Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

3D tiskárna microArch D1025 se dvěma rozlišeními

Autor článku: BMF / redakce   
Pátek, 10 Květen 2024 22:26

Tags: 10 µm | 25 µm | 3D tiskárny | BMF | D1025 | Dvě rozlišení | microArch | PμSL

BMF-D1025-2419Bos­ton Micro Fab­ri­ca­ti­on (BMF) uvádí na trh první řadu hyb­rid­ních tis­ko­vých ře­še­ní pro mi­k­ro­roz­mě­ry a apli­ka­ce s velmi vy­so­kým roz­li­še­ním, aby na­bíd­la větší fle­xi­bi­li­tu zá­kaz­ní­kům, kteří hle­da­jí vy­so­ce přes­ná ře­še­ní 3D tisku. Tis­kár­na mic­ro­Arch D1025 s du­ál­ním roz­li­še­ním je první tis­kár­nou této řady, která tisk­ne buď v roz­li­še­ní 10 µm, nebo 25 µm, nebo v hyb­rid­ním re­ži­mu s oběma roz­li­še­ní­mi ve stej­né tis­ko­vé vrst­vě nebo v růz­ných vrst­vách.

Od uve­de­ní první tis­kár­ny na trh v roce 2016 pod­po­ru­je nyní BMF více než 2000 zá­kaz­ní­ků po celém světě, kteří se snaží o ite­ra­ci a vý­ro­bu přes­něj­ších dílů. Tis­kár­na mic­ro­Arch D1025, po­sta­ve­ná na pa­ten­to­va­né tech­no­lo­gii pro­jekč­ní mikro ste­re­o­li­to­gra­fie (PµSL) od BMF, umo­ž­ňuje vyšší efek­ti­vi­tu v rámci pro­ce­su 3D tisku a umo­ž­ňuje uži­va­te­lům v apli­ka­cích v ob­las­ti zdra­vot­nic­tví, elek­tro­ni­ky, pří­rod­ních věd a fo­to­ni­ky tisk­nout dvě roz­li­še­ní v rámci jedné vrst­vy.

Díky tech­ni­ce, která umo­ž­ňuje rych­lou fo­to­po­ly­me­ra­ci vrs­tev te­ku­té­ho po­ly­me­ru po­mo­cí zábles­ku UV svět­la s mi­k­ro­roz­li­še­ním, lze režim s roz­li­še­ním 25 µm po­u­žít pro díly, u nichž prvky ne­vy­ža­du­jí ultra vy­so­ké roz­li­še­ní, a režim s roz­li­še­ním 10 µm pod­po­ru­je malé, slo­ži­té prvky pro op­ti­ma­li­za­ci pro­ce­su 3D tisku. Uži­va­te­lé mají také mož­nost zvo­lit si tisk jed­no­ho se­sta­ve­ní v roz­li­še­ní 25 µm nebo 10 µm v zá­vis­los­ti na ge­o­me­t­rii dílu, což po­sky­tu­je větší fle­xi­bi­li­tu a efek­ti­vi­tu ve všech apli­ka­cích a od­vět­vích.

Kromě toho, že micro­Arch D1025 na­bí­zí funk­ce dvou plat­fo­rem, při­ná­ší vy­lep­še­nou ve­sta­vě­nou au­to­ma­ti­za­ci a snad­né pře­pí­ná­ní mezi re­ži­my roz­li­še­ní, které op­ti­ma­li­zu­jí uži­va­tel­ský kom­fort a zá­ro­veň šetří čas, zdro­je a ná­kla­dy. Chce­te-li se o micro­Arch D1025 do­zvě­dět více, navštivte bmf3d.com/microarch-d1025.


Mohlo by vás zajímat: