Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Jak umělá inteligence a zvuk chrání průmyslová zařízení

Úterý, 06 Duben 2021 10:48

Tags: Anomálie | Detekce | Neuron Soundware | Poruchy | Umělá inteligence | Zvuk

Neuron soundware-1-2115Spo­leč­nost Neu­ron soun­d­ware pre­zen­to­va­la ně­ko­lik ře­še­ní v rámci de­tek­ce ano­má­lií a před­ví­dá­ní po­ruch za­ří­ze­ní v prů­mys­lu. Pár z nich pro snaz­ší stra­vi­tel­nost při­pra­vi­la ten­to­krát v čes­kém ja­zy­ce. První zmín­kou je la­kov­na a vý­ro­ba pře­vo­do­vek ve Škoda Auto. Jak jste mohli na­ra­zit ve twee­tu Sku­pi­ny ČEZ, Neu­ron soun­d­ware ana­ly­zu­je zvu­ko­vé vzor­ce za­ří­ze­ní a po­má­há před­chá­zet po­ru­chám v la­kov­ně zá­vo­du Škoda Auto v Kva­si­nách.

Další pří­pad, ten­to­krát ochra­nu vý­ro­by pře­vo­do­vek na he­li­o­vém kom­pre­so­ru, po­psa­la na svém blogu.
Pře­číst člá­nek o ochra­ně pře­vo­do­vek

V Do­prav­ním pod­ni­ku hl. m. Prahy umělá in­te­li­gen­ce na­hra­zu­je zku­še­né ser­vis­ní tech­ni­ky. Jak po­tvr­dil ing. Petr Von­drá­ček, ve­dou­cí jed­not­ky Do­prav­ní­ho za­ří­ze­ní, zku­še­ných ser­vis­ních tech­ni­ků na trhu ubývá. A tak di­gi­ta­li­za­ce údrž­by už není jen kro­kem vstříc ino­va­cím, ale ne­zbyt­nou nut­nos­tí pro udr­že­ní ply­nu­los­ti chodu za­ří­ze­ní a za­me­ze­ní jeho vý­pad­kům.

Neuron soudware eskalator-2115

Do­prav­ním pod­ni­ku je 21 es­ka­lá­to­rů osa­ze­ných cel­kem 168 čidly za­zna­me­ná­va­jí­cích první ano­mál­ní zvuky, které upo­zorňují údrž­bu na změnu cho­vá­ní za­ří­ze­ní a nut­nost ser­vis­ní pro­hlíd­ky.
Pře­číst člá­nek na webu

Jak umělá in­te­li­gen­ce po­má­há v op­ti­ma­li­za­ci vý­rob­ních pro­ce­sů

Pavel Ko­neč­ný, za­kla­da­tel Neu­ron soun­d­ware, po­psal pro por­tál O ro­bo­ti­ce schop­nos­ti IoT za­ří­ze­ní nBox a jeho apli­ka­ci pro op­ti­ma­li­za­ci vý­rob­ních pro­ce­sů. Celý roz­ho­vor si mů­že­te po­slech­nout přímo na por­tá­lu, nebo přes plat­for­mu Spo­ti­fy.
Po­slech­nout roz­ho­vor

Neuron soundware sss orobotice-2115

Kde se s Neu­ron Soun­d­warem mů­že­te po­tkat „na­ži­vo“?

Ak­tu­ál­ní doba osob­ní­mu po­tká­vá­ní pří­liš ne­pře­je, o to jed­no­duš­ší je při­po­jit se bez nut­nos­ti ces­to­vat k udá­los­tem, kde se ná­stup no­vých tech­no­lo­gií hýbe svě­tem a před­sta­vu­jí se žhavé no­vin­ky z oboru.


Mohlo by vás zajímat: