Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Technologický seminář AMTECH Tech Days zrušen!

Středa, 19 Srpen 2020 10:33

Tags: AMTECH | Robotika | Seminář | SMT | Tech Days | Zrušeno

Amtech TD 2020 zruseno-2034Ve stře­du 5. srpna jsme čte­ná­ře in­for­mo­va­li o po­řá­dá­ní AM­TECH Tech Days 2020. Po čtr­nác­ti dnech však do naší re­dakč­ní pošty při­chá­zí ná­sle­du­jí­cí zprá­va po­řa­da­te­le: Am­tech se vždy snaží po­řá­dat in­for­mač­ní akce v ma­xi­mál­ní možné kva­li­tě a při­da­né hod­no­tě pro zá­kaz­ní­ky. Vzhle­dem k epi­de­mi­o­lo­gic­kým opat­ře­ním jak u na­šich do­da­va­te­lů, tak i u na­šich zá­kaz­ní­ků, mu­sí­me s po­li­to­vá­ním kon­sta­to­vat, že plá­no­va­ný tech­no­lo­gic­ký se­mi­nář AM­TECH Tech Days, který se měl konat ve dnech 9.–10. září 2020, bychom v této kva­li­tě, na kte­rou jste zvyklí, po­řá­dat ne­moh­li a proto jsme se roz­hod­li tuto akci zru­šit.

V Am­te­chu budou rádi in­for­mo­vat o no­vin­kách při in­di­vi­du­ál­ních ná­vště­vách ať už na svých pro­vo­zov­nách nebo při ná­vště­vách ob­chod­ních zá­stup­ců přímo u zá­kaz­ní­ků.


Mohlo by vás zajímat: