Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Akcelerační fond Bentley Systems oznamuje vznik Virtuosity

Pátek, 10 Červenec 2020 10:22

Tags: Bentley | Infrastruktura | Odborníci | Virtuosity | Virtuoso Subscriptions

Virtuosity Alan Murphy-2028Spo­leč­nost Bent­ley Sys­tems ozná­mi­la 9. čer­ven­ce 2020, že její Ak­ce­le­rač­ní fond in­ves­to­val do vzni­ku Bent­ley spo­leč­nos­ti Vir­tu­o­si­ty. Vir­tu­o­si­ty ex­klu­ziv­ně na­bí­zí Vir­tu­o­so Sub­scrip­ti­ons, které spo­ju­je vir­tu­ál­ně do­dá­va­né služ­by Vir­tu­o­si­ty od­bor­ní­ků s Bent­ley in­frastruk­tur­ním mo­de­lo­vá­ním, si­mu­la­cí nebo sta­veb­ní apli­ka­cí s cílem urych­le­ní a zlep­še­ní úspě­chu in­frastruk­tur­ní­ho prak­ti­ka. Vir­tu­o­so Sub­scrip­ti­ons je nyní k dis­po­zi­ci na vir­tu­o­si­ty.com pro Bent­ley apli­ka­ce, včet­ně MicroStati­on, Open­Bridge, OpenBu­il­dings, Open­Flows, Ope­nRail, Ope­nRoads, Open­Si­te, Open­Tower, Open­Win­d­Power, Au­to­PI­PE nebo Con­text­Cap­tu­re.

Ve výčtu nechybí ani LE­GI­ON, MOSES, PLA­XIS, RAM, SACS, So­il­Vi­si­on, STAAD, SYN­CHRO a clou­do­vá služ­ba Bent­ley iTwin De­sign Re­view. Od­bor­né služ­by Vir­tu­o­si­ty, do­stup­né pro­střed­nic­tvím „klíčů“ Vir­tu­o­so Sub­scrip­ti­on, za­hr­nu­jí řadu vzdě­lá­va­cích a osob­ních ško­li­cích ak­ti­vit nebo učení a ob­sa­hu na vy­žá­dá­ní, se stále větší in­te­gra­cí během sku­teč­né­ho po­u­ží­vá­ní apli­ka­ce.

Podle Alla­na Mur­phy­ho, ge­ne­rál­ní­ho ře­di­te­le Vir­tu­o­si­ty, všich­ni svě­to­ví in­frastruk­tur­ní od­bor­ní­ci zís­ka­li nové zhod­no­ce­ní toho, čeho lze do­sáh­nout pro­střed­nic­tvím on-line spo­lu­prá­ce. Nyní je ten správ­ný čas na za­há­je­ní ko­merč­ní ino­va­ce: virtuózní před­plat­né, které zvy­šu­je funkč­nost soft­wa­ro­vé apli­ka­ce pro­střed­nic­tvím vnitř­ní po­mo­ci od pří­sluš­ných od­bor­ní­ků. Do­mé­no­vé od­bor­nos­ti jsou shro­maž­ďo­vá­ny a vir­tu­a­li­zo­vá­ny, aby kaž­dé­mu in­frastruk­tur­ní­mu prak­ti­ko­vi po­moh­ly s jis­to­tou virtuóza.

Podívejte se na asi minutové video přibližující předplatné Virtuoso

 


Mohlo by vás zajímat: