Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Workshop Do letních měsíců s novým SOLIDWORKS

Autor článku: Redakce   
Pondělí, 13 Květen 2024 23:50

Tags: 3DEXPERIENCE | 3E Praha Engineering | SolidWorks | Workshop

3e Praha-workshop-2420Ob­jev­te nej­no­věj­ší mož­nos­ti So­lid­works & 3D­Ex­pe­ri­en­ce na worksho­pu 3e Praha En­gi­nee­rin­gu. Za­jí­ma­jí vás nej­no­věj­ší funk­ce a vy­lep­še­ní v So­lid­works 2024? Co je plat­for­ma 3D­Ex­pe­ri­en­ce a jaké vý­ho­dy při­ná­ší? Při­poj­te se k 3e Praha na ex­klu­ziv­ním on­li­ne worksho­pu, kde budou od­ha­le­ny nejen­že klí­čo­vé no­vin­ky a mož­nos­ti li­cen­co­vá­ní, ale také před­sta­ve­ny vý­ho­dy špič­ko­vé tech­nic­ké pod­po­ry a ex­klu­ziv­ní ce­no­vá na­bíd­ka.

Workshop je po­řá­dán ještě ve dvou ter­mí­nech – 1krát on­li­ne a 1krát osob­ně. (Pre­fe­ro­va­ný ter­mín a způ­sob se­tká­ní si mů­že­te vy­brat v při­hla­šo­va­cím for­mu­lá­ři.)

Kdy:

  • 21. 5. 2024 (osobně, od 9 hodin)
  • 28. 5. 2024 (online, 13 – 14 hodin)

Kde:

Cena: Zdarma

Registrace na online workshop se uzavírá v den konání v 11 hodin.
Při přihlášení do ZOOM použijte formát jména: příjmení, název firmy (např. Novák, 3E Praha).

Přihlásit se

Pokud se roz­hod­ne­te pro osob­ní se­tká­ní, mů­že­te se těšit na bo­ha­tou sní­da­ni for­mou bu­fe­tu v Dol­ních Bře­ža­nech. Je za­jiš­těn skvě­lý pod­krov­ní pro­stor, velké plát­no a audio – zkrát­ka vše, co je po­tře­ba.
Místo se­tká­ní je hned vedle sídla za­stou­pe­ní Das­sault Sys­tè­mes, proto bude k dis­po­zi­ci par­ko­vá­ní pro 7 osob­ních aut. Dále je mož­nost bez pro­blé­mu par­ko­vat na ho­di­nách v okolí, či v par­ko­va­cím domě (10 Kč/ho­di­nu), vzdá­le­ném 5 minut chůze.

Přihlaste se na snídani se SOLIDWORKS

 


Mohlo by vás zajímat: