Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Nejnovější aktualizace SprutCAM X a X Robot

Autor článku: Sprut­CAM Tech   
Úterý, 14 Květen 2024 23:30

Tags: KAWASAKI | ROKAE Robotics | SprutCAM X | SprutCAM X Robot

ROKAE Robots-2420Sprut­CAM Tech ozna­mu­je uve­de­ní ak­tu­a­li­za­cí 17.0.14 a 17.0.15 pro Sprut­CAM X a Sprut­CAM X Robot, které ob­sa­hu­jí více než 200 změn. Ak­tu­a­li­za­ce vy­lep­šu­jí různé funk­ce. Byla při­dá­na pod­po­ra ro­bo­tů Ka­wa­sa­ki (model BX300L a další) v Sprut­CAM X Robot a Ma­chi­ne­Ma­ker. Kromě toho byla do Ma­chi­ne­Ma­ke­ru při­dá­na pod­po­ra 27 mo­de­lů ro­bo­tů ROKAE. Ki­ne­ma­tic­ké mo­de­ly těch­to ro­bo­tů jsou nyní k dis­po­zi­ci také v on­li­ne knihov­ně Robot Lib­ra­ry.

Vy­lep­šen byl pro­fi­lo­vý režim pro sou­struž­nic­ké ope­ra­ce. V re­ži­mu za­dá­vá­ní úloh pro sou­struž­nic­ké ope­ra­ce mohou nyní uži­va­te­lé v cyklu Pro­fil upra­vo­vat úhel zko­se­ní na zá­kla­dě 3D mo­de­lu, což je vy­lep­še­ní opro­ti před­cho­zí­mu ome­ze­ní, kdy bylo možné měnit pouze ve­li­kost zko­se­ní.

Vylepšení uživatelského prostředí:

  • Ak­tu­a­li­zo­va­né vy­ska­ko­va­cí ná­po­vě­dy pro ope­ra­ce ob­rá­bě­ní na sou­stru­hu, gra­ví­ro­vá­ní, ob­rá­bě­ní kapes a zko­se­ní.
  • Vy­lep­še­no fun­go­vá­ní při­pnu­tých sním­ků při klepnu­tí na tla­čít­ko Vy­ma­zat vše ve správ­ci sním­ků pro­jek­tu.
  • Vy­lep­še­ný cel­ko­vý výkon pro­gra­mů Sprut­CAM X a Sprut­CAM X Robot.
  • Nová funk­ce, která umožňuje uži­va­te­lům uklá­dat vý­u­ko­vé ma­te­ri­á­ly o vý­vo­ji po­st­pro­ce­so­ru jako ar­chiv­ní sou­bor, což umožňuje pří­stup of­fli­ne.
  • Při­dá­na ša­b­lo­na na­sta­ve­ní stro­je pro stro­je švý­car­ské­ho typu.
  • Zvý­še­na rych­lost ge­ne­ro­vá­ní se­sta­vy Ob­rá­bě­ní s vý­stu­pem ná­črt­ku. Ge­ne­ro­vá­ní ná­čr­tů bylo op­ti­ma­li­zo­vá­no, čímž se vý­raz­ně zkrá­ti­la doba ge­ne­ro­vá­ní se­sta­vy Ob­rá­bě­ní.
  • Ak­tu­a­li­zo­vá­ny in­te­li­gent­ní ná­po­vě­dy pro ope­ra­ce vy­pí­ná­ní sou­struž­nic­kých dílů, 5D podle zá­bě­ru, Turn Ta­ke­o­ver, 3D šrou­bo­vi­ce a Scallop (stupňování).

Technická vylepšení

V ak­tu­a­li­za­ci 17.0.14 byla pro­ve­de­na vý­znam­ná vy­lep­še­ní, která řeší ně­kte­ré pro­blémy v celém soft­wa­ru. Mezi vy­lep­še­ní patří zejmé­na opra­va pro­blé­mů se zpra­co­vá­ním splaj­nů a zdo­ko­na­le­ní práce s vek­to­ry v úlo­hách 6D ob­rysů. Ak­tu­a­li­za­ce také řeší kri­tic­ké chyby, jako je ne­správ­né zpra­co­vá­ní sí­ťo­vých li­cen­cí a vi­zu­a­li­za­ce 3D mo­de­lů v knihov­ně ná­stro­jů. Soft­ware nyní správ­ně ak­tu­a­li­zu­je pří­prav­ky během ope­ra­cí Ro­ta­ce a Posun a od­st­raňuje před­cho­zí pro­blémy s uklá­dá­ním uzlů stro­je v Ma­chi­ne­Ma­ke­ru. Kromě toho řeší opa­ku­jí­cí se chybu při vý­po­čtu tra­jek­to­rie pro ope­ra­ce Clad­ding.

Lathe Operations Enhancement-2420

V ak­tu­a­li­za­ci 17.0.15 byla opra­ve­na kri­tic­kou chybu sou­vi­se­jí­cí s pře­poč­tem ope­ra­cí s uva­žo­va­ným ob­rob­kem a chyby při úpra­vě li­mi­tů 4. a 6. osy u prů­mys­lo­vých ro­bo­tů. Im­port kro­ko­vých sou­bo­rů již ne­způ­so­bu­je za­tuhnu­tí a vy­ře­še­ny byly pro­blémy s ko­li­zí os ve stan­dard­ním pro­jek­tu do­dá­va­ném se Sprut­CA­Mem X. Byly opra­ve­ny chyby v po­lár­ní in­ter­po­la­ci na sou­stru­zích, mož­nos­ti za­me­ze­ní ko­li­zí a vý­po­čty ope­ra­cí s 5D sítí ve stan­dard­ních pro­jek­tech. Opra­ve­ny byly chyby v růz­ných ob­las­tech, jako je mož­nost bez­peč­né úrov­ně po­vrchu pro adap­tiv­ní ob­rá­bě­ní, od­ka­zy na ka­lib­rač­ní apli­ka­ci TCP a vý­po­čet dráhy ná­stro­je v ope­ra­ci 6D Con­tour. Kromě toho byly vy­ře­še­ny také pro­blémy s vra­ce­ním lo­ka­li­za­ce, spouš­tě­ním pro­gra­mu Sprut­CAM v sys­té­mu Win­dows 7 a ope­ra­ce­mi se stop­ka­mi fréz.

Stá­va­jí­cí uži­va­te­lé soft­wa­ru Sprut­CAM X a Sprut­CAM X Robot s ak­tiv­ní smlou­vou o údrž­bě soft­wa­ru (SMC) byli o nové verzi in­for­mo­vá­ni a mohou snad­no pro­vést up­gra­de, aby mohli tato vy­lep­še­ní vy­u­ží­vat. Uži­va­te­lům, kteří ozná­me­ní ne­ob­dr­že­li, by se měli ob­rá­tit na nej­bliž­ší­ho pro­dej­ce pro­duk­tů Sprut­CAM X a po­žá­da­li o pomoc nebo na­vští­vi­li kon­takt­ní strán­ku Sprut­CAM Tech, kde na­lez­nou další in­for­ma­ce.

 


Mohlo by vás zajímat: