Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Výzva k beta testování SprutCAM X 17 a X Robot 17

Pátek, 18 Srpen 2023 12:27

Tags: CAM | Obrábění | Robotika | Software | SprutCAM | SprutCAM X | Sprut­CAM X Robot

User interface-2333Sprut­CAM Tech zve uži­va­te­le s ak­tiv­ní­mi smlou­va­mi o údrž­bě k účas­ti na beta tes­to­vá­ní no­vých verzí svých vlaj­ko­vých pro­duk­tů. Ob­do­bí beta tes­to­vá­ní pro­duk­tů  Sprut­CAM X 17 a Sprut­CAM X Robot 17 po­tr­vá jeden měsíc a skon­čí v den uve­de­ní pro­duk­tu na trh v září 2023. Tuto pří­le­ži­tost mohou vy­u­žít zá­kaz­ní­ci, kteří v sou­čas­né době po­u­ží­va­jí ko­merč­ní verze Sprut­CAM XSprut­CAM X Robot 16, v kom­bi­na­ci s roční smlou­vou o údrž­bě.

Zá­kaz­ní­ci mohou snad­no zís­kat pří­stup k beta verzi tak, že se ob­rá­tí na svého míst­ní­ho pro­dej­ce Sprut­CAM Techu.

Včas­ný pří­stup k beta verzi umo­ž­ňuje uži­va­te­lům ply­nu­lej­ší pře­chod na verzi 17. Účast­ní­ci be­ta­ver­ze zís­ka­jí ex­klu­ziv­ní mož­nost vy­zkou­šet si celé spek­trum vy­lep­še­ní a funk­cí verze 17 ještě před jejím ofi­ci­ál­ním vy­dá­ním.

Mezi tato vylepšení patří:

  • Vy­lep­še­né uži­va­tel­ské roz­hra­ní a de­sign pro­duk­tu: Vy­lep­še­né vy­vá­že­ní barev pro delší pra­cov­ní re­la­ce a kon­zis­tent­ní roz­hra­ní v růz­ných ok­nech druhé úrov­ně.
  • Zjed­no­du­še­ný pra­cov­ní po­stup pro více pro­jek­tů: Efek­tiv­ní ope­ra­ce pro lepší ří­ze­ní času a snad­nou repli­ka­ci úspěš­ných po­stu­pů v rámci více pro­jek­tů.
  • Rych­lé sním­ky: Zvý­še­ná jis­to­ta pro­jek­tu a rych­lé ob­no­ve­ní po­ža­do­va­ných stavů pro­jek­tu.
  • Zjed­no­du­še­ný sou­bor na­sta­ve­ní stro­je: Snad­ný pře­nos di­gi­tál­ních dvoj­čat, na­sta­ve­ní a ná­stro­jů stro­je po­mo­cí pře­dem při­pra­ve­ných ša­b­lon.
  • Rych­lé ge­ne­ro­vá­ní zpráv o ob­rá­bě­ní: Rych­lé ge­ne­ro­vá­ní struč­ných, ob­sa­ho­vě za­mě­ře­ných zpráv s vy­so­ce kva­lit­ní­mi ob­ráz­ky.
  • Éncy, vir­tu­ál­ní asi­s­tent s umě­lou in­te­li­gen­cí: Prů­kop­ník v CAM oboru, Éncy před­sta­vu­je ino­va­tiv­ní učení s pod­po­rou umělé in­te­li­gen­ce pro zdo­ko­na­le­ní G­‑kódu.
  • Vy­lep­še­ný denní pra­cov­ní po­stup: Vy­lep­še­ný kom­fort, rych­lost a snad­nost pro pro­gra­má­to­ry CNC stro­jů a ro­bo­tů při ru­tin­ních ope­ra­cích v apli­ka­cích Sprut­CAM X 17 a Sprut­CAM X Robot 17.
  • Mo­der­ni­zo­va­ný ve­sta­vě­ný pa­ra­me­t­ric­ký modul CAD a Ma­chi­ne­Ma­ker: Tyto ak­tu­a­li­za­ce po­si­lu­jí mož­nos­ti 3D ná­vr­hu dílů a kon­struk­ce di­gi­tál­ních dvoj­čat, což usnadňuje bez­pro­blé­mo­vý pra­cov­ní po­stup.

Přímá in­ter­ak­ce mezi beta tes­te­ry a vý­vo­jo­vým týmem za­jiš­ťu­je sla­dě­ní fi­nál­ní verze s po­ža­dav­ky uži­va­te­lů. Tím, že se tes­te­ři po­no­ří do beta verze a ak­tiv­ně vy­u­ží­va­jí její funk­ce, mohou od­ha­lit po­ten­ci­ál­ní chyby. Toto pro­ak­tiv­ní za­po­je­ní po­má­há vý­vo­jo­vé­mu týmu řešit tyto pro­blémy před ofi­ci­ál­ním vy­dá­ním, což vede ke sta­bil­něj­ší­mu a do­ko­na­lej­ší­mu fi­nál­ní­mu pro­duk­tu.
Další in­for­ma­ce o pro­gra­mu beta tes­to­vá­ní a jeho vý­ho­dách zís­ka­jí uži­va­te­lé pro­duk­tů Sprut­CAM X a Sprut­CAM X Robot u svého nej­bliž­ší­ho pro­dej­ce.

 


Mohlo by vás zajímat: