Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Vydán Simcenter Culgi 2211

Čtvrtek, 05 Leden 2023 13:04

Tags: Chemie | Molekulární dynamika | Siemens | Sim­cen­te­r Culgi 2211 | Výzkum

Bis4TertButylPhenylCarbonateNWChem LUMO-2301Vy­u­žij­te snad­no po­u­ži­tel­né apli­ka­ce ke spo­leh­li­vé před­po­vě­di vlast­nos­tí ma­te­ri­á­lů. Ply­nu­lé pře­pí­ná­ní z ato­már­ních na hrubé mo­le­ku­lár­ní re­pre­zen­ta­ce. Lépe po­chop­te re­ak­ti­vi­tu. A mnoho dal­ší­ho. S novou verzí Sim­cen­te­ru Culgi 2211 mohou po­čí­ta­čo­ví che­mi­ci, che­mič­tí in­že­ný­ři a vý­zkum­ní­ci z růz­ných od­vět­ví vy­u­ží­vat za­jí­ma­vé nové funk­ce a vy­lep­še­ní.

Ty jim umo­ž­ní rych­le­ji na­sta­vo­vat a spouš­tět si­mu­la­ce ve všech dél­kách a ča­so­vých škálách che­mie a mo­le­ku­lár­ní dy­na­mi­ky. Nová verze umo­ž­ňu­je ma­te­ri­á­lo­vým věd­cům zkou­mat mož­no­s­ti i těch nej­slo­ži­těj­ších che­mic­kých sys­té­mů a při­chá­zet s no­vý­mi ma­te­ri­á­ly a snad­no a spo­leh­li­vě před­po­ví­dat je­jich vlast­nos­ti.

Nová vy­lep­še­ní v Sim­cen­te­r Culgi jsou za­mě­ře­na na pomoc:

Obsah (od­ka­zy vedou na ori­gi­nál­ní an­g­lic­ké texty)

 


Mohlo by vás zajímat: