Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Zakladatel firmy Bose už není mezi námi sedm let

Pátek, 10 Červenec 2020 11:24

Tags: Amar | ANC | BaSys | Bose | MIT | Reproduktory | Sluchátka | Výzkum | Zvuk

Amar Bose-2028Před sedmi lety, 12. čer­ven­ce 2013, při­šel svět o zvu­ko­vé­ho génia, pro­fe­so­ra Amara Bose. Znač­ku audio pro­duk­tů, kte­rou za­lo­žil a po­jme­no­val podle sebe, zná do­slo­va celý svět, i když ji každý vy­slo­vu­je po svém. Vět­ši­na lidí má za to, že vý­slov­nost je fo­ne­tic­ká a po­chá­zí z něm­či­ny. Bose je ale znač­ka ame­ric­ká, takže zápis její vý­slov­nos­ti je [bəʊz]. Známý je také re­klam­ní slo­gan Bet­ter Sound Throu­gh Re­search – Lepší zvuk pro­střed­nic­tvím vý­zku­mu. Amar vy­stu­do­val elek­tro­tech­ni­ku na Massa­chusetts In­sti­tu­te of Tech­no­lo­gy (MIT) a poté, co zís­kal ve svém oboru dok­to­rát, zde během svých pod­ni­ka­tel­ských úspě­chů vy­u­čo­val 45 let.

Pojem Bose vešel do po­vě­do­mí svými audio pro­duk­ty, které jsou dnes po­va­žo­vá­ny za špič­ku v ob­las­ti ozvu­če­ní in­te­ri­é­rů, za­hrad, ko­merč­ních pro­stor, au­to­mo­bi­lů i osob­ní­ho po­sle­chu po­mo­cí slu­chá­tek. Znač­ka se stala prů­kop­ní­kem no­vých ře­še­ní a je dr­ži­te­lem řady vlast­ních uni­kát­ních tech­no­lo­gií a pa­ten­tů. Stala se sym­bo­lem ma­lých re­pro­duk­to­rů, které do­ká­žou vy­tvo­řit ne­če­ka­ně hut­nou a pes­trou zvu­ko­vou ku­li­su ve vel­kém pro­sto­ru. V ně­kte­rých pro­duk­tech jsou vy­u­ží­vá­ny spe­ci­ál­ní zvu­ko­vo­dy, které pra­cu­jí s kmity re­pro­duk­to­ro­vé mem­brá­ny, které jdou smě­rem od po­slu­cha­če a byly by jinak ne­vy­u­ži­té. Zvu­ko­vod je od­vá­dí na zadní stra­nu a po­sí­lá od­ra­zem od stěny zpět k po­slu­cha­či. Tím se ma­xi­ma­li­zu­je výkon a zdů­razňují ba­so­vé tóny.

Re­vo­luč­ní ře­še­ní prv­ní­ho re­pro­duk­to­ru Bose

Bose-901-2028Amar Bose byl váš­ni­vým mi­lov­ní­kem hudby a domů si po­ří­dil nej­kva­lit­něj­ší audio sys­tém, jaký na­bí­zel teh­dej­ší trh. Přes­to nebyl s jeho re­pro­duk­cí spo­ko­jen a začal zkou­mat, proč je zá­ži­tek v kon­cert­ních sá­lech tak zá­sad­ně jiný než zvu­ko­vý dojem z do­má­cí re­pro­duk­ce. Na konci še­de­sá­tých let mi­nu­lé­ho sto­le­tí apli­ko­val své po­znatky z psy­cho­a­kus­ti­ky (vědy, která se za­bý­vá lid­ským vní­má­ním zvuku) a zjis­til, že více než 80 % zvuku, který vnímá člo­věk v kon­cert­ním sále, ne­při­chá­zí k uším pří­mou ces­tou od hu­deb­ních ná­stro­jů, ale až po od­ra­zech od stěn. Vyšel z to­ho­to po­znatku a vy­tvo­řil vlast­ní kon­cept Bose 901. Tento le­gen­dár­ní au­di­o­sys­tém byl určen pro in­sta­la­ci do rohu míst­nos­ti. Vy­ba­vil ho de­ví­ti re­pro­duk­to­ry, z nichž jen jeden mířil do­pře­du k po­slu­cha­čům. Ostat­ních osm smě­řo­va­lo do­za­du na zeď a sys­tém tak vy­u­ží­val od­ra­zy zvu­ko­vých vln od dvou stěn sou­čas­ně. Vý­sled­kem byl do té doby „ne­slý­cha­ný“ zá­ži­tek z po­sle­chu hudby.

Prů­kop­ník slu­chá­tek s ak­tiv­ním po­tla­če­ním okol­ních ruchů

Jed­ním z dal­ších fe­no­mé­nů, kte­rou znač­ka Bose zpo­pu­la­ri­zo­va­la, je dnes velmi ob­lí­be­ná slu­chát­ko­vá tech­no­lo­gie ANC – Acti­ve Noise Can­cel­ling – ak­tiv­ní po­tla­če­ní hluku. Ta snímá po­mo­cí mi­k­ro­fo­nů zvuky z okolí po­slu­cha­če a po­mo­cí elek­tro­ni­ky tyto ne­žá­dou­cí ruchy uvnitř slu­chá­tek eli­mi­nu­je. Tato tech­no­lo­gie je ne­u­stá­le vy­lep­šo­vá­na a nej­no­věj­ší model slu­chá­tek Bose He­ad­pho­nes 700 je vy­ba­ven cel­kem osmi smě­ro­vý­mi mi­k­ro­fo­ny, které sní­ma­jí zvuk z okolí i od úst uži­va­te­le. Díky tomu do­sa­hu­jí vy­ni­ka­jí­cích vý­sled­ků v ob­las­ti čis­to­ty handsfree ho­vo­rů v ruš­ném pro­stře­dí. Spe­ci­ál­ní upra­ve­né řady he­ad­se­tů Bose s ak­tiv­ním od­ru­še­ním okolí jsou dnes vy­u­ží­vá­ny pro mimo jiné v le­tec­kém či vo­jen­ském prů­mys­lu.

Chyt­rý roz­vod hudby

Třetí a sou­čas­ně nej­no­věj­ší ob­las­tí, kte­rou se spo­leč­nost Bose za­bý­vá a kte­rou stojí za to v sou­vis­los­ti s po­sle­chem hudby zmí­nit, je chyt­ré ře­še­ní bez­drá­to­vé­ho do­má­cí­ho roz­vo­du hudby. Jedná se o tech­no­lo­gii, která umožňuje pro­po­jit audio sys­témy sa­mo­stat­ně sto­jí­cí v jed­not­li­vých míst­nos­tech a ná­sled­ně řídit re­pro­duk­ci v celém pro­sto­ru s vy­u­ži­tím chyt­ré­ho te­le­fo­nu. Každý člen do­mác­nos­ti může ze svého smart­pho­nu vy­bí­rat hudbu, volit míst­nos­ti, ve kte­rých má hrát, ovlá­dat hla­si­tost a mnoho dal­ších věcí.
Pro­fe­sor Amar Bose byl vi­zi­o­nář a jeho odkaz žije dál. Mnohé ze svých ná­pa­dů re­a­li­zo­val a ně­kte­ré z nich na­sta­vi­ly v audio tech­ni­ce nové stan­dar­dy. I po jeho smrti spo­lu­pra­cu­je Bose při vý­vo­ji pro­duk­tů s týmem Massa­chusetts In­sti­tu­te of Tech­no­lo­gy. Od té doby před­sta­vi­la spo­leč­nost řadu no­vých, tech­no­lo­gic­ky vý­znam­ných pro­duk­tů a na další se mů­že­me těšit. Bose zů­stá­vá i po od­cho­du je­jí­ho za­kla­da­te­le čistě sou­kro­mou fir­mou, která není tla­če­na ak­ci­o­ná­ři k rych­lým vý­no­sům a vět­ši­nu zisku pro­mí­tá zpět do vý­vo­je.

Text převzat od předního distributora prémiové audio a video techniky – firmy BaSys, zastupující i značku Bose.


Mohlo by vás zajímat: