Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Koronakrize omezuje zakázky na obráběcí stroje v Německu

Čtvrtek, 13 Srpen 2020 10:04

Tags: Koronakrize | Německo | Obráběcí stroje | Průmysl | Strojírenství | VDW | Wilf­rie­d Schäfer

DSC07112-Schafer-2033Ob­jed­náv­ky ob­dr­že­né ně­mec­kým prů­mys­lem ob­rá­bě­cích stro­jů ve dru­hém čtvrt­le­tí 2020 byly při po­rov­ná­ní se stej­ným ob­do­bím loňského roku o 46 pro­cent nižší. Ob­jed­náv­ky z Ně­mec­ka kles­ly o 36 pro­cent, ze za­hra­ni­čí bylo při­ja­to o 51 pro­cent méně ob­jed­ná­vek. V první po­lo­vi­ně roku 2020 kles­la úroveň ob­jed­ná­vek o 35 pro­cent. Do­má­cí za­káz­ky byly o 28 pro­cent nižší než v před­cho­zím roce. Úroveň ob­jed­ná­vek ze za­hra­ni­čí se sní­ži­la o 39 pro­cent. Podle Dr. Wilf­rie­da Schäfera, vý­kon­né­ho ře­di­te­le VDW (Ně­mec­ké aso­ci­a­ce vý­rob­ců ob­rá­bě­cích stro­jů) čísla za druhé čtvrt­le­tí jasně uka­zu­jí dopad blo­ká­dy ko­ro­ny.

Mnoho zá­kaz­nic­kých od­vět­ví, zejmé­na le­tec­ký a au­to­mo­bi­lo­vý prů­my­sl, za­ží­vá prud­ký po­kles pro­de­je. Dů­sled­kem je krát­ko­do­bá práce, do­čas­né za­sta­ve­ní vý­ro­by a ne­do­sta­tek li­kvi­di­ty. Glo­bál­ní in­ves­tič­ní ak­ti­vi­ta se během fáze tvr­dé­ho za­blo­ko­vá­ní téměř za­sta­vi­la. Je však po­vzbu­zu­jí­cí po­zna­me­nat, že se zdá, že po­kles úrov­ně při­ja­tých ob­jed­ná­vek se již od­ra­zil ode dna. V červ­nu došlo k vý­raz­né­mu ná­růstu ve srov­ná­ní s před­cho­zí­mi dvěma mě­sí­ci.

Dva hlav­ní uka­za­te­le – in­de­xy PMI (Pur­cha­se Ma­nagers Index) a Ifo busi­ness cli­ma­te – také po­sky­tu­jí více po­zi­tiv­ních sig­ná­lů. V čer­ven­ci, po­pr­vé od za­čát­ku krize, se glo­bál­ní PMI při­blí­žil k hra­ni­ci 50 bodů, což před­sta­vu­je růst. Toto zvý­še­ní bylo po­ně­kud pře­kva­pi­vé a svou šíří po­krý­va­lo Čínu, USA a eurozónu včet­ně Ně­mec­ka, Fran­cie a Itá­lie. Podle Ifo se od­vět­ví in­ves­tič­ní­ho zboží v Ně­mec­ku po­zved­lo, jak se če­ka­lo. Ma­lo­ob­chod­ní tržby se zo­ta­vu­jí, prů­mys­lo­vá pro­duk­ce a vývoz se v červ­nu opět zvy­šu­jí. To by podle Schäfera mohlo před­zna­me­nat oče­ká­va­né zo­ta­ve­ní ve druhé po­lo­vi­ně roku.

Zku­še­nos­ti však uka­zu­jí, že bude trvat déle, než se zo­ta­ve­ní in­fil­tru­je do od­vět­ví ob­rá­bě­cích stro­jů, což je od­vět­ví dlou­ho­do­bé­ho in­ves­tič­ní­ho ma­jet­ku. V sou­la­du s tím zů­stá­va­jí oče­ká­vá­ní od­vět­ví na ná­sle­du­jí­cích šest mě­sí­ců utlu­me­ná. Tento po­hled pod­po­ru­jí nej­no­věj­ší údaje o pro­de­ji. Tržby v první po­lo­vi­ně roku byly o 26 pro­cent nižší než v před­chá­ze­jí­cím roce.

Spo­leč­nos­ti, které jsou ří­ze­ny di­gi­ta­li­za­cí a roz­ši­řo­vá­ním 5G a pra­cu­jí v ob­las­ti zdra­vot­nic­ké tech­ni­ky a elek­tro­ni­ky a v čás­tech stro­jí­ren­ství, jsou v mírně sil­něj­ší po­zi­ci. „Ve všech ob­las­tech však stále exis­tu­jí velká ri­zi­ka spo­je­ná s dru­hou vlnou in­fek­ce. Je velmi ob­tíž­né s ja­kou­ko­li přes­nos­tí říci, kdy se bude me­zi­ná­rod­ní in­ves­tič­ní ak­ti­vi­ta sta­bi­li­zo­vat,“ říká Schäfer. Spo­leč­nos­ti dě­la­jí vše, co je v je­jich si­lách, aby pro­šly krizí, po­su­nu­ly se vpřed s vý­vo­jem a sna­ži­ly se udr­žet svou hlav­ní pra­cov­ní sílu tím, že jí po­skyt­nou do­vo­le­nou. Počet za­měst­nan­ců v květ­nu le­toš­ní­ho roku byl o 3,7 % nižší než v před­cho­zím roce.


Mohlo by vás zajímat: