Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Vydání nejnovější verze ATS Inspectu

Pátek, 24 Červenec 2020 13:29

Tags: 3D CAD | 6.4 SP4 | ATS Global | ATS Inspect | Kontrola kvality

Visual-Inspection-Using-CAD-Image-2030Verze ATS In­spect 6.4 SP4 není jen oby­čej­ným ser­vis­ním ba­líč­kem. Je v něm čtvrt­sto­le­tí vý­vo­je, ino­va­cí a zku­še­nos­tí zá­kaz­ní­ků. Ja­ká­ko­liv spo­leč­nost, která se roz­hod­la ATS In­spect za­vést, zís­ká­vá zá­ro­veň zna­los­ti těch nej­po­kro­ko­věj­ších vý­rob­ců. Na po­čát­ku byla snaha zlep­šit místa vý­rob­ních pro­ce­sů, která ovlivňují vý­sled­nou kva­li­tu vý­rob­ků a sou­čás­tek. V ATS Glo­bal zá­ro­veň dr­že­li krok s nej­no­věj­ší­mi tech­no­lo­gi­e­mi a soft­wa­ro­vé­mu ře­še­ní se daří pře­ko­ná­vat hra­ni­ce a zá­ro­veň na čele po­dob­ných soft­wa­ro­vých apli­ka­cí. Během ně­ko­li­ka let byly při­dá­vá­ny nové a nové funk­ce jako např. elek­tro­nic­ké kon­t­rol­ní listy.

Nej­vý­znam­něj­ší pak bylo při­dá­ní funk­ce, která upo­zorňuje na pro­blém s kva­li­tou a po­u­ží­vá k tomu 3D CAD model vý­rob­ku, který je kon­t­ro­lo­ván.

Soft­wa­ro­vý ná­stroj ATS In­spect lze snad­no kon­fi­gu­ro­vat pro ja­ký­ko­liv pro­ces, kde je vy­ža­do­ván sběr a ana­lý­za dat sou­vi­se­jí­cí s kva­li­tou vý­ro­by a toto je zá­ro­veň jeho zá­klad­ní čin­nos­tí. Nej­vět­ší silou a zá­ro­veň i před­nos­tí je to, že umí data efek­tiv­ně vy­u­ží­vat ke ko­mu­ni­ka­ci. Re­por­ty byly nej­pr­ve na­po­je­ny na ser­ver, poté na webo­vé apli­ka­ce a nyní se mohou při­po­jit ke clou­du.
Pro­po­je­ní vý­rob­ních sys­té­mů za­jiš­ťu­je da­to­vá sběr­ni­ce ATS Bus. Ve chví­li, kdy jsou všech­na data v clou­du, lze snad­no pro­vá­dět různé ana­lý­zy po­mo­cí ná­stro­jů Busi­ness In­tel­li­gen­ce a umělé in­te­li­gen­ce.

Bu­douc­nost a vývoj

Kom­bi­na­cí ATS In­spec­tu s umě­lou in­te­li­gen­cí byl zís­kán roz­po­zná­va­cí ná­stroj pro vi­zu­ál­ní in­spek­ci, který au­to­ma­tic­ky iden­ti­fi­ku­je ne­sho­dy v kva­li­tě. Brzy bude také do­kon­če­no roz­ší­ře­ní ATS In­spec­tu o další funk­ci. Ta bude umět upo­zorňovat na možné pro­blémy s kva­li­tou a na typ vady. Ope­rá­to­ři se tak budou moci za­mě­řit na kon­t­ro­ly efek­tiv­ně­ji.
ATS In­spect se ne­u­stá­le roz­ví­jí a ino­vu­je. Zku­še­nos­ti v ob­las­ti vý­rob­ní­ho a zpra­co­va­tel­ské­ho prů­mys­lu byly zú­ro­če­ny a pro­mít­nu­ty do vý­vo­je to­ho­to ře­še­ní. Ně­kte­ří zá­kaz­ní­ci se pro­střed­nic­tvím svých po­ža­dav­ků přímo po­dí­lí na vý­vo­ji spolu s in­že­ný­ry a spe­ci­a­lis­ty ATS Glo­bal. ATS In­spect se tak stal zá­klad­ním ka­me­nem pro kon­t­ro­lu kva­li­ty vý­rob­ků v mno­hých to­vár­nách, které vidí svou bu­douc­nost nejen v ne­u­stá­lém zlep­šo­vá­ní svých pro­ce­sů, ale i uvá­dě­ním kva­lit­ních vý­rob­ků na trh.


Mohlo by vás zajímat: