Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Technologický seminář AMTECH Tech Days

Středa, 05 Srpen 2020 12:07

Tags: AMTECH | Robotika | Seminář | SMT | Tech Days

DSC08247Spo­leč­nost Am­tech zve na tech­no­lo­gic­ký se­mi­nář za­mě­ře­ný na no­vin­ky v ob­las­ti SMT tech­no­lo­gií, dáv­ko­vá­ní hmot a ro­bo­ti­ky. Se­mi­nář je dvou­den­ní, kdy 9. září je za­mě­řen na SMT tech­no­lo­gie a dáv­ko­vá­ní a 10. září pak na ro­bo­ti­ku. V de­mo­prosto­rech budou při­pra­ve­ny prak­tic­ké ukáz­ky tech­no­lo­gic­kých apli­ka­cí. Před­náš­ky v cizím ja­zy­ce budou tlu­mo­če­ny do češ­ti­ny. Vzhle­dem k si­tu­a­ci s covid-19 při­pra­vi­li or­ga­ni­zá­to­ři ome­ze­ní počtu účast­ní­ků na 100 pro každý den se­mi­ná­ře, re­gis­tro­va­ní musí za­pla­tit zá­lo­hu 1500 Kč s DPH, která jim bude při účas­ti vrá­ce­na.

Se­mi­nář bude re­a­li­zo­ván v sou­la­du s ak­tu­ál­ní­mi do­po­ru­če­ní­mi okres­ní­ho hy­gi­e­ni­ka a na­ří­ze­ní­mi vlády, plat­ný­mi v době ko­ná­ní se­mi­ná­ře. O po­drob­nos­tech budou všich­ni re­gis­tro­va­ní prů­běž­ně in­for­mo­vá­ni.

Stře­da 9. 9. 2020 (SMT a dáv­ko­vá­ní)

08:00–09:15

 Re­gis­tra­ce, pre­zen­ce
09:25–09:45  Před­sta­ve­ní spo­leč­nos­ti Am­tech

10:00–10:45

 Vit­ro­nics Sol­tec – nová znač­ka v port­fo­liu Am­te­chu, prů­běž­né pá­je­cí pece a se­lek­tiv­ní pá­je­ní

11:00–11:45

 SAKI – 3D AOI/SPI – au­to­pro­gra­mo­va­cí ná­stroj a tech­no­lo­gic­ké ino­va­ce v 3D in­spekč­ních tech­no­lo­gi­ích
11:45–12:45  Oběd

12:45–13:25

 Kitov – au­to­ma­tic­ké op­tic­ké sys­témy

13:35–14:15

 FUJI – bu­douc­nost osa­zo­va­cích plat­fo­rem FUJI
14:30–15:15  Musa­shi en­gi­nee­ring – mož­nos­ti ře­še­ní mikro dáv­ko­vá­ní nej­růz­něj­ších ma­te­ri­á­lů
15:30–16:15  Scheu­ge­n­p­flug AG – ino­va­ce ve vel­ko­ob­je­mo­vém dáv­ko­vá­ní 1K a 2K hmot
16:30–17:15  NeVo – pá­je­cí pasty
17:25–17:55  PBT Works – au­to­ma­tic­ké čis­tí­cí tech­no­lo­gie pro DPS a ša­b­lo­ny
19:00  Ve­če­ře spo­je­ná s de­gusta­cí vín a hud­bou
 
Čtvr­tek 10. 9. 2020 (Robotika)
08:30–09:00  Re­gis­tra­ce, pre­zen­ce
09:00–09:15  Ro­bo­tic­ká di­vi­ze Am­te­chu – před­sta­ve­ní
09:15–9:45  Am­tech Au­to­mati­on – au­to­ma­ti­za­ce očima Am­te­chu
10:00–10:45  Uni­ver­sal Ro­bots – bu­douc­nost ko­la­bo­ra­tiv­ní ro­bo­ti­ky
11:00–11:45  Asy­ril – prů­mys­lo­vé vib­rač­ní po­da­va­če
11:45–12:45  Oběd
12:45–13:25  MIR – mo­bil­ní au­to­nomní ro­bo­ty v prů­mys­lu
13:35–14:15  MK Group – mo­du­lár­ní do­prav­ní­ko­vé sys­témy a pro­fi­ly
14:30–15:15  Pic­kit – 3D bin pic­king vi­si­on
15:30–16:15  Ro­bo­tiq – no­vin­ky ro­bo­tic­ké­ho pří­slu­šen­ství
16:30–17:15  Ef­fi­mat – au­to­ma­ti­zo­va­né skla­do­va­cí sys­témy
18:00

 Za­kon­če­ní se­mi­ná­ře

Se­mi­nář se koná v sídle spo­leč­nos­ti Am­tech, Hra­dišťská 887, Buch­lo­vi­ce.
Google maps: goo.gl/maps/wzPt5w698QC2

ON-line REGISTRACE

Během semináře budou k dispozici v DEMO prostorách k vidění následující technologie

 • FUJI – osazovací platforma AIMEX III a NXT III
 • SAKI – 3D AOI / SPI
 • MPM – sítotisk
 • SCHEUGENPFLUG AG – dávkování 2K hmot
 • VITRONICS SOLTEC – selektivní pájení ZEVA
 • PBT Works – mycí zařízení DPS a šablon
 • APOLLO SEIKO – robotické pájení
 • MUSASHI – stolní dispensery
 • KIC – teplotní profiloměry
 • PACE – ruční pájecí stanice
 • UNIVERSAL ROBOTS – kolaborativní roboti
 • MIR – AGV, autonomní mobilní roboti
 • OnRobot – příslušenství k UR
 • Robotiq – příslušentsví k UR
 • Pickit – 3D kamera pro UR

Mohlo by vás zajímat: