Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

SprutCAM X 17 a SprutCAM X Robot 17 na EMO 2023

Pátek, 11 Srpen 2023 13:59

Tags: CAD/CAM | EMO 2023 | SprutCAM Tech | SprutCAM X | SprutCAM X Robot

SprutCAM-European Premiere-2332Oče­ká­va­ná ev­rop­ská pre­mi­é­ra 17. verze CAD/CAM sys­té­mu Sprut­CAM X a soft­wa­ru pro of­fli­ne pro­gra­mo­vá­ní ro­bo­tů (OLP) Sprut­CAM X Robot za­ujme ná­vštěv­ní­ky před­ní­ho svě­to­vé­ho ve­letr­hu vý­rob­ních tech­no­lo­gií EMO 2023. Sprut­CAM Tech zve pro­fe­si­o­ná­ly, nad­šen­ce a no­vi­ná­ře, aby se na vlast­ní kůži se­zná­mi­li s nej­no­věj­ší­mi ino­va­ce­mi na stán­ku E06 v hale 9.

Nové funk­ce budou před­vá­dě­ny živě

Před­vá­dě­cí akce sli­bu­je str­hu­jí­cí se­zná­me­ní s no­vý­mi funk­ce­mi a mož­nost­mi, které Sprut­CAM X 17 a Sprut­CAM X Robot 17 při­ná­še­jí do světa CAD/CAM sys­té­mů.

SprutCAM X-Features design-2332

Pokročilý asistent umělé inteligence Ency

Sprut­CAM Tech před­sta­vu­je Ency, asi­s­ten­ta umělé in­te­li­gen­ce, který před­sta­vu­je prů­lom v CAM soft­wa­ru. Ná­vštěv­ní­ci si budou moci vy­zkou­šet sílu asi­s­ten­ta ří­ze­né­ho umě­lou in­te­li­gen­cí, který zvy­šu­je přes­nost, efek­ti­vi­tu a snad­nost CNC ope­ra­cí.

SprutCAM-Ency works-2--2332

Řešení virtuální reality

Po­zo­ru­hod­ným doplňkem Sprut­CAM X je ře­še­ní vir­tu­ál­ní re­a­li­ty. Po­mo­cí ná­h­lav­ní soupra­vy VR se ná­vštěv­ní­ci budou moci po­no­řit do ovlá­dá­ní ro­bo­tic­kých ope­ra­cí a na­hléd­nout tak do bu­douc­nos­ti CNC tech­no­lo­gií.

SprutCAM-VR Headset--2332

Seznamte se s odborníky

Tým Sprut­CAM Tech ne­ú­nav­ně pra­co­val na uve­de­ní těch­to funk­cí do ži­vo­ta s cílem způ­so­bit re­vo­lu­ci v CNC oboru a po­skyt­nout uži­va­te­lům novou úroveň ovlá­dá­ní a pro­duk­ti­vi­ty. Dis­tri­buč­ní síť Sprut­CAM Tech se již do­čka­la před­sta­ve­ní nové verze na kon­fe­ren­ci Sprut­CAM X World v červ­nu 2023. Pra­cov­ní­ci part­ner­ských firem po celém světě se nyní ak­tiv­ně při­pra­vu­jí na za­há­je­ní do­dá­vek, im­ple­men­ta­ce a pod­po­ry Sprut­CAM X 17 a Sprut­CAM X Robot 17.

Ná­vštěv­ní­ci budou mít mož­nost ko­mu­ni­ko­vat se zá­stup­ci Sprut­CAM Tech a je­ho ně­mec­ké­ho dis­tri­bu­to­ra Da­ten­tech­nik Reitz GmbH & Co. Tito od­bor­ní­ci budou na stán­ku k dis­po­zi­ci, aby zod­po­vě­dě­li do­ta­zy, na­bíd­li ukáz­ky a po­skyt­li po­drob­né vy­svět­le­ní vy­sta­vo­va­ných ino­va­cí. Je­jich od­bor­né zna­los­ti za­jis­tí, že se ná­vštěv­ní­ci z první ruky se­zná­mí s mož­nost­mi a vý­ho­da­mi sys­té­mu Sprut­CAM X 17.

Rezervace schůzek

Pro za­jiš­tě­ní in­di­vi­du­ál­ní­ho pří­stu­pu a času vě­no­va­né­ho od­bor­ní­kům se zá­jem­cům do­po­ru­ču­je, aby si schůz­ky re­zer­vo­va­li pře­dem, aby byla za­jiš­tě­na lepší do­stup­nost. Pro sjed­ná­ní schůz­ky kon­tak­tuj­te Da­ten­tech­nik Reitz GmbH & Co. na e-mailu info@​cnc­‑​technik.​de nebo vo­lej­te +49 (6461) 7593437.

Sprut­CAM Tech se těší, že na EMO 2023 při­ví­tá part­ne­ry, zá­kaz­ní­ky, ve­dou­cí před­sta­vi­te­le prů­mys­lu a zá­stup­ce svě­to­vých médií. Tato vý­sta­va slou­ží jako plat­for­ma pro vý­mě­nu ná­pa­dů, na­va­zo­vá­ní part­ner­ství a osob­ní zku­še­nos­ti s bu­douc­nos­tí CNC tech­no­lo­gií.

 


Mohlo by vás zajímat: