Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

CNC Software partnerem KYOCERA SGS Precision Tools

Pátek, 21 Srpen 2020 09:09

MastercamAndKYOCERA-2034CNC Soft­ware, vý­vo­jář CAD/CAM soft­wa­ru Mas­ter­cam, ozná­mil nové part­ner­ství s Ky­o­ce­ra SGS Pre­ci­si­on Tools (KSPT) kvůli po­sky­to­vá­ní kniho­ven ná­stro­jů spo­leč­nos­ti uži­va­te­lům Mas­ter­ca­mu. KSPT je cer­ti­fi­ko­va­ný vý­rob­ce špič­ko­vých řez­ných ná­stro­jů z tvr­do­ko­vu (ISO 9001: 2015) a prů­kop­ní­kem ně­kte­rých nej­do­ko­na­lej­ších tech­no­lo­gií řez­ných ná­stro­jů na světě. Díky této spo­lu­prá­ci mohou uži­va­te­lé Mas­ter­ca­mu sta­ho­vat SGS knihov­ny řez­ných ná­stro­jů z tvr­dých kar­bi­dů z Mas­ter­cam Tech Ex­chan­ge.

Na­tiv­ní da­ta­bá­ze ná­stro­jů Mas­ter­cam 3D jsou plně kom­pa­ti­bil­ní s pro­gra­mem Mas­ter­cam 2020 a ná­sled­ný­mi ver­ze­mi. Na­bí­ze­jí nej­no­věj­ší ino­va­ce KSPT a před­sta­ve­ní pro­duk­tů SGS, včet­ně je­jich nej­no­věj­ší hru­bo­va­cí řady Z-Carb HPR a čel­ních fréz H-Carb pro dy­na­mic­ké fré­zo­vá­ní. Na­tiv­ní knihov­ny za­hr­nu­jí více než 12 tisíc ná­stro­jů včet­ně že­lez­ných a ne­že­lez­ných řez­ných ná­stro­jů od čel­ních fréz, rou­te­rů, mi­k­ro­ná­stro­jů a vr­tá­ků po vý­struž­ní­ky a ku­že­lo­vé zá­hlub­ní­ky.
Další in­for­ma­ce o Mas­ter­ca­mu na­jde­te na www.mastercam.com.
Informace o nástrojích Kyocera SGS Precision Tools naleznete na www.kyocera-sgstool.com.