Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Nová integrace: propojení PlanGrid a Aurigo Masterworks

Pondělí, 03 Srpen 2020 15:06

Tags: Aurigo | Autodesk | Cloud | Masterworks | PlanGrid | Stavebnictví | Workato | Workflow

plangrid-and-aurigo-integration-connect-2032Pro roz­ší­ře­ní a po­sí­le­ní ko­mu­nit po celém světě jsou ne­zbyt­né in­frastruk­tur­ní a ka­pi­tá­lo­vé pro­jek­ty. Mohou však, vzhle­dem ke slo­ži­tos­ti těch­to pro­jek­tů a pokud nejsou spra­vo­vá­ny správ­ně, daňovým po­plat­ní­kům a čle­nům ko­mu­ni­ty zvý­šit ná­kla­dy a zátěž. Města, agen­tu­ry a vlast­ní­ci dnes více než kdy jindy po­tře­bu­jí správ­né ná­stro­je pro efek­tiv­ní re­a­li­za­ci in­ves­tič­ních pro­jek­tů. Za­čát­kem le­toš­ní­ho roku Au­to­de­sk a Au­ri­go ozná­mi­ly ali­an­ci s cílem vy­vi­nout nej­kom­plex­něj­ší sadu clou­do­vých ře­še­ní pro ve­řej­né a sou­kro­mé ma­ji­te­le. Tento slib byl rych­le po­su­nut k re­a­li­za­ci a je ozná­me­na první in­te­gra­ce mezi Au­to­de­skem a Au­ri­gem.

Au­ri­go Mas­terworks a Plan­Grid nyní pro­po­ju­jí pra­cov­ní po­stu­py sprá­vy sta­veb s pra­cov­ní­mi po­stu­py plá­no­vá­ní ka­pi­tá­lu a sprá­vy port­fo­lia.

Sledování, správa a odesílání RFI, problémů a projektových dokumentů z terénu

Ko­nek­to­rem jsou data ze stav­by sdí­le­na obou­směr­ně mezi soft­wa­ry Plan­Grid a Au­ri­go Mas­terworks. To zna­me­ná, že do­da­va­te­lé již ne­mu­sí in­for­ma­ce před­klá­dat dva­krát, pro­to­že data při­da­ná do Plan­Gri­du budou au­to­ma­tic­ky prou­dit do clou­dového systému Au­ri­go Mas­terworks vlast­ní­ka.
Mezi Plan­Gri­dem a Au­ri­go Mas­terworks lze sdí­let RFI (Request for In­for­mati­on – vy­žá­dá­ní in­for­ma­cí), úkoly, vý­kre­sy, listy, spe­ci­fi­ka­ce, práv­ní do­ku­men­ty a další zdro­je. Při při­dá­ní dal­ších dat pro­jek­tu je za­jiš­tě­na ak­tu­a­li­za­ce, jakmi­le budou k dis­po­zi­ci.

Mobilní software pro terénní produktivitu

Plan­Grid je soft­ware pro mo­bil­ní spo­lu­prá­ci v te­ré­nu, který po­sky­tu­je do­da­va­te­lům bez­pre­ce­dent­ní pří­stup k in­for­ma­cím v re­ál­ném čase a umožňuje efek­tiv­ní spo­lu­prá­ci. Uži­va­te­lé Plan­Gri­du hlásí, že každý měsíc ušet­ří nejmé­ně 6,5 ho­di­ny a jsou 2krát prav­dě­po­dob­ně­ji s po­u­ži­tím svých mo­bil­ních za­ří­ze­ní v te­ré­nu.
Smluv­ní do­da­va­te­lé vy­u­ží­va­jí­cí Plan­Grid mohou spo­lu­pra­co­vat s ve­řej­ný­mi vlast­ní­ky pro­jek­tů, jako jsou stát­ní agen­tu­ry, města, kraje, správ­ci vo­do­vo­dů, le­tiš­tě a vlast­ní­ci za­ří­ze­ní po­mo­cí Au­ri­go Mas­terworks – vše pro­střed­nic­tvím Au­to­de­sk Con­structi­on Cloud Con­nect.

Přístup k projektovým informacím vlastníka v reálném čase

Po pro­po­je­ní Plan­Gri­du a Au­ri­go Mas­terworks bude vlast­ník pro­jek­tu au­to­ma­tic­ky při­stu­po­vat k pro­jek­to­vým datům ve své in­stan­ci Mas­terworks. Není nutné, aby do­da­va­tel za­dá­val stej­né in­for­ma­ce dva­krát do dvou růz­ných sys­té­mů.
Ma­ji­tel vidí in­for­ma­ce před­lo­že­né z te­ré­nu a podle toho re­a­gu­je. Jakmi­le ma­ji­tel po­skyt­ne in­for­ma­ce pro­střed­nic­tvím Mas­terworks, au­to­ma­tic­ky se syn­chro­ni­zu­je s Plan­Gri­dem. Žádné du­pli­cit­ní ani ruční za­dá­vá­ní dat. Obou­směr­ný tok dat mezi do­da­va­te­li a ma­ji­te­li šetří čas a sni­žu­je chyby, pro­po­ju­je kan­ce­lář a terén pro­střed­nic­tvím bez­pro­blé­mo­vé in­te­gra­ce.

Spolupráce doplněná rozšířením o knihovnu s více než 200 integracemi

Au­to­de­sk Con­structi­on Cloud Con­nect po­kra­ču­je v doplňování spo­lu­prá­ce tím, že roz­ši­řu­je kni­hov­nu více než 200 mož­ných in­te­gra­cí. Díky part­ner­ství mezi spo­leč­nost­mi Au­to­de­sk a Au­ri­go nyní mohou týmy au­to­ma­tic­ky pře­sou­vat kri­tic­ká data pro­jek­tu mezi Plan­Gri­dem a Au­ri­go Mas­terworks.
Au­to­de­sk Con­structi­on Cloud Con­nect (ACC Con­nect) je in­tu­i­tiv­ní in­te­grač­ní plat­for­ma při­pra­ve­ná k po­u­ži­tí, která zá­kaz­ní­kům umožňuje vy­tvá­řet fle­xi­bil­ní in­te­gra­ce bez psaní kódu. ACC Con­nect, po­há­ně­ný chytrou au­to­ma­ti­za­cí firmy Wor­ka­to, pod­po­ru­je in­te­gra­ce pro As­sem­ble, BIM 360, Bu­il­din­g­Con­nec­ted a Plan­Grid. Zá­kaz­ní­ci mohou při­po­jit své pro­duk­ty v Au­to­de­sk Con­structi­on Clou­du k au­to­ma­ti­za­ci ne­pře­tr­ži­tých nebo plá­no­va­ných da­to­vých toků s celou řadou SaaS apli­ka­cí včet­ně Box, Smart­she­et, Do­cuSign a Quic­kBooks On­li­ne – a nyní také Au­ri­go Mas­terworks.

Další informace o integraci PlanGridu a Aurigo Masterworks

Do­da­va­te­lé a ve­řej­né agen­tu­ry mohou přímo sdí­let RFI, pro­blémy a do­ku­men­ty, jako jsou zá­pi­sy ze schůzí, smlou­vy, zdro­je a schvá­le­né pra­cov­ní pří­ka­zy. Spo­je­ním Au­ri­go Mas­terworks a Plan­Gri­du po­mo­cí Au­to­de­sk Con­structi­on Cloud Con­nect týmy eli­mi­nu­jí du­pli­cit­ní nebo ruční za­dá­vá­ní dat a hlad­ce pře­dá­va­jí data tam a zpět mezi kan­ce­lá­ří a te­ré­nem, čímž sni­žu­jí chyby a šetří čas.

Máte-li zájem do­zvě­dět se více, do­zví­te se více zde.


Mohlo by vás zajímat: