Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

IBM vede ve výzkumu strojového učení

Pátek, 04 Březen 2022 15:06

Tags: IBM | Patenty | Strojové učení | Technologie | Umělá inteligence | Výzkum

IBM leads in ML-2209IBM stojí v čele svě­to­vé­ho vý­zku­mu v ob­las­ti stro­jo­vé­ho uče­ní (ma­chi­ne lear­ning – ML). Podle pre­zen­ta­ce dat Ban­k­less­Ti­mes za­re­gis­tro­va­la v le­tech 2017 až 2021 5400 růz­ných pa­ten­tů v ob­las­ti stro­jo­vé­ho učení. V boji o první místo před­stih­la spo­leč­nos­ti Micro­soft a Go­o­gle, při­čemž Micro­soft se umís­til na dru­hém místě s 2108 při­hláš­ka­mi a Go­o­gle na tře­tím s 1342 při­hláš­ka­mi.

V po­sled­ní době po­pu­la­ri­ta ná­stro­jů stro­jo­vé­ho učení prud­ce vzrost­la. Dů­vo­dem je jak ros­tou­cí dů­vě­ra v je­jich přes­nost, tak sní­že­ní ná­kla­dů. Mnoho pod­ni­ků nyní vy­u­ží­vá ML k po­sky­to­vá­ní přes­ných před­po­vě­dí a rych­lé ana­lý­ze vel­kých sou­bo­rů dat.

V této sou­vis­los­ti IBM zvy­šu­je in­ves­ti­ce do umělé in­te­li­gen­ce. Firma uvádí, že její vy­ná­lez­ci vy­ví­je­jí nové tech­no­lo­gie, které mají pod­po­řit pod­ni­ky v roz­ši­řo­vá­ní vy­u­ží­vá­ní umělé in­te­li­gen­ce.
Za­mě­řu­je se na ini­ci­a­ci změn pro­střed­nic­tvím zpra­co­vá­ní při­ro­ze­né­ho ja­zy­ka (NLP), au­to­ma­ti­za­ce a roz­vo­je dů­vě­ry v AI. Kromě toho po­kra­ču­je v za­vá­dě­ní no­vých schop­nos­tí ze své vý­zkum­né a vý­vo­jo­vé části do svých pro­duk­tů.

IBM říká, že dal­ším kro­kem v ob­las­ti AI je to, co na­zý­vá fluid­ní in­te­li­gen­cí. Firma tvrdí, že sou­čas­ná tech­no­lo­gie stro­jo­vé­ho učení je ome­ze­ná. V dů­sled­ku toho vy­ža­du­je po­u­ži­tí vy­ško­le­ných mo­de­lů pro nově vzni­ka­jí­cí po­tře­by znač­ný čas a tré­nink no­vých dat.
Po­tře­bu­je­me tedy umě­lou in­te­li­gen­ci, která smě­šu­je ši­ro­kou škálu in­for­ma­cí, zkou­má pří­čin­né sou­vis­los­ti a sama ob­je­vu­je nové zku­še­nos­ti.
Opět platí, že lidé dů­vě­řu­jí tech­no­lo­giím, kte­rým ro­zu­mí. To proto, že ji vy­hod­no­ti­li a věří v její bez­peč­nost. IBM také trvá na tom, že uži­va­te­lé po­tře­bu­jí vědět, že dů­vě­ra v al­go­rit­mus je spra­ved­li­vá, spo­leh­li­vá a bez­peč­ná.
Její od­dě­le­ní vý­zku­mu a vý­vo­je se za­bý­vá růz­ný­mi pří­stu­py, které jí po­mo­hou vy­tvo­řit sys­témy umělé in­te­li­gen­ce ori­en­to­va­né na bu­douc­nost. Ty jsou v sou­la­du se spo­le­čen­ský­mi hod­no­ta­mi, pro­to­že jsou pevné, vy­svět­li­tel­né a od­po­věd­né.

IBM navíc vy­ví­jí nové ar­chi­tek­tu­ry a za­ří­ze­ní s ob­rov­ský­mi vý­po­čet­ní­mi schop­nost­mi. Tento hard­ware je do­sta­teč­ně ro­bust­ní a rych­lý na to, aby zvlá­dl ob­rov­ské svaz­ky dat, které denně pro­du­ku­je­me.

Celý člá­nek si mů­že­te pře­číst zde: IBM leads in Ma­chi­ne Lear­ning re­search

 


Mohlo by vás zajímat: