Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Vydán TransMagic R12 SP3

Čtvrtek, 16 Červenec 2020 11:15

Tags: 3D PDF | Balíčky | CAD | Data | PMI | R12 SP3 | SolidWorks | STEP | TransMagic

transmagic r12 sp3b-2029TransMa­gic byl vydán ve verzi R12 SP3, která má vy­lep­še­né funk­ce pro vy­tvá­ře­ní ba­líč­ku tech­nic­kých dat v jed­nom kroku, včet­ně 3D po­hle­dů na mo­de­ly a CAD se­sta­vy, CAD data a au­to­ma­tic­ký pře­klad a při­po­jo­vá­ní CAD sou­bo­rů. TransMa­gic R12 SP3 po­sky­tu­je více tech­nic­kých da­to­vých ba­líč­ků a výkon PMI (Pro­duct and Ma­nu­factu­ring In­for­mati­on – In­for­ma­ce o vý­ro­bě a vý­rob­ku). Rych­le vy­tvo­ří­te ba­líč­ky tech­nic­kých dat pro zá­kaz­ní­ky. Pro­hléd­ne­te si da­to­vé sou­bo­ry So­li­dworks a STEP PMI (včet­ně dal­ších pěti for­má­tů) a vy­chut­ná­te si zvý­še­ný výkon pro­hlí­že­ní. Uži­va­te­lé mají tak k dis­po­zi­ci na­pří­klad ovla­da­tel­ný 3D model dílu nebo se­sta­vy, do­pl­ně­ný stro­mem mo­de­lu a hi­e­rar­chií se­sta­vy.

Dále pak in­for­ma­ce o sou­čás­tech včet­ně atri­bu­tů de­fi­no­va­ných uži­va­te­lem (UDA), in­for­ma­ce o pro­duk­tech a vý­rob­ních in­for­ma­cích (PMI) včet­ně sekcí dílů a sé­man­tic­ké­ho PMI ve stro­mu mo­de­lu, vlast­nos­ti ma­te­ri­á­lu, hmo­to­vé vlast­nos­ti a plo­chy po­vrchu atd.
Vy­lep­še­ná pod­po­ra PMI pro So­li­dworks PMI a STEP PMI zna­me­ná mož­nost na­číst So­li­dworks a STEP PMI a ex­tra­ho­vat tyto PMI do 3D PDF nebo do­kon­čit Tech­Do­cs. Jiné na­tiv­ní CAD for­má­ty, které TransMa­gic umí číst, za­hr­nu­jí data CATIA, NX a Creo. Všech­na zob­ra­ze­ní a za­chy­ce­ní PMI z pů­vod­ní­ho do­ku­men­tu jsou za­cho­vá­na v pro­hlí­že­či PMI View Brow­ser a jsou pří­stup­ná pro pro­hlí­že­ní nebo zápis do 3D PDF, Tech­Do­cs nebo TMR, na­tiv­ní­ho for­má­tu TransMa­gicu.
V ně­kte­rých star­ších for­má­tech CAD bude písmo PMI v mm, za­tím­co díl je na­vr­žen v pal­cích. Ač­ko­li jsou hod­no­ty PMI správ­né, mohou se zdát pří­liš malé. Na­sta­ve­ní PMI (PMI Font Sca­ling) dává mož­nost změ­nit ve­li­kost PMI zpět na nor­mál­ní u sou­bo­rů CAD ovliv­ně­ných touto ano­má­lií. Ob­vykle je hod­no­ta, kte­rou je třeba při­po­jit, 25,4 místo vý­cho­zí 1.
Další in­for­ma­ce o tom, co je no­vé­ho v TransMa­gic R12 SP3, na­jde­te na transmagic.com.


Mohlo by vás zajímat: