Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Konference CADfórum 2020 také jen on-line

Pondělí, 17 Srpen 2020 08:59

cadforum2020--2034Na webu CAD Stu­dia na­jde­te od 12. srpna ozná­me­ní, že epi­de­mi­o­lo­gic­ká si­tu­a­ce nutí uspo­řá­dat le­toš­ní 17. roč­ník tra­dič­ní CAD/CAM/BIM kon­fe­ren­ce CADfórum on-line for­mou, tedy bez fy­zic­ké­ho se­tká­ní účast­ní­ků. Dvou­den­ní od­bor­né kon­fe­ren­ce CADfórum za­mě­ře­né na vý­mě­nu prak­tic­kých zku­še­nos­tí mezi pro­fe­si­o­nál­ní­mi uži­va­te­li CAD/CAM a BIM ře­še­ní pro po­čí­ta­čo­vé na­vr­ho­vá­ní se pra­vi­del­ně účast­ní více než 400 pro­fe­si­o­ná­lů, pro­jek­tan­tů a kon­struk­té­rů z celé České re­pub­li­ky i ze Slo­ven­ska.

Ač v CAD Stu­diu chá­pou pří­no­sy osob­ní účas­ti, osob­ních se­zná­me­ní s ko­le­gy a za­jí­ma­vých dis­ku­zí nad pří­buz­ný­mi i ne­pří­buz­ný­mi té­ma­ty ve foye­ru kon­fe­ren­ce, zdra­ví účast­ní­ků je před­něj­ší.
Účast na on-line po­do­bě akce bude bez­plat­ná. O pří­no­sy pro pro­jekč­ní a kon­strukč­ní praxi v zú­čast­ně­ných fir­mách tak ne­mu­sí při­jít účast­ní­ci ani letos. Pro on-line účast se stačí za­re­gis­tro­vat na strán­kách kon­fe­ren­ce.​cadforum.​cz. V září všem za­re­gis­tro­va­ným budou za­slá­ny po­ky­ny pro je­jich on-line při­po­je­ní.
Le­toš­ní CADfórum i v této po­do­bě pro­běh­ne pod hes­lem „Stvoř­te co­ko­liv“ se za­mě­ře­ním na prak­tic­ké otáz­ky BIM tech­no­lo­gií a mo­der­ních CAD/CAM a PDM ná­stro­jů. O zku­še­nos­ti s je­jich za­vá­dě­ním se po­dě­lí před­ní české a slo­ven­ské firmy. Kon­fe­ren­ce před­sta­ví kromě ji­né­ho i nej­no­věj­ší ná­vr­ho­vé ná­stro­je vy­u­ží­va­jí­cí mo­der­ní tech­no­lo­gie clou­du, in­for­mač­ní­ho mo­de­lo­vá­ní budov (BIM) a ge­ne­ra­tiv­ní­ho de­sig­nu.

Po­řa­da­te­lem akce je spo­leč­nost CAD Stu­dio, hlav­ní­mi part­ne­ry kon­fe­ren­ce jsou Au­to­de­sk, Tri­lab, Gefos, Acer a Zebra. Pro­gram kon­fe­ren­ce na­bíd­ne kromě před­ná­šek uži­va­te­lů z praxe a dis­ku­sí i prak­tic­ké worksho­py, pro­duk­to­vé no­vin­ky, tipy a triky k apli­ka­cím Au­to­de­sk In­ven­tor, Revit a Civil 3D, k Fusi­on 360 a dal­ším CAM apli­ka­cím. Do­ta­zy zod­po­ví i zá­stup­ci dě­čín­ské vý­vo­jo­vé kan­ce­lá­ře Au­to­de­s­ku. Po oba dny kon­fe­ren­ce budou k dis­po­zi­ci i od­bor­ní­ci, při­pra­ve­ní zod­po­vě­dět veš­ke­ré do­ta­zy.