Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Dvě řešení dynabook pro bezpečnou mobilní práci

Pondělí, 27 Červenec 2020 10:45

Portege X40 04-2031Rok 2020 je v mnoha ohle­dech vý­ji­meč­ný. Ce­lo­svě­to­vá ko­ro­na­vi­ro­vá pan­­de­mie způ­so­bu­je trans­for­ma­ci pra­cov­ních po­stu­pů ve spo­leč­nos­tech a v ná­vaz­nos­ti na to za­ží­vá ne­če­ka­ný vze­stup po­tře­ba di­gi­ta­li­za­ce. Za­vá­dě­ní mož­nos­ti práce z do­mo­va se stává v mnoha spo­leč­nos­tech hlav­ní pri­o­ri­tou. Podle prů­mys­lo­vé­ho sdru­že­ní Bit­kom měli na za­čát­ku roku 2019 pří­le­ži­tost pra­co­vat z do­mo­va asi čtyři z de­se­ti za­měst­nan­ců. Ne­dáv­ná stu­die uka­zu­je, že nyní pra­cu­je zcela nebo čás­teč­ně v re­ži­mu home of­fi­ce každý druhý za­měst­na­nec. S tím sou­vi­sí velký tlak na správ­ce sys­té­mů, kteří při­spí­va­jí roz­ho­du­jí­cím způ­so­bem k úspěš­né im­ple­men­ta­ci mo­de­lu mo­bil­ních pra­co­višť.

Je­jich úsilí kaž­do­roč­ně při­po­mí­ná den sys­té­mo­vých ad­mi­nis­trá­to­rů – Sy­sAd­min Day, který letos při­pa­dá na 31. čer­ven­ce. Zá­kla­dem pro je­jich kaž­do­den­ní práci je silná a bez­peč­ná IT in­frastruk­tu­ra. Efek­tiv­ní a bez­peč­ná ře­še­ní pro pod­ni­ko­vou mo­bil­ní práci na­bí­zí spo­leč­nost Dy­na­book Eu­ro­pe.

Vy­so­ká míra za­bez­pe­če­ní s pro­fe­si­o­nál­ní­mi no­te­boo­ky dy­na­book

Fi­rem­ní no­te­boo­ky spo­leč­nos­ti dy­na­book na­bí­zí mnoho bez­peč­nost­ních funk­cí na­vá­za­ných na hard­ware i soft­ware, které za­jiš­ťu­jí vy­so­ké stan­dar­dy ochra­ny před ne­o­práv­ně­ným pří­stu­pem.
Modul Trus­ted Plat­form Mo­du­le (TPM 2.0) za­ru­ču­je in­te­gri­tu no­te­boo­ku a zabraňuje jeho po­u­ži­tí ne­o­práv­ně­nou oso­bou. Sys­tém BIOS vy­vi­nu­tý spo­leč­nos­tí dy­na­book chrá­ní za­ří­ze­ní před hac­ke­ry i během za­vá­dě­ní sys­té­mu, ne­vy­u­ží­vá ře­še­ní tře­tích stran, a proto splňuje nej­vyš­ší bez­peč­nost­ní stan­dar­dy. Kromě toho vy­u­ží­vá mnoho mo­de­lů no­te­boo­ků dy­na­book bio­me­t­ric­ké bez­peč­nost­ní funk­ce. Jako pří­klad lze uvést novou řadu Por­té­gé X in­te­gru­jí­cí Secu­re­Pad se sní­ma­čem otis­ků prstů a IR ka­me­ru pro roz­po­zná­vá­ní ob­li­če­je s pod­po­rou Win­dows Hello. Tyto kom­plex­ní bez­peč­nost­ní funk­ce umožňují za­měst­nan­cům, aby se mohli sou­stře­dit na svou práci a správ­cům sys­té­mu po­má­ha­jí sní­žit pra­cov­ní zátěž sou­vi­se­jí­cí s bez­peč­nost­ní­mi ri­zi­ky.

Nej­vyš­ší za­bez­pe­če­ní a fle­xi­bi­li­ta: dy­na­book Mo­bi­le Zero Cli­ent

Nyní se IT ma­na­že­ři snaží za­jis­tit za­měst­nan­cům fle­xi­bi­li­tu a mož­nost práce z do­mo­va i kan­ce­lá­ře. Nej­vyš­ší míru pod­po­ry a za­bez­pe­če­ní práci po­sky­tu­je dy­na­book Mo­bi­le Zero kli­ent (dMZC). Toto mo­bil­ní ře­še­ní vy­u­ží­vá ma­xi­mál­ně mož­nos­ti clou­du a umožňuje pruž­nou práci od­kud­ko­li s bez­peč­ným pří­stu­pem do pod­ni­ko­vé sítě. Cit­li­vá data nejsou uklá­dá­na na lo­kál­ní pevný disk nebo SSD, ale jsou šif­ro­vá­na a uklá­dá­na v clou­du. Za­měst­nan­ci k nim při­stu­pu­jí po­mo­cí vir­tu­ál­ní plo­chy a za­ří­ze­ní pod­po­ru­je sys­témy klí­čo­vých po­sky­to­va­te­lů, jako na­pří­klad Ci­t­rix či VM­ware. Sys­té­mo­ví ad­mi­nis­trá­to­ři mohou díky tomu těžit z rych­lé in­te­gra­ce dMZC do exis­tu­jí­cích IT in­frastruk­tur. dMZC mi­ni­ma­li­zu­je ri­zi­ko ne­žá­dou­cí­ho pří­stu­pu, krá­de­že dat i na­pa­de­ní ma­l­warem.
Další in­for­ma­ce na­lez­ne­te na ad­re­se cz.dynabook.com.