Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

CGTech uvádí VERICUT v9.1 s vylepšenými CNC simulacemi

Pátek, 07 Srpen 2020 10:07

Tags: CAM | CGTech | CNC | NC programy | Obrábění | Simulace | v9.1 | Vericut

VERICUT91-AnnotatedImage-2032Ve­ricut 9.1 opět zvy­šu­je laťku pro CNC si­mu­la­ce ně­ko­li­ka no­vý­mi špič­ko­vý­mi funk­ce­mi, které zvy­šu­jí efek­ti­vi­tu a umožňují uži­va­te­lům udě­lat více za krat­ší dobu. Nové mož­nos­ti vi­di­tel­nos­ti plus vy­lep­še­ní op­ti­ma­li­za­ce dráhy ná­stro­je, adi­tiv­ní vý­ro­ba, vy­ba­ve­ní ná­stro­ji a sta­ni­ce s více ná­stro­ji, mě­ře­ní a kon­t­ro­ly/vý­ka­zy jsou jen ně­kte­ré z funk­cí této nej­no­věj­ší verze. Za­čle­ně­ny byly také stov­ky vy­lep­še­ní a po­ža­dav­ků na soft­ware podle přání zá­kaz­ní­ků. Ve­ricut 9.1 po­kra­ču­je v zlep­šo­vá­ní uži­va­tel­ské­ho pro­stře­dí díky ne­u­stá­lé­mu zdo­ko­na­lo­vá­ní gra­fic­kých a zob­ra­zo­va­cích ovlá­da­cích prvků, ze­fek­tiv­ně­ní uži­va­tel­ských ovlá­da­cích prvků a při­dá­ní no­vých schop­nos­tí a funk­cí.

Verze 9.1 také za­vá­dí režim učení pro op­ti­ma­li­za­ci síly – formu umělé in­te­li­gen­ce pro rych­lej­ší a snad­něj­ší op­ti­ma­li­za­ci NC pro­gra­mu. Po­mo­cí re­ži­mu Learn může téměř kdo­ko­li vy­tvo­řit vy­so­ce op­ti­ma­li­zo­va­né NC pro­gra­my ze stá­va­jí­cích pro­gra­mů, aniž by je musel pře­pro­gra­mo­vat.
Další in­for­ma­ce o no­vých funk­cích na­jde­te v ori­gi­nál­ní tis­ko­vé zprá­vě nebo na webu www.cgtech.com.


Mohlo by vás zajímat: