Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Přihlašování na Konferenci GIS Esri v ČR spuštěno

Pátek, 21 Srpen 2020 07:11

Tags: Arcadata | ESRI | GIS | Konference | on-line | Přihlašování

Konference GIS Esri v CR 2020-2034Dva­cá­té­ho srpna 2020 bylo spuš­tě­no při­hla­šo­vá­ní na vir­tu­ál­ní Kon­fe­ren­ci GIS Esri v ČR. Výše re­gis­trač­ní­ho po­plat­ku i roz­sah uzná­va­ných slev letos po­řa­da­te­lé při­způ­so­bi­li faktu, že kon­fe­ren­ce bude pro­bí­hat vir­tu­ál­ně a toto nej­vět­ší se­tká­ní čes­kých geo­in­for­ma­ti­ků tak může být do­stup­něj­ší. Vir­tu­ál­ní forma kon­fe­ren­ce účast­ní­kům navíc za­jis­tí i to, že stih­nou oprav­du kaž­dou před­náš­ku či work­shop, o který budou mít zájem. Pokud máte ně­ja­ký za­jí­ma­vý pro­jekt, ur­či­tě ne­vá­hej­te a vy­u­žij­te ně­kte­rou z mož­nos­tí pre­zen­ta­ce.

Svoji práci mů­že­te letos pre­zen­to­vat dvo­jím způ­so­bem – na­to­če­ním před­náš­ky nebo účas­tí v pře­hlíd­ce map a on-line apli­ka­cí.
Zá­znam před­náš­ky si mů­že­te vy­tvo­řit sami, nebo vám s tím rádi po­mo­hou v Ar­c­da­ta Praha ve svém na­hrá­va­cím stu­diu. Co se pře­hlíd­ky týče, při­hlá­sit je možné webo­vou mapu, mapu s pří­bě­hem, on-line apli­ka­ci i ma­po­vé dílo (mapu, pla­kát) ve for­má­tu PDF.
Více in­for­ma­cí o mož­nos­tech pre­zen­ta­ce zís­ká­te na sa­mo­stat­né strán­ce.

Zbývá se tedy jen při­hlá­sit

 

 


Mohlo by vás zajímat: