Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Digitalizace s novým stavebním zákonem je příležitostí

Autor článku: Adam Heres Vostárek / redalce   
Čtvrtek, 09 Květen 2024 22:46

Tags: Adam Heres Vostárek | Digitalizace | PlanRadar | Stavební zákon | Stavebnictví

PlanRadar Construction 01-2419České sta­veb­nic­tví po­tře­bo­va­lo nový sta­veb­ní zákon jako sůl. Ten má po le­tech pří­prav vejít do praxe po­čí­na­je 1. čer­ven­cem. Celý sys­tém če­ka­jí velké změny včet­ně pře­cho­du na di­gi­tál­ní zpra­co­vá­vá­ní do­ku­men­tů. Cílem je zjed­no­du­šit a urych­lit celý pro­ces po­vo­lo­vá­ní sta­veb. K tomu při­spě­je mimo jiné to, že místo dvou ří­ze­ní (územ­ní­ho a sta­veb­ní­ho) půjde pouze o jedno spo­leč­né ří­ze­ní o po­vo­le­ní zá­mě­ru a řadu ra­zí­tek za­jis­tí za ža­da­te­le přímo sta­veb­ní úřad.

Další zkrá­ce­ní při­ne­se fakt, že obí­hat mají místo lidí s pa­pí­ry jen elek­tro­nic­ké do­ku­men­ty.

Od te­o­re­ti­zo­vá­ní se ko­neč­ně blí­ží­me k re­ál­né­mu vy­u­ži­tí di­gi­ta­li­za­ce v masiv­ním mě­řít­ku. Sta­veb­nic­tví je do­po­sud jed­ním nej­kon­zer­va­tiv­něj­ších sek­to­rů, který na roz­díl od ji­ných, jako je na­pří­klad au­to­mo­ti­ve, za­vá­dě­ní di­gi­ta­li­za­ce ve vel­kém do praxe stále odo­lá­vá. Je zřej­mé, že každá vý­znam­něj­ší ino­va­ce s sebou při­ná­ší pře­chod­né ob­do­bí, které je ná­roč­né pro všech­ny zú­čast­ně­né. Kraj­ské úřady po­tře­bu­jí za­jis­tit nové vý­kon­né po­čí­ta­če či kva­lit­něj­ší mo­ni­to­ry s do­sta­teč­ným roz­li­še­ním pro za­měst­nan­ce sta­veb­ních úřadů. Úřed­ní­ci budou muset pro­jít ško­le­ním a na­u­čit se nové po­stu­py. Nicmé­ně po zvlád­nu­tí pr­vot­ních ob­tí­ží má nový sta­veb­ní zákon am­bi­ce vý­znam­ně urych­lit a zjed­no­du­šit pří­pra­vu sta­veb, což roz­hod­ně stojí za to. Dů­le­ži­té je vy­u­žít po­ten­ci­ál di­gi­ta­li­za­ce na ma­xi­mum. Ide­ál­ně se za­po­je­ním mo­der­ních plat­fo­rem pro sta­veb­ní pro­fe­si­o­ná­ly, které umožňují di­gi­ta­li­za­ci veš­ke­rých pro­ce­sů během vý­stav­by a sprá­vy ne­mo­vi­tos­tí – ať už jde o efek­tiv­ní do­ku­men­ta­ci, ko­mu­ni­ka­ci či tvor­bu re­por­tů. Pokud budou ak­té­ři sta­veb­ní­ho ří­ze­ní tyto plat­for­my po­u­ží­vat, budou při­pra­ve­ni na ja­ký­ko­liv způ­sob elek­tro­nic­ké ko­mu­ni­ka­ce a re­por­to­vá­ní. Ne­zá­vis­le na tom, jakou po­do­bu či for­mát di­gi­tál­ních do­ku­men­tů budou nad­ří­ze­né or­gá­ny vy­ža­do­vat.

S di­gi­ta­li­za­cí sys­té­mu úzce sou­vi­sí za­ve­de­ní Por­tá­lu sta­veb­ní­ka, ve kte­rém bude veden elek­tro­nic­ký správ­ní spis a pro­jek­to­vá do­ku­men­ta­ce k novým stav­bám. To zpře­hled­ní pří­pra­vu zá­mě­ru a sou­čas­ně uleví ža­da­te­lům od pa­pí­ro­vá­ní. V praxi to bude vy­pa­dat tak, že sta­veb­ník podá žá­dost a ná­sled­ně bude moci sle­do­vat prů­běž­ný stav je­jí­ho zpra­co­vá­ní, stej­ně jako elek­tro­nic­ky ko­mu­ni­ko­vat s do­tče­ný­mi or­gá­ny stát­ní sprá­vy. Tím, že bude celý pro­ces pro­bí­hat v di­gi­tál­ní po­do­bě, se vše vý­raz­ně zjed­no­du­ší a urych­lí.

O autorovi

Adam Heres Vostarek-2419Adam Heres Vostá­rek je ab­sol­ven­tem Fa­kul­ty sta­veb­ní ČVUT v Praze s více než 13le­tý­mi zku­še­nost­mi v sek­to­ru sta­veb­nic­tví. V Plan­Ra­da­ru, který je nad­ná­rod­ním po­sky­to­va­te­lem soft­wa­ru pro di­gi­tál­ní do­ku­men­ta­ci a ko­mu­ni­ka­ci ve sta­veb­ním prů­mys­lu, pů­so­bí jako dlou­ho­le­tý kon­zul­tant.

Více o PlanRadaru se dozvíte na www.planradar.com/cz.


Mohlo by vás zajímat: