Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Vectorworks vítězem 2020 Architekt A+Awards

Čtvrtek, 20 Srpen 2020 10:13

Tags: 2020 | Architect | Ar­chi­ti­zer A+Awards | BIM | Software | Stavebnictví | Vec­torworks

Vectorworks Architect 2020--2034Ve osmém roč­ní­ku sou­tě­že vy­bra­la po­ro­ta za ví­tě­ze oce­ně­ní 2020 Ar­chi­ti­zer A+Awards spo­leč­nost Vec­torworks, svě­to­vé­ho po­sky­to­va­te­le návrho­vé­ho a BIM soft­wa­ru, a to v ka­te­go­rii De­sign Tools-Soft­ware & Di­gi­tal Tools. Oce­ně­ný BIM soft­ware Vectorworks Architect 2020 byl již dru­hým rokem po sobě fi­na­lis­tou a také zís­kal 2019 Po­pu­lar Cho­ice Award v ka­te­go­rii De­sign Tools-Apps & Di­gi­tal Tools. Ceny Ar­chi­ti­zer A+Awards upo­zorňují na nej­na­lé­ha­věj­ší pro­blémy, kte­rým dnes čelí ar­chi­tek­tu­ra a de­sign, se sa­mo­stat­ný­mi ka­te­go­ri­e­mi pro ar­chi­tek­tu­ru a pro­duk­ty.

Díky od­po­ví­da­jí­cím novým ka­te­go­ri­ím, ak­tu­ál­ní­mu po­kry­tí a prů­kop­nic­kým po­rot­cům do­stá­va­jí ceny pro­fe­si­o­ná­lo­vé z oboru, kteří pra­cu­jí v po­pře­dí dneš­ních tvůr­čích ná­roč­ných úkolů. Ceny kla­dou důraz na nej­i­no­va­tiv­něj­ší vy­u­ži­tí ma­te­ri­á­lů a tech­no­lo­gií v tomto od­vět­ví a také pod­po­ru udr­ži­tel­né­ho de­sig­nu a nové pří­stu­py ve sta­veb­nic­tví. Nové ka­te­go­rie letos za­hr­no­va­ly udr­ži­tel­né pro­duk­ty, de­signo­vý hard­ware a BIM tech­no­lo­gii.
Po­ro­ta slo­že­ná z nej­lep­ších svě­to­vých ar­chi­tek­tů, ná­vr­há­řů in­te­ri­é­rů a pro­duk­tů po­su­zo­va­la pří­spěv­ky na zá­kla­dě es­te­ti­ky, vý­ko­nu a do­pa­du.
Vec­torworks Ar­chi­tect je oce­ně­né soft­wa­ro­vé BIM ře­še­ní, které umožňuje ski­co­vat, mo­de­lo­vat a do­ku­men­to­vat pro­jekt ja­ké­ko­li ve­li­kos­ti od kon­cep­tu po do­kon­če­ní. Ar­chi­tect při­ná­ší efek­ti­vi­tu pra­cov­ních toků a da­to­vě bo­ha­té po­hle­dy na celý pro­ces ná­vr­hu od po­čá­teč­ní­ho ná­čr­tu až po ko­or­di­na­ci plánů vý­stav­by v plném roz­sa­hu.
Chce­te-li se do­zvě­dět více o Vec­torworks Ar­chi­tect, na­vštiv­te vec­torworks.net/ar­chi­tect. Celý se­znam vý­her­ců sou­tě­že na­jde­te v ga­le­rii vý­her­ců Ar­chi­ti­zer A+Award.


Mohlo by vás zajímat: