Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

FARO uvádí na trh přenosný 3D skener Freestyle 2

Pátek, 10 Červenec 2020 14:48

Tags: Faro | Freestyle 2 | Hardware | Přenosné | Skenery

Faro 3D skener Freestyle 2-2028Spo­leč­nost FARO Tech­no­lo­gies ozná­mi­la uve­de­ní svého pře­nos­né­ho ruč­ní­ho 3D fo­renz­ní­ho ske­ne­ru Fre­esty­le 2 na trh. Je ide­ál­ní pro vy­šet­řo­va­te­le a re­kon­strukč­ní pra­cov­ní­ky, kteří vy­ža­du­jí rych­lou a úpl­nou do­ku­men­ta­ci udá­los­ti, po­sky­tu­je oka­mži­té vi­zu­a­li­za­ce v re­ál­ném čase s mož­­nos­tí fo­to­re­a­lis­tic­ké­ho sní­má­ní re­a­li­ty. Vše­stran­ný a lehký Fre­esty­le 2 do­ká­že ske­no­vat vzdá­le­nos­ti od 0,4 do 10 metrů nebo od ma­lých dis­krét­ních ob­jek­tů při vy­šet­řo­vá­ní místa činu do ce­lých vo­zi­del (in­te­ri­é­ru i ex­te­ri­é­ru) stej­ně jako ob­ra­zu in­te­ri­é­ru. To vše umožňuje in­fra­čer­ve­ný laser ske­ne­ru, který pro­mí­tá na cíl mříž­ku 100 × 100 ne­vi­di­tel­ných bodů a je in­ter­pre­to­ván dvěma fo­to­a­pa­rá­ty za­bu­do­va­ný­mi do konců za­ří­ze­ní ve tvaru pís­me­ne T.

Při po­u­ži­tí ve spo­je­ní s ka­me­rou pro sní­má­ní barev pra­cu­jí všech­ny apa­rá­ty spo­leč­ně na vy­tvá­ře­ní fo­to­re­a­lis­tic­kých sním­ků v re­ál­ném čase. V kom­bi­na­ci s pro­pri­e­tár­ním sle­do­va­cím mo­to­rem, který umožňuje uži­va­te­lům pro­vá­dět při­ro­ze­né po­hy­by při ske­no­vá­ní, je ruční za­ří­ze­ní snad­no po­u­ži­tel­né i pro ne­tré­no­va­né ope­rá­to­ry.
Fre­esty­le 2 je na­vr­žen pro nor­mál­ně osvět­le­né in­te­ri­é­ry a ven­kov­ní pro­sto­ry (10 000 – 45 000 luxů), práci při za­ta­že­né ob­lo­ze a je scho­pen ge­ne­ro­vat po­u­ži­tel­ná data i v úplné tmě. Do­ku­men­to­vá­ní míst tak nikdy ne­by­lo snaz­ší. Kromě toho díky ovlá­dá­ní za­ří­ze­ní jed­nou rukou umožňuje ob­slu­ze dru­hou rukou volně ote­ví­rat dveře, vy­va­žo­vat nebo se opí­rat o ob­jek­ty pro lepší a sta­bil­něj­ší úhel zá­bě­ru. Po­sky­tu­je tak na místě ma­xi­mál­ní fle­xi­bi­li­tu a umožňuje po­ří­dit zá­bě­ry vnitř­ní, pod a kolem ob­jek­tů. Hap­tic­ká zpět­ná vazba navíc upo­zor­ní ope­rá­to­ra, když je třeba upra­vit tech­ni­ku ske­no­vá­ní, aby bylo za­jiš­tě­no za­chy­ce­ní dat nej­vyš­ší kva­li­ty.
Jako zcela sa­mo­stat­né ře­še­ní nemá Fre­esty­le 2 žádný ob­jem­ný po­čí­tač, o který by bylo třeba se sta­rat, žádný tablet k pře­ná­še­ní, žád­nou roční ka­lib­ra­ci a žádné dlou­hé ka­be­ly, o které by se dalo za­kop­nout, nebo by za­sa­ho­va­ly do zá­bě­rů. Od­stra­ně­ní těch­to ome­ze­ní umožňuje snad­něj­ší do­kon­če­ní vý­po­čtů vy­vá­že­ní bílé a také kom­pen­za­ci na místě. Za­ří­ze­ní má také vý­cvi­ko­vý režim, který ge­ne­ru­je živé zob­ra­ze­ní kva­li­ty sbí­ra­ných dat spolu s in­te­gro­va­ný­mi in­struk­táž­ní­mi videi.
Více in­for­ma­cí o FARO na­jde­te na www.faro.com.


Mohlo by vás zajímat: