Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

„Red Dot: Best of the Best“ pro Bose Headphones 700

Pondělí, 27 Červenec 2020 09:49

Tags: ANC.Red | Bose | Headphones 700 | Por­table Home Spe­a­ker | QuietComfort 35

Bose Headphones 700 Portable Home Speakers-2031Ame­ric­ký vý­rob­ce au­di­o­tech­ni­ky Bose na­va­zu­je ve vel­kém stylu na řadu oce­ně­ní. V le­toš­ním roč­ní­ku me­zi­ná­rod­ně uzná­va­ných pres­tiž­ních oce­ně­ní Red Dot zís­ka­la slu­chát­ka Bose he­ad­pho­nes 700 v ka­te­go­rii „audio“ cenu „Red Dot: Best of the Best“. Red Dot si také od­ná­ší Por­ta­ble Home Spe­a­ker, který kom­bi­nu­je audio sys­tém pro chyt­ré ozvu­če­ní a bez­drá­to­vý roz­vod hudby v do­mác­nos­ti s pře­nos­ným Blu­e­to­o­th re­pro­duk­to­rem. Bose je his­to­ric­ky nej­vět­ším prů­kop­ní­kem slu­chá­tek s tech­no­lo­gií po­tla­če­ní okol­ních ruchů ANC (Acti­ve Noise Can­cel­ling). Uve­de­ním mo­de­lu He­ad­pho­nes 700 na­vá­zal vý­rob­ce na mnoho let uzná­va­ný a oce­ňovaný model Bose Qui­et­Com­fort 35.

He­ad­pho­nes 700 před­sta­vu­jí novou ge­ne­ra­ci ANC vy­u­ží­va­jí­cí cel­kem 8 mi­k­ro­fo­nů. Šest z nich mo­ni­to­ru­je okol­ní zvuky ze všech stran proto, aby je ve­sta­vě­ná elek­tro­ni­ka mohla ak­tiv­ně co nej­lé­pe po­tla­čit a vy­tvo­řit tak uži­va­te­li op­ti­mál­ní po­sle­cho­vé pod­mín­ky. Další úzce smě­ro­vé mi­k­ro­fo­ny přes­ně izo­lu­jí zvuky od úst uži­va­te­le a po­u­ži­tá tech­no­lo­gie se stará o vy­ni­ka­jí­cí čis­to­tu a sro­zu­mi­tel­nost handsfree ho­vo­rů i v ruš­ném pro­stře­dí. Totéž platí i při dik­to­vá­ní pří­ka­zů ně­kte­ré­mu z ve­sta­vě­ných di­gi­tál­ních asi­s­ten­tů, jako na­pří­klad Go­o­gle Ass­sistant či Siri. Úroveň po­tla­če­ní okol­ní­ho hluku lze dle po­tře­by na­sta­vit v cel­­kem 11 úrov­ních. Zvu­ko­vé vlast­nos­ti He­ad­pho­nes 700 byly na­sta­ve­ny tak, aby po­slu­chač zís­kal vy­rov­na­nou a věr­nou re­pro­duk­ci. Díky tomu není ani mno­ha­ho­di­no­vý po­slech una­vu­jí­cí. Na plně na­bi­tou ba­te­rii hrají slu­chát­ka až 20 hodin. Bose He­ad­pho­nes 700 jsou na trhu za 9 990 Kč v černé či stří­br­né barvě a nyní také ve velmi atrak­tiv­ní li­mi­to­va­né edici “So­a­ps­to­ne”.
Po­ro­ta Red Dot oce­ni­la „vy­ni­ka­jí­cí tech­no­lo­gii ANC a vy­so­ce kva­lit­ní ma­te­ri­á­ly s po­vrchy velmi pří­jem­ný­mi na dotek. Slu­chát­ka Bose Noise Can­ce­ling He­ad­pho­nes 700 po­skyt­nou uži­va­te­lům skvě­lý pocit. Je­jich pů­so­bi­vý de­sign a vy­ni­ka­jí­cí kva­li­ta re­pro­duk­ce zvuku jsou ztě­les­ně­ním dlou­ho­le­tých nej­vyš­ších stan­dar­dů vý­rob­ce v ob­las­ti ino­va­cí i kva­li­ty. Mi­mo­řád­ný kom­fort těch­to slu­chá­tek je pa­tr­ný také v mož­nos­ti in­di­vi­du­ál­ní­ho při­způ­so­be­ní po­tla­če­ní okolí“.

Bose Por­table Home Spe­a­ker

Je­di­ný re­pro­duk­tor Bose, který kom­bi­nu­je chyt­ré vlast­nos­ti pro kom­plex­ní ozvu­če­ní do­mác­nos­ti a velmi vý­kon­ný pře­nos­ný Blu­e­to­o­th re­pro­duk­tor. Díky vlast­ní­mu pa­ten­to­va­né­mu ře­še­ní 360° zvuku ší­ře­né­ho do všech stran mají všich­ni po­slu­cha­či kolem audio sys­té­mu stej­ný zvu­ko­vý zá­ži­tek. Ele­gant­ní hli­ní­ko­vé pro­ve­de­ní doplňuje prak­tic­ké pout­ko umožňující snad­né pře­ná­še­ní. Ve spo­je­ní s dal­ší­mi re­pro­duk­to­ry řady Home Spe­a­ker umožňuje snad­ný bez­drá­to­vý roz­vod hudby po domě či bytě. Do každé míst­nos­ti, kte­rou chce­te ozvu­čit, zvo­lí­te nej­vhod­něj­ší chyt­rý re­pro­duk­tor Bose Home Spe­a­ker a po in­sta­la­ci apli­ka­ce do va­še­ho te­le­fo­nu pro­po­jí­te všech­ny pří­stro­je do je­di­né­ho audio sys­té­mu. Po­dob­ně lze vy­u­žít také se sys­témy s pod­po­rou Ai­r­Play 2. Bose Por­table Home Spe­a­ker je k do­stá­ní za 9 990 Kč v černé a stří­br­né barvě.
Po­ro­ta Red Dot ozna­či­la tento audio sys­tém jako „ele­gant­ně na­vr­že­ný a pů­so­bi­vě uni­ver­zál­ní re­pro­duk­tor, který do­ko­na­le na­pl­ní po­tře­by na cestách a jeho vlast­nos­ti ocení uži­va­te­lé také doma“.


Mohlo by vás zajímat: