Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

QuadriSpace vydává Document3D 2021

Pátek, 24 Červenec 2020 10:23

Tags: 2021 | 3D CAD | Data | Document3D | Publikování | Publisher3D | QuadriSpace | Suite

Quadrispace-2030Nová sada Do­cu­men­t3D Suite 2021 zjed­no­du­šu­je tech­nic­ké pu­b­li­ko­vá­ní po­mo­cí no­vých ná­stro­jů pro im­port, pu­b­li­ko­vá­ní a tvor­bu. Tato hlav­ní ak­tu­a­li­za­ce verze za­hr­nu­je nové funk­ce, které řeší cel­ko­vé po­tře­by vý­rob­ní do­ku­men­ta­ce. Nej­no­věj­ší verze ob­sa­hu­je in­te­gro­va­nou pod­po­ru pro im­port JT sou­bo­rů. JT je prů­mys­lo­vý stan­dard­ní for­mát pro sdí­le­ní 3D CAD dat. Tento for­mát je ši­ro­ce po­u­ží­ván v růz­ných prů­mys­lo­vých od­vět­vích a po­sky­tu­je přes­nou re­pre­zen­ta­ci 3D CAD dat, která lze snad­no otevřít po­mo­cí apli­ka­cí Pu­b­lisher3D nebo Pages3D. Pod­po­ra JT umož­ní více zá­kaz­ní­kům, kteří po­u­ží­va­jí ši­ro­kou škálu 3D CAD ná­stro­jů, mít pro­spěch z tech­nic­ké­ho pu­b­li­kač­ní­ho soft­wa­ru.

JT je vy­ni­ka­jí­cí vol­bou pro uži­va­te­le pro­gra­mů NX, Creo a CATIA. Do­cu­men­t3D Suite za­hr­nu­je přímý im­port doplňkové ex­por­té­ry pro So­li­dworks, Solid Edge a In­ven­tor. Ak­tu­ál­ní CAD soft­ware Solid Edge ob­sa­hu­je vy­so­ce kva­lit­ní ex­por­tér pro vy­tvá­ře­ní kom­pa­ti­bil­ních sou­bo­rů Quad­riSpa­ce Model (QSM) pro po­u­ži­tí v soft­wa­ru Quad­riSpa­ce.

In­ter­ak­tiv­ní SVG

Pu­b­lisher3D se může pochlu­bit no­vý­mi mož­nost­mi pu­b­li­ko­vá­ní s pod­po­rou vy­tvá­ře­ní gra­fic­ké­ho ob­sa­hu pro in­ter­ak­tiv­ní elek­tro­nic­ké tech­nic­ké pří­ruč­ky (IETM). Po pu­b­li­ko­vá­ní ob­sa­hu­je vek­to­ro­vá gra­fi­ka SVG bub­li­no­vé po­pi­sy a ta­bul­ky dílů, které vzá­jem­ně re­a­gu­jí s ak­ti­vi­tou myši ke zvý­raz­ně­ní od­po­ví­da­jí­cích dílů spo­je­ných s řádky ta­bul­ky dílů. To usnadňuje iden­ti­fi­ka­ci dílů a kří­žo­vých re­fe­renč­ních čísel dílů nebo ji­ných in­for­ma­cí o dí­lech.

Interactive SVG Publishing-2030

360 Image Pu­b­lishing

Verze 2021 dále na­bí­zí mož­nos­ti kom­bi­no­vat více po­hle­dů ro­tu­jí­cích kolem 3D mo­de­lu a vy­tvá­řet spřa­da­tel­né SVG sou­bo­ry pro snad­něj­ší iden­ti­fi­ka­ci dílů z gra­fic­ké­ho ob­sa­hu. Pro mar­ke­tingo­vé vy­ob­ra­ze­ní ob­sa­hu­je Pu­b­lisher3D 2021 novou funk­ci pro vy­tvá­ře­ní více rastro­vých ob­ráz­ků ob­krou­že­ných kolem 3D mo­de­lu. Lze je kom­bi­no­vat do je­di­né­ho GIF sou­bo­ru, který ani­mu­je 3D model.

Ca­rou­sel Page Ob­ject

Pages3D nyní ob­sa­hu­je nový ob­jekt ka­ru­sel strán­ky, který lze podle po­tře­by vlo­žit na strán­ku do­ku­men­tu. Ka­ru­sel ob­sa­hu­je ná­hle­dy na ob­ráz­ky vy­tvo­ře­né uži­va­te­lem. To umožňuje do­ku­men­tům za­hr­no­vat vi­zu­ál­ní me­to­du vý­bě­ru, které ilu­stra­ce nebo po­hle­dy na 3D model se mají zob­ra­zit.

Carousel Page Object-2030

Se­znam dílů

Po­mo­cí no­vé­ho znač­ko­va­cí­ho ná­stro­je se­zna­mu dílů lze při­dat nový se­znam dílů jako pře­kryv­ný ob­rá­zek. To je zvláš­tě uži­teč­né pro za­hr­nu­tí se­zna­mu dílů s no­vý­mi mož­nost­mi zob­ra­ze­ní při po­hy­bu kur­zo­ru myši nad se­zna­my dílů pu­b­li­ko­va­ný­mi do SVG.

Part list markup-2030

Nové 3D ná­stro­je

Vy­dá­ní 2021 ob­sa­hu­je mnoho zdo­ko­na­le­ní a ak­tu­a­li­za­cí, které šetří čas. Mezi ně patří nový po­hle­do­vý ná­stroj „Look at Face“ pro za­rov­ná­ní po­hle­du s li­bo­vol­nou stra­nou ve 3D mo­de­lu. Kromě toho mohou uži­va­te­lé nyní za­dá­vat kóty roz­mě­rů ručně, du­pli­cit­ní­mi ilu­stra­ce­mi a je­jich kótami a abe­ced­ně tří­dit se­zna­my dílů podle sloup­ce ur­če­né­ho uži­va­te­lem. Uži­va­tel­ské roz­hra­ní bylo zdo­ko­na­le­no, aby pod­po­ro­va­lo ver­ti­kál­ní ukot­ve­ní pa­ne­lu gra­fic­ké­ho or­ga­ni­zá­to­ru.

Ak­tu­a­li­za­ce vý­ko­nu

Kromě těch­to zmí­ně­ných no­vých funk­cí a sto­vek vy­lep­še­ní na­vr­že­ných uži­va­te­li po­sky­tu­je nej­no­věj­ší verze dů­le­ži­té ak­tu­a­li­za­ce rych­los­ti im­por­tu 3D sou­bo­rů, vý­ko­nu změny strán­ky a op­ti­ma­li­za­cí ta­bul­ky dílů.

Stáh­ně­te si zku­šeb­ní verzi Do­cu­men­t3D 2021
Mohlo by vás zajímat: