Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Úspěšný první test demonstrátoru strojního zdění v ČR

Čtvrtek, 13 Srpen 2020 10:39

Tags: IdeaSense | KM Robotics | KUKA | Stavebnictví | Strojní | Wienerberger | Zdění

Stavebni robot KM Robotics-2033Ve čtvr­tek 16. čer­ven­ce pro­bě­hl v České re­pub­li­ce his­to­ric­ky první test tech­no­lo­gic­ké­ho de­mon­strá­to­ru stroj­ní­ho zdění na re­ál­né stav­bě. Zdicí stroj vy­vi­nu­l KM Ro­bo­tics za pod­po­ry spo­leč­nos­ti Wi­e­ner­ber­ger. Tržní po­ten­ci­ál pro­duk­tu zkou­má Ino­vač­ní spo­leč­nost Ide­a­Sen­se, jež také na­po­moh­la vy­tvo­řit byz­nys model bu­dou­cí služ­by stroj­ní­ho zdění. Ko­merč­ní pro­to­typ by se měl na trhu ob­je­vit v ná­sle­du­jí­cích le­tech, na jeho pří­pra­vě se bude kromě výše zmí­ně­ných po­dí­let také Český in­sti­tut in­for­ma­ti­ky, ro­bo­ti­ky a ky­ber­ne­ti­ky ČVUT. Ře­še­ní by mohlo nejen zrych­lit a zpřes­nit zdění, ale také po­mo­ci řešit dlou­ho­do­bý pro­blém s ne­do­stat­kem kva­li­fi­ko­va­ných zed­ní­ků na stav­bách.

Myš­len­ka vy­u­ži­tí ro­bo­tic­ké­ho ra­me­ne pro zdění po­chá­zí od KM Ro­bo­tics, za vý­vo­jem de­mon­strá­to­ru stojí za­kla­da­te­lé znač­ky Ště­pán Kočí a Jakub Mar­šík. Vý­sled­ný pro­dukt byl po­pr­vé po čtyřech le­tech vý­vo­je otes­to­ván v os­t­rém pro­vo­zu na stav­bě v Ří­ča­nech. De­mon­strá­tor bude zá­ro­veň slou­žit jako zá­klad k ná­sled­né­mu vý­vo­ji pro­to­ty­pu sys­té­mu stroj­ní­ho zdění ur­če­né­ho pro sé­ri­o­vou vý­ro­bu. Jeho vývoj bude pro­bí­hat v úzké spo­lu­prá­ci se spo­leč­nos­tí Wi­e­ner­ber­ger, Ide­a­Sen­se a CIIRC ČVUT. Wi­e­ner­ber­ger pro­jek­tu po­sky­tu­je fi­nanč­ní pod­po­ru a smě­řo­vá­ní s ohle­dem na správ­né za­bu­do­vá­ní stá­va­jí­cích ci­hel­ných bloků. Ide­a­Sen­se je ko­or­di­ná­to­rem ce­lé­ho pro­jek­tu – stojí za pří­pra­vou byz­nys mo­de­lu a mo­ni­to­ru­je, jak by mohl vý­sled­ný pro­dukt ob­stát na trhu.
De­mon­strá­tor stroj­ní­ho zdění byl po­sta­ven na ro­bo­tu KUKA KR 210 na li­ne­ár­ní dráze vlast­ní kon­struk­ce a je scho­pen zdít li­bo­vol­ně dlou­hé rovné úseky zdí z běž­né­ho sor­ti­men­tu brou­še­ných ci­hel­ných bloků Po­ro­therm spo­leč­nos­ti Wi­e­ner­ber­ger. Sa­mot­ný test pro­bí­hal s pá­le­ný­mi ke­ra­mic­ký­mi cihla­mi Po­ro­therm 30 Profi Dry­fix. Jako po­ji­vo je možné po­u­žít ten­ko­vrst­vé le­pi­dlo či pěnu. V rámci sa­mot­né­ho testu byla po­u­ži­ta zdicí pěna Dry­fix.


Mohlo by vás zajímat: