Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

GOM slučuje měřicí a vyhodnocovací SW do jedné platformy

Úterý, 18 Srpen 2020 11:00

Tags: GOM | Inspekce | Měření | Moduly | Školení | Software | Verze 2020 | ZEISS

GOM Inspect Suite 2020-2034Pro­fe­si­o­nál­ní vy­hod­no­ce­ní je to, co z přes­ných vý­sled­ků mě­ře­ní dělá kon­ku­renč­ní vý­ho­du. GOM, spe­ci­a­lis­ta na 3D me­t­ro­lo­gii, se stal v mnoha od­vět­vích zla­tým stan­dar­dem díky svému soft­wa­ru GOM In­spect all-in-one. Zá­kaz­ní­ci oceňují snad­nou ovla­da­tel­nost soft­wa­ru a spo­leh­li­vou na­vi­ga­ci, kte­rou po­sky­tu­je během ce­lé­ho pra­cov­ní­ho po­stu­pu – od mě­ře­ní po kon­t­ro­lu a zá­vě­reč­nou zprá­vu. Nový GOM In­spect Suite po­kra­ču­je v za­mě­ře­ní GOMu na kon­krét­ní zá­kaz­nic­ké vý­ho­dy: všech­ny apli­ka­ce jsou nyní plně in­te­gro­vá­ny a lze je také fle­xi­bil­ně při­způ­so­bit po­mo­cí vlast­ních skrip­tů. GOM, spo­leč­nost sku­pi­ny ZEISS, po­sky­tu­je op­tic­ké 3D me­t­ro­lo­gic­ké sys­témy.

Při­dru­že­ný soft­ware GOM ob­sa­hu­je bez­plat­né kon­t­rol­ní funk­ce, které se každý rok ak­tu­a­li­zu­jí a lze je roz­ší­řit při­dá­ním pla­ce­ných mo­du­lů. GOM se za­mě­řu­je na své zá­kaz­ní­ky: díky in­tu­i­tiv­ní­mu ovlá­dá­ní soft­wa­ru a při­způ­so­bi­tel­ným funk­cím mohou za­čá­teč­ní­ci i od­bor­ní­ci v oboru snad­no pro­vá­dět své spe­ci­fic­ké úkoly mě­ře­ní a op­ti­ma­li­zo­vat své pro­ce­sy.

Ob­rov­ský krok do bu­douc­nos­ti: GOM In­spect Suite

Verze soft­wa­ru pro rok 2020 ob­sa­hu­je struk­tu­rál­ní vy­lep­še­ní a další funk­ce. Nová soft­wa­ro­vá plat­for­ma GOM má název GOM In­spect Suite. Sdru­žu­je všech­ny apli­ka­ce a na­bí­zí plnou in­te­gra­ci, od 3D sní­má­ní dat po re­por­ting. Plat­for­ma na­bí­zí velké vy­lep­še­ní efek­ti­vi­ty pra­cov­ní­ho po­stu­pu, větší fle­xi­bi­li­tu a za­bez­pe­če­ní pro­ce­sů, navíc sni­žu­je po­tře­bu in­ves­to­vat do ško­le­ní.

Vy­hod­no­ce­ní dat 3D mě­ře­ní ne­zá­vis­lé na sys­té­mu

GOM In­spect Suite 2020 také na­bí­zí sys­té­mo­vě ne­zá­vis­lý vy­hod­no­co­va­cí soft­ware pro 3D mě­ře­ná data ge­ne­ro­va­ná sní­ma­cí­mi ske­ne­ry, la­se­ro­vý­mi ske­ne­ry, sou­řad­ni­co­vý­mi mě­ři­cí­mi stro­ji a dal­ší­mi mě­ří­cí­mi stro­ji. Uži­va­te­lé mohou pra­co­vat s po­ly­go­no­vý­mi sí­tě­mi, kon­t­ro­lo­vat mě­ře­ná data a vy­tvá­řet se­sta­vy tak snad­no a efek­tiv­ně jako vždy. Pla­ce­né mo­du­ly, jako je pod­po­ra GOM In­spect Pro­fes­si­o­nal, pod­po­ru­je na­pří­klad pa­ra­me­t­ric­kou kon­t­ro­lu a zjed­no­du­še­ní ce­lé­ho pra­cov­ní­ho po­stu­pu mě­ře­ní po­mo­cí ša­b­lon pro mě­ři­cí po­stu­py a in­spekč­ní zprá­vy (funk­ce „Smart Teach“).

Vý­znam­né do­pl­ně­ní funk­cí kon­t­ro­ly ob­je­mu

Verze 2020 po­pr­vé ob­sa­hu­je sadu funk­cí pro ob­je­mo­vou kon­t­ro­lu vo­xe­lo­vých dat ge­ne­ro­va­ných ske­no­vá­ním po­mo­cí po­čí­ta­čo­vé to­mo­gra­fie (CT) v bez­plat­ných stan­dard­ních in­spek­cích. Ino­va­tiv­ní 3D ob­je­mo­vý ren­de­rer pod­po­ru­je vi­zu­a­li­za­ci vnitř­ních struk­tur, ge­o­me­t­rií a smrš­ťo­va­cích dutin. Po­mo­cí CT dat lze také ana­ly­zo­vat si­tu­a­ce se­stav a zob­ra­ze­ní vir­tu­ál­ních řezů.

Mo­du­ly pro prů­mys­lo­vé kon­t­ro­ly

Ak­tu­ál­ně na­bí­ze­né mo­du­ly jsou za­mě­ře­ny na zá­kaz­ní­ky se zvlášt­ní­mi po­ža­dav­ky. Funk­ce pro kon­t­ro­lu lo­pa­tek na­pří­klad pod­po­ru­jí in­spek­ci lo­pa­tek tur­bín v le­tec­kém prů­mys­lu. Svě­to­vě první ře­še­ní Vir­tu­al Clam­ping bylo dále vy­vi­nu­to pro au­to­mo­bi­lo­vý prů­my­sl, pro po­u­ži­tí s pev­ný­mi a ne­tu­hý­mi díly vy­ro­be­ný­mi z ple­chu a plas­tu. Mě­ře­ná data zís­ka­ná po­mo­cí vir­tu­ál­ní­ho upí­ná­ní jsou přes­ně srov­na­tel­ná s vý­sled­ky fy­zic­ky upnu­té kom­po­nen­ty. Soft­wa­ro­vá funk­ce od­st­raňuje po­tře­bu in­ves­to­vat do dra­hých upí­na­cích pří­prav­ků a mi­ni­ma­li­zu­je vliv ope­rá­to­ra.
V soft­wa­ru byl dále op­ti­ma­li­zo­ván pra­cov­ní tok kom­po­nent a di­gi­tál­ní mon­táž. Nyní je možné di­gi­ta­li­zo­vat další díly z rámci pro­jek­tu se­sta­vy pro rych­lou ana­lý­zu tren­dů. Sou­čás­tí těch­to mo­du­lů je také vir­tu­ál­ní mě­ři­cí míst­nost pro au­to­ma­ti­zo­va­ná mě­ře­ní a kon­t­ro­ly sou­čás­tí v sé­ri­o­vé vý­ro­bě. In­tu­i­tiv­ní roz­hra­ní ki­osku usnadňuje lai­kům začít s au­to­ma­ti­za­cí mě­ře­ní.

GOM na­bí­zí fle­xi­bil­ní on-line ško­le­ní

GOM Tra­i­ning Cen­ter na­bí­zí uži­va­te­lům ná­vo­dy a sou­bo­ry uká­zek dat, aby jim po­mohl po­cho­pit a vy­u­žít nové soft­wa­ro­vé funk­ce ve verzi 2020. On-line ško­le­ní umožňují lidem účast­nit se od­kud­ko­li a doplňovat si tříd­ní se­mi­ná­ře.

Další in­for­ma­ce o GOM Soft­ware 2020 na­lez­ne­te na www.gom.com/goto/q0sf.


Mohlo by vás zajímat: