Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Integrace kobotů JAKA do knihovny SprutCAM X Robot

Autor článku: Redakce   
Středa, 13 Prosinec 2023 11:00

Tags: Automatizace | CNC | JAKA | Knihovna komponent | Koboty | Robotika | SprutCAM X Robot

JAKA-2350Sprut­CAM Tech, vý­vo­jář uni­ver­zál­ní­ho CAD/CAM/OLP sys­té­mu Sprut­CAM X Robot, roz­ši­řu­je svá tech­no­lo­gic­ká part­ner­ství s vý­rob­ci CNC stro­jů a prů­mys­lo­vých ro­bo­tů. On­li­ne knihov­na ro­bo­tic­kých kom­po­nent byla ak­tu­a­li­zo­vá­na o di­gi­tál­ní dvoj­ča­ta ob­lí­be­ných ko­bo­tů JAKA od zná­mé­ho čín­ské­ho vý­rob­ce. Ak­tu­ál­ní se­znam pod­po­ro­va­ných za­ří­ze­ní za­hr­nu­je ná­sle­du­jí­cí mo­de­ly co­bo­tů JAKA: Zu 3, Zu 5, Zu 7, Zu 12, Zu 18, Pro 16Mi­ni­Co­bo.

Kom­plet­ní se­znam pod­po­ro­va­ných za­ří­ze­ní si mů­že­te kdy­ko­li pro­hléd­nout na vy­hra­ze­né webo­vé strán­ce.

Ko­la­bo­ra­tiv­ní ro­bo­ty JAKA Ro­bo­tics na­chá­ze­jí uplat­ně­ní v růz­ných prů­mys­lo­vých od­vět­vích, jako je ob­rá­bě­ní, au­to­mo­bi­lo­vý prů­my­sl, elek­tro­ni­ka, po­lo­vo­di­če a další. Tyto ko­bo­ty, známé svou kom­pakt­nos­tí, bez­peč­nos­tí a vý­ko­nem, na­bí­ze­jí uži­teč­né za­tí­že­ní od 3 kg do 18 kg a opa­ko­va­tel­nost mezi ±0,02 a ±0,03 mm. Jsou vše­stran­né, po­u­ží­va­jí se při mon­tá­ži, sva­řo­vá­ní, ob­slu­ze stro­jů, kon­t­ro­le, tes­to­vá­ní, dáv­ko­vá­ní (la­ko­vá­ní, na­ná­še­ní ná­tě­rů, le­pe­ní, le­pe­ní) a do­kon­čo­va­cích apli­ka­cích (leš­tě­ní, brou­še­ní).

Chce­te­‑li pro­gra­mo­vat ko­bo­ty JAKA se Sprut­CAM X Robot, stáh­ně­te si a na­in­sta­luj­te soft­ware. Au­to­ma­tic­ky vám bude po­skyt­nu­ta bez­plat­ná 30­den­ní plně funkč­ní li­cen­ce. Poté ote­vře­te Ma­chi­ne­Ma­ker pro vy­tvá­ře­ní di­gi­tál­ních dvoj­čat prů­mys­lo­vých ro­bo­tů v apli­ka­ci Sprut­CAM X Robot a vy­hle­dej­te po­třeb­né­ho co­bo­ta v on­li­ne knihov­ně ro­bo­tů.

Vý­vo­já­ři apli­ka­ce Sprut­CAM X Robot mají v plánu pod­po­ro­vat celou řadu mo­de­lů JAKA Ro­bo­tics a na­dá­le roz­ši­řo­vat obsah on­li­ne Knihov­ny o 3D mo­de­ly prů­mys­lo­vých ro­bo­tů, co­bo­tů a kom­po­nent ro­bo­tic­kých buněk.


Mohlo by vás zajímat: