Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Hexagon uvedl na trh nový velkoobjemový SMS

Pátek, 07 Srpen 2020 08:53

Tags: DELTA OPERA | Hardware | Hexagon MI | Kontroly | Měření | RMV | SMS

Delta-Opera-2032Di­vi­ze Ma­nu­factu­ring In­tel­li­gen­ce He­xa­go­nu před­sta­vi­la 6. srpna pro­dukt Delta Opera, vel­ko­ob­je­mo­vý sou­řad­ni­co­vý mě­ří­cí stroj (SMS) zjed­no­du­šu­jí­cí vklá­dá­ní velmi ob­jem­ných dílů v prů­mys­lo­vém pro­stře­dí. Uni­kát­ní ote­vře­ná kon­struk­ce stro­je umož­ňu­je vklá­dat ob­rob­ky ze tří stran. Vklá­dá­ní je tak rych­lej­ší a fle­xi­bil­něj­ší a zá­ro­veň jsou díly chrá­ně­ny, pro­to­že ne­hro­zí ko­li­ze s SMS. Delta Opera umož­ňu­je vklá­dat díly ze­pře­du, ze­za­du i ze stra­ny stro­je a je ide­ál­ní pro kon­t­ro­ly velmi ob­jem­ných dílů na­pří­klad v le­tec­tví a při fré­zo­vá­ní. Delta Opera má také menší pů­do­rys než tra­dič­ní por­tá­lo­vé stro­je, což sni­žu­je ná­kla­dy na re­gu­la­ci tep­lo­ty.

Pro vý­rob­ce, kteří pro­vá­dě­jí kon­t­ro­lu velmi vel­kých ob­rob­ků, může být vklá­dá­ní dílů ná­roč­né a zdlou­ha­vé. S ino­va­tiv­ním stro­jem Delta Opera je vklá­dá­ní dílů snad­něj­ší a vý­sled­kem je efek­tiv­něj­ší kon­t­ro­la. Svou ote­vře­nou kon­struk­cí a vy­ni­ka­jí­cím vý­ko­nem před­sta­vu­je nej­vět­ší evo­lu­ci vel­ko­ob­je­mo­vých SMS za mnoho let. Kromě vy­so­ké­ho vý­ko­nu na­bí­zí řadu uži­va­tel­ských vy­lep­še­ní, včet­ně in­di­ká­to­rů rych­los­ti a stavu a re­duk­ci pro ma­nu­ál­ní vý­mě­nu sní­ma­cí hlavy (RMV).
Delta Opera je nyní ce­lo­svě­to­vé k dis­po­zi­ci. Více in­for­ma­cí na­jde­te na hexagonmi.com.


Mohlo by vás zajímat: