Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Významná aktualizace SprutCAM Tech Robot Calibration

Pondělí, 13 Únor 2023 13:04

Tags: mobilní aplikace | Robot Calibration | Robotika | SprutCAM Tech | SprutCAM X Robot

SprutCAM-Techs-Robot-Calibration-mobile-app-2307Bez­plat­ná mo­bil­ní apli­ka­ce Sprut­CAM Tech Robot Ca­lib­rati­on je ur­če­na k přes­né ka­lib­ra­ci stře­do­vé­ho bodu ná­stro­je (TCP) a au­to­ma­tic­ké­mu pře­no­su dat do apli­ka­ce Sprut­CAM X Robot pro­střed­nic­tvím chyt­ré­ho te­le­fo­nu. Ka­lib­ra­ce TCP je pro­ces po­u­ží­va­ný v ro­bo­ti­ce k ur­če­ní po­lo­hy ná­stro­je vzhle­dem k ra­me­ni nebo tělu ro­bo­ta. Tato in­for­ma­ce je roz­ho­du­jí­cí pro za­jiš­tě­ní přes­nos­ti po­hy­bů ro­bo­ta a přes­nos­ti jeho ope­ra­cí s ná­stro­ji.

Cílem ka­lib­ra­ce TCP je zjis­tit přes­nou po­lo­hu špič­ky ná­stro­je, kte­rou lze ná­sled­ně po­u­žít jako re­fe­renč­ní bod pro sys­tém ří­ze­ní po­hy­bu ro­bo­ta. Díky tomu může robot dů­sled­ně a přes­ně pro­vá­dět úlohy, jako je ře­zá­ní, vr­tá­ní a sva­řo­vá­ní, ve správ­né po­lo­ze. Pro­ces ka­lib­ra­ce ob­vykle za­hr­nu­je mě­ře­ní po­lo­hy růz­ných bodů na ná­stro­ji a po­u­ži­tí těch­to mě­ře­ní k vý­po­čtu po­lo­hy TCP.

Pů­vod­ní verze apli­ka­ce pra­co­va­la pouze s ro­bo­ty tří zná­mých vý­rob­ců. Nej­no­věj­ší verze apli­ka­ce Sprut­CAM Tech Robot Ca­lib­rati­on nyní pod­po­ru­je ka­lib­ra­ci TCP pro ro­bo­ty ná­sle­du­jí­cích zna­ček: FANUC, Kuka, CRP, Denso, Dobot, Estun, Hiwin, Hy­un­dai, Mo­to­man, New­ker, Ma­nu­tec, Nachi, OTC Dai­hen a Turin.

Mo­bil­ní apli­ka­ce Ka­lib­ra­ce ro­bo­tů po­sky­tu­je uži­va­te­lům soft­wa­ru Sprut­CAM X Robot ná­sle­du­jí­cí vý­ho­dy:

  • Eli­mi­na­ci chyb způ­so­be­ných ruč­ním za­dá­vá­ním dat
  • Zkrá­ce­ní doby la­dě­ní ro­bo­ta
  • Od­pa­dá po­tře­ba dra­hých ka­lib­rač­ních ná­stro­jů nebo slu­žeb
  • Stále se roz­ši­řu­jí­cí se­znam pod­po­ro­va­ných ro­bo­tů a me­cha­nis­mů

In­že­nýr ko­mu­ni­ku­je s ro­bo­tem po­mo­cí běž­né­ho chyt­ré­ho te­le­fo­nu.

Stáh­ně­te si a po­u­ží­vej­te mo­bil­ní apli­ka­ci Sprut­CAM Tech Robot Ca­lib­rati­on zdar­ma z Go­o­gle Play a Apple Store.

 


Mohlo by vás zajímat: