Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Pozvánka na seminář Zpracování plechu

Pondělí, 17 Srpen 2020 10:04

Tags: ČSVZP | ESI Group | Konference | Seminář | Zpracování plechu

TU-Liberec-2034Česká spo­leč­nost pro vý­zkum zpra­co­vá­ní ple­chu zve 10. 9. 2020 od 10:00 na se­mi­nář „Zpra­co­vá­ní ple­chu“. Se­mi­nář je určen ve­dou­cím pra­cov­ní­kům, kon­struk­té­rům a tech­no­lo­gům firem ve vý­ro­bě dílů z ple­chu a ná­řa­dí na ploš­né tvá­ře­ní, zejmé­na v au­to­mo­bi­lo­vém prů­mys­lu. Mezi pří­spěv­ky na­jde­te na­pří­klad me­to­du ko­si­mu­la­ce stro­je a pro­ce­su na pří­kla­du tvá­ře­ní plechů, vy­u­ži­ti plas­tu při vý­ro­bě li­so­va­cí­ho ná­řa­dí nebo vý­ro­bu ka­ro­se­rií, struk­tu­rál­ních a pod­vozko­vých dílů au­to­mo­bi­lů – od li­so­vá­ní, přes spo­jo­vá­ní (sva­řo­vá­ní, ný­to­vá­ní a le­pe­ní) až po la­ko­va­ní – popis jed­not­li­vých pro­ce­sů a je­jich pří­pad­ných pro­blé­mů, popis ře­še­ní po­mo­cí nu­me­ric­kých si­mu­la­cí.

Kromě do­má­cích před­ná­še­jí­cích ze Škoda Auto, ESI Group a TU Li­be­rec se akce zú­čast­ní také za­hra­nič­ní hosté z TU Dráž­ďa­ny a ESI Group. Veš­ke­ré in­for­ma­ce o pro­gra­mu a re­gis­tra­ci na se­mi­nář na­jde­te na od­ka­zech CSVZP.​czEven­ty.
Se­mi­nář se koná v kon­fe­renč­ní míst­nos­ti In­for­mač­ní­ho cen­t­ra TU v Li­ber­ci, Stu­dent­ská 1402/2, 461 17 Li­be­rec, pří­pad­ně on-line pro re­gis­tro­va­né účast­ní­ky, kteří ne­chtě­jí ces­to­vat.

Akce je určena ve­dou­cím pra­cov­ní­kům, kon­struk­té­rům a tech­no­lo­gům firem v hro­mad­né vý­ro­bě dílů z ple­chu a ná­řa­dí na ploš­né tvá­ře­ní, zejmé­na v au­to­mo­bi­lo­vém prů­mys­lu. Účast­ní­ci budou se­zná­me­ni s po­znatky o sou­čas­ných tren­dech ve vý­vo­ji vy­so­ce pev­ných plechů a je­jich zpra­co­vá­ní, ve vý­vo­ji tech­no­lo­gií pro tvá­ře­ní a spo­jo­vá­ní plechů a o si­mu­la­ci tvá­ře­cích pro­ce­sů.
V pří­pa­dě zájmu o účast na kon­fe­ren­ci za­šle­te při­hláš­ku pí­sem­ně nebo mai­lem do 6. 9. 2020 na ad­re­su Doc. Ing. Pavel Solfronk, Ka­ted­ra stro­jí­ren­ské tech­no­lo­gie, Tech­nic­ká uni­ver­zi­ta Li­be­rec, Stu­dent­ská 1402/02, 46117 Li­be­rec.


Mohlo by vás zajímat: