Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Webinář ProjectWise 365

Úterý, 18 Srpen 2020 09:45

Webinar Bentley Institute-2034Účas­tí na webi­ná­ři zjis­tí­te, jak šká­lo­va­tel­né, oka­mži­tě do­stup­né a 100% clou­do­vé ře­še­ní Pro­jectWi­se 365 spo­leč­nos­ti Bent­ley Sys­tems umož­ňu­je or­ga­ni­za­cím bez­peč­né vzdá­le­né při­po­je­ní členů je­jich týmů k pro­jek­to­vým datům a kon­t­ro­lu di­gi­tál­ní­ho ná­vr­hu. V úterý 25. srpna 2020 v 11:00 hodin se Mi­roslav Matas, kon­zul­tant Co­hesi­ve AP, bude vě­no­vat té­ma­tu efek­tiv­ní spo­lu­prá­ce na pro­jek­tech. Pokud sou­čas­né re­strik­ce ovliv­ni­ly pro­duk­ti­vi­tu va­še­ho týmu, tým čelí pro­blé­mům s pří­stu­pem k pro­jek­to­vým datům a je­jich ob­sa­hu, nebo již nejste dále schop­ni vy­tvá­řet spo­leč­né re­vi­ze, pak tento bez­plat­ný webi­nář může uká­zat ře­še­ní da­ných pro­blé­mů.

Webi­nář se bude vě­no­vat těmto té­ma­tům:

  • Zjed­no­du­še­ní pří­stu­pu k da­to­vým zdro­jům,
  • Zrych­le­ní ko­or­di­na­ce ná­vr­hu,
  • Lepší a rych­lej­ší spo­lu­prá­ce,
  • Re­vi­ze di­gi­tál­ní­ho ná­vr­hu,
  • Ří­ze­ní smluv­ní ko­mu­ni­ka­ce,
  • Tvor­ba, vý­stu­py a sle­do­vá­ní dů­le­ži­tých ob­chod­ních pro­blé­mů,
  • Za­mě­ře­ní týmů na ná­vrhy a pro­jek­to­vá­ní,
  • Re­vi­ze 2D/3D ná­vrhů,
  • On­li­ne re­vi­ze,
  • Znač­ky, ko­men­tá­ře, pří­lo­hy.

On-line registrace