301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

Google překladač: English Deutsch
301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

StreamTech.tv

streamtech tv-logo
301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

Vydán TransMagic R12 SP3

Čtvrtek, 16 Červenec 2020 11:15

Tags: 3D PDF | Balíčky | CAD | Data | PMI | R12 SP3 | SolidWorks | STEP | TransMagic

transmagic r12 sp3b-2029TransMa­gic byl vydán ve verzi R12 SP3, která má vy­lep­še­né funk­ce pro vy­tvá­ře­ní ba­líč­ku tech­nic­kých dat v jed­nom kroku, včet­ně 3D po­hle­dů na mo­de­ly a CAD se­sta­vy, CAD data a au­to­ma­tic­ký pře­klad a při­po­jo­vá­ní CAD sou­bo­rů. TransMa­gic R12 SP3 po­sky­tu­je více tech­nic­kých da­to­vých ba­líč­ků a výkon PMI (Pro­duct and Ma­nu­factu­ring In­for­mati­on – In­for­ma­ce o vý­ro­bě a vý­rob­ku). Rych­le vy­tvo­ří­te ba­líč­ky tech­nic­kých dat pro zá­kaz­ní­ky. Pro­hléd­ne­te si da­to­vé sou­bo­ry So­li­dworks a STEP PMI (včet­ně dal­ších pěti for­má­tů) a vy­chut­ná­te si zvý­še­ný výkon pro­hlí­že­ní. Uži­va­te­lé mají tak k dis­po­zi­ci na­pří­klad ovla­da­tel­ný 3D model dílu nebo se­sta­vy, do­pl­ně­ný stro­mem mo­de­lu a hi­e­rar­chií se­sta­vy.

301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

Dále pak in­for­ma­ce o sou­čás­tech včet­ně atri­bu­tů de­fi­no­va­ných uži­va­te­lem (UDA), in­for­ma­ce o pro­duk­tech a vý­rob­ních in­for­ma­cích (PMI) včet­ně sekcí dílů a sé­man­tic­ké­ho PMI ve stro­mu mo­de­lu, vlast­nos­ti ma­te­ri­á­lu, hmo­to­vé vlast­nos­ti a plo­chy po­vrchu atd.
Vy­lep­še­ná pod­po­ra PMI pro So­li­dworks PMI a STEP PMI zna­me­ná mož­nost na­číst So­li­dworks a STEP PMI a ex­tra­ho­vat tyto PMI do 3D PDF nebo do­kon­čit Tech­Do­cs. Jiné na­tiv­ní CAD for­má­ty, které TransMa­gic umí číst, za­hr­nu­jí data CATIA, NX a Creo. Všech­na zob­ra­ze­ní a za­chy­ce­ní PMI z pů­vod­ní­ho do­ku­men­tu jsou za­cho­vá­na v pro­hlí­že­či PMI View Brow­ser a jsou pří­stup­ná pro pro­hlí­že­ní nebo zápis do 3D PDF, Tech­Do­cs nebo TMR, na­tiv­ní­ho for­má­tu TransMa­gicu.
V ně­kte­rých star­ších for­má­tech CAD bude písmo PMI v mm, za­tím­co díl je na­vr­žen v pal­cích. Ač­ko­li jsou hod­no­ty PMI správ­né, mohou se zdát pří­liš malé. Na­sta­ve­ní PMI (PMI Font Sca­ling) dává mož­nost změ­nit ve­li­kost PMI zpět na nor­mál­ní u sou­bo­rů CAD ovliv­ně­ných touto ano­má­lií. Ob­vykle je hod­no­ta, kte­rou je třeba při­po­jit, 25,4 místo vý­cho­zí 1.
Další in­for­ma­ce o tom, co je no­vé­ho v TransMa­gic R12 SP3, na­jde­te na transmagic.com.


Mohlo by vás zajímat:
 

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit