Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Pomocí AI pozná poruchy dříve, než se stanou

Pátek, 14 Duben 2023 20:37

Tags: Nápad roku | Neuron Soundware | Poruchy | Umělá inteligence | Vodafone | Zvuk

NSW core team-2315Firma Neu­ron soun­d­ware po­má­há s vy­u­ži­tím umělé in­te­li­gen­ce di­a­gnos­ti­ko­vat možné po­ru­chy na vý­rob­ních za­ří­ze­ních a před­chá­zet tak je­jich zá­važ­něj­ším se­lhá­ním. Zá­ro­veň op­ti­ma­li­zu­je vý­rob­ní pro­ce­sy a zvy­šu­je kva­li­tu vý­ro­by skrze stro­jo­vé zpra­co­vá­ní dat. Spo­leč­nost se do­sta­la na čes­kém trhu do po­vě­do­mí už v roce 2016, kdy vy­hrá­la sou­těž Vo­da­fo­ne Nápad roku.

Nyní ji pod­po­řil jak pro­gram EU Ho­ri­zon, tak Tech­no­lo­gic­ká agen­tu­ra České re­pub­li­ky – a to cel­ko­vou část­kou 7 mil eur pro další roz­voj.

Fi­nan­ce byly spo­leč­nos­ti po­skyt­nu­ty na zá­kla­dě vy­hod­no­ce­ní po­ten­ci­á­lu IoT vý­po­čet­ní jed­not­ky a uni­kát­ní tech­no­lo­gie pro de­tek­ci me­cha­nic­kých závad s po­u­ži­tím neu­ro­no­vých sítí pro kon­co­vé zá­kaz­ní­ky. Firma uspě­la jako je­di­ný český pro­jekt mezi 1 092 zá­jem­ci v pro­gra­mu EIC Ev­rop­ské ko­mi­se, který se za­mě­řu­je na ino­va­tiv­ní deep-tech spo­leč­nos­ti.

Díky této pod­po­ře získá spo­leč­nost pro­střed­ky na další tech­no­lo­gic­ký roz­voj hard­wa­ro­vé jed­not­ky nEdge, kde s vy­u­ži­tím nej­no­věj­ších čipů s AI ak­ce­le­rá­to­ry oče­ká­vá až ti­síc­krát větší vý­po­čet­ní výkon, i na roz­voj celé ana­ly­tic­ké plat­for­my nGu­ard. In­ves­ti­ce umož­ní další vy­lep­še­ní AI před­po­ví­da­jí­cí stroj­ní zá­va­dy i další šká­lo­vá­ní služ­by po celém světě. Pro­jekt uspěl v ce­lo­ev­rop­ské kon­ku­ren­ci více než ti­sí­ce pro­jek­tů. Kom­bi­na­ce IoT za­ří­ze­ní a AI je ná­roč­ná na vývoj, ale bez­po­chy­by změní vý­rob­ní pro­ce­sy po celém světě.

Zvuk nad zlato

Tech­no­lo­gie za­lo­že­ná na ana­lý­ze ce­lé­ho akus­tic­ké­ho spek­tra zvuku je dnes vy­u­ží­vá­na na­příč kon­ti­nen­ty. Díky snad­né in­sta­la­ci a ná­sled­né­mu vy­hod­no­ce­ní dat ji po­u­ží­va­jí zá­kaz­ní­ci v USA, Ma­laj­sii, Ja­pon­sku, dal­ších asij­ských stá­tech i po celé Ev­ro­pě. Za­káz­ky nově při­chá­zí také z La­tin­ské Ame­ri­ky.

Díky uni­ver­zál­nos­ti tech­no­lo­gie za­lo­že­né právě na zpra­co­vá­ní zvu­ko­vých dat umě­lou in­te­li­gen­cí dnes spo­leč­nost op­ti­ma­li­zu­je do­dáv­ky na znač­né škále stro­jů, od ener­ge­tic­kých za­ří­ze­ní, do­prav­ních sys­té­mů, vý­rob­ních linek v au­to­mo­bi­lo­vém prů­mys­lu až po ob­rá­bě­cí stro­je, ro­bo­ty, svá­řeč­ky a 3D tis­kár­ny.

Spo­leč­nost, jež v sou­čas­nos­ti roz­ši­řu­je svůj tým, byla již dříve oce­ně­na řadou ev­rop­ských i svě­to­vých cen a v ně­ko­li­ka z nich patří mezi top 5 na světě – jako na­pří­klad Top 5 ino­vá­tor na světě v ob­las­ti IoT či Nej­lep­ší ev­rop­ská ino­va­ce v ob­las­ti vý­ro­by. Zá­ro­veň zís­ka­la první místo ve startu­po­vé sou­tě­ži Nápad roku v roce 2016.


Mohlo by vás zajímat: