­va­cí ob­sa­hu­jí­cí po­drob­nos­ti o on-line pre­zen­ta­cích pro vy­sta­vo­va­te­le, mož­nos­tech videí na vy­žá­dá­ní a do­ha­zo­va­cí­ho vy­ba­ve­ní.
Nej­vět­ší vý­sta­va tech­no­lo­gií zpra­co­vá­ní plechů na světě při­ta­hu­je každé dva roky špič­ko­vé od­bor­ní­ky z ce­lé­ho světa. Pře­hlíd­ka je za­mě­ře­na na spe­ci­a­lis­ty na všech úrov­ních ří­ze­ní v ma­lých, střed­ních i vel­kých pod­ni­cích ze všech klí­čo­vých prů­mys­lo­vých od­vět­ví. Eu­roB­LECH se vy­zna­ču­je ob­rov­ským množ­stvím pre­zen­ta­cí „ži­vých“ stro­jů a je pro­slu­lý me­zi­ná­rod­ní­mi pro­fe­si­o­ná­ly v ob­las­ti zpra­co­vá­ní ple­chu jako nej­dů­le­ži­těj­ší udá­lost při hle­dá­ní chyt­rých ře­še­ní a správ­ných stro­jů, za­ří­ze­ní a ma­te­ri­á­lů pro firmy. Před­cho­zí vý­sta­vy se zú­čast­ni­lo cel­kem 56 307 ná­vštěv­ní­ků me­zi­ná­rod­ní­ho ob­cho­du.
Ak­tu­a­li­za­ce a další in­for­ma­ce na­lez­ne­te na webu udá­los­ti www.euroblech.com.


Mohlo by vás zajímat: