Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

BIM zcela otevřeně a prakticky – BIM Open 2020

Středa, 19 Srpen 2020 09:44

Tags: Adeon | Aula GONG | Autodesk | BIM | BIM Open | CAD | Konference | Stavebnictví

Konference BIM Open 2020-2034Spo­leč­nost Adeon po­řá­dá 22. září 2020 v Mul­ti­funkč­ní aule GONG (Dolní ob­last Vít­ko­vi­ce, Os­t­ra­va) už pátý roč­ník kon­fe­ren­ce BIM Open, na které se zcela ote­vře­ně a prak­tic­ky do­zví­te, jak na za­vá­dě­ní BIM me­to­di­ky ve sta­veb­nic­tví. Kon­fe­ren­ce je za­mě­ře­ná na kon­krét­ní vy­u­ži­tí BIM apli­ka­cí Au­to­de­s­ku pro po­zem­ní a li­ni­o­vé stav­by. Ně­ko­lik firem, které již BIM po­u­ží­va­jí, se­zná­mí účast­ní­ky se svými zku­še­nost­mi uplat­ně­ní BIM. Kon­fe­ren­ce bude pro­bí­hat v hlav­ním sále a třech míst­nos­tech pro prak­tic­ké worksho­py, kde budou pro­bí­rá­na té­ma­ta BIM ve sta­veb­ní pro­jek­ci, In­frastruk­tu­ra a BIM, nebo ro­di­ny, kla­si­fi­ka­ce a da­ta­bá­ze.

Bo­ha­tý je také do­pro­vod­ný pro­gram s ukáz­kou pro­sto­ro­vé­ho 3D ske­ne­ru FARO přímo v pro­vo­zu a le­tec­ké ske­no­vá­ní za po­mo­cí dronu. K vy­zkou­še­ní bude vir­tu­ál­ní a roz­ší­ře­ná re­a­li­ta s CAD sta­veb­ní­mi mo­de­ly z pro­gra­mů Revit a Na­visworks. Před­sta­ví se vi­zu­a­li­zač­ní schop­nos­ti apli­ka­ce Ens­ca­pe a Lu­mi­on. Po­dí­vat se také bu­de­te moci na 3D tis­kár­nu sta­veb­ních mo­de­lů a nové plot­ry spo­leč­nos­ti HP. Stá­nek firmy 3D­con­nexi­on před­ve­de uni­kát­ní 3D po­lo­ho­va­cí za­ří­ze­ní pro CAD mo­de­ly. Na místě budou také další part­ne­ři, kteří si při­pra­vi­li ukáz­ky svých prací.

Kon­fe­ren­ce BIM Open je ur­če­na pro ar­chi­tek­ty a pro­jek­tan­ty sta­veb­ních a in­frastruk­tur­ních pro­jek­tů, ma­na­že­ry sta­veb­ních firem, in­ves­to­ry a školy. Tedy všech­ny, které za­jí­ma­jí CAD pro­gra­my ve sta­veb­nic­tví a za­vá­dě­ní BIM.
Počet míst je ome­zen, je tedy nutné se pře­dem a včas za­re­gis­tro­vat. Bez této re­gis­tra­ce ne­bu­de vstup na akci umož­něn. K dispozici ale také bude bezplatný živý přenos.

Registrace na konferenci

 

 

 


Mohlo by vás zajímat: