Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Nová brána do třetí dimenze Aucotecu

Pondělí, 24 Srpen 2020 11:00

Tags: 3D portál | Aucotec | Engineering Base | výměna dat | Webová služba | XML

Aucotec 3D-Portal-2035Se svým novým 3D por­tá­lem stan­dar­di­zu­je soft­wa­ro­vý vý­vo­jář Au­co­tec spo­je­ní mezi 2D a 3D kon­struk­cí ve stro­jí­ren­ství a ná­vr­hu to­vá­ren. Roz­hra­ní také kdy­ko­li umož­ňu­je webo­vou, na kli­en­tu ne­zá­vis­lou, vý­mě­nu dat mezi všemi běž­ný­mi 3D apli­ka­ce­mi a En­gi­nee­ring Base (EB), plat­for­mou pro spo­lu­prá­ci od Au­co­tecu. Třetí di­men­ze je ve stro­jí­ren­ství vždy dů­le­ži­tá, pokud se jedná o op­ti­mál­ní vy­u­ži­tí dané ob­las­ti nebo její při­způ­so­be­ní. Ať už ve vel­kých ha­lách nebo jen ve skříni musí být přes­ně vy­poč­te­na a pro vý­ro­bu spo­leh­li­vě zdo­ku­men­to­vá­na hmota, fy­zic­ké tra­so­vá­ní tru­bek, ka­be­lo­vých žlabů nebo jed­not­li­vých vo­di­čů.

Při­dru­že­ná při­po­je­ní lze nicmé­ně na­lézt na 2D vý­kre­su v EB. Pro do­sa­že­ní tr­va­lé kon­zis­ten­ce Au­co­tec již im­ple­men­to­val 3D při­po­je­ní pro mnoho zá­kaz­ní­ků. Nyní exis­tu­jí dvě ino­va­ce, které zjed­no­du­šu­jí při­po­je­ní a urych­lu­jí vý­mě­nu.

Hodí se pro ja­ký­ko­li 3D sys­tém

První ino­va­cí je vlast­ní EB stan­dar­di­zo­va­ný odkaz, který zjed­no­du­šu­je 3D in­te­gra­ci. Tato nová „brána“ k 3D datům umož­ňu­je ex­port 2D in­for­ma­cí do 3D sys­té­mu a im­port pří­sluš­ných 3D dat do EB pro­střed­nic­tvím při­způ­so­be­né­ho XML sou­bo­ru. Je pruž­ně při­způ­so­bi­tel­ný a může tedy pra­co­vat se všemi běž­ný­mi ná­stro­ji. Lze de­fi­no­vat různé ša­b­lo­ny, pro­to­že každý 3D sys­tém po­tře­bu­je různé in­for­ma­ce. Zá­klad­ní struk­tu­ra XML zů­stá­vá vždy stej­ná.

Plug-in s pod­po­rou XML

3D stra­na vy­ža­du­je pouze jeden modul plug-in, který do­ká­že číst XML. Ne­ut­rál­ní XML zá­klad vy­ža­du­je vý­raz­ně méně úsilí při in­sta­la­ci a plug-in je možné snad­něj­ší udr­žo­vat než tra­dič­ní roz­hra­ní. 2D a 3D stra­ny se musí do­hod­nout pouze na stej­né struk­tu­ře XML pro čtení a zápis in­for­ma­cí, aby fun­go­va­ly a byly sro­zu­mi­tel­né pro oba obory.

Webo­vá služ­ba usnadňuje ne­zá­vis­lost

Dru­hou no­vin­kou je webo­vá služ­ba pro vý­mě­nu dat. Pro pří­stup k jeho datům musí být ob­vykle spuš­těn kon­strukč­ní sys­tém. 3D por­tál je jed­nou z prv­ních mi­k­ro­slu­žeb v EB, což zna­me­ná, že pro­střed­nic­tvím webu fun­gu­je ne­zá­vis­le na kli­en­tu. Spe­ci­ál­ní 3D služ­ba je jako další vrst­va v EB ar­chi­tek­tu­ře, díky které mů­že­te kdy­ko­li data zís­ká­vat – sa­mo­zřej­mě s pří­sluš­ný­mi právy. To je stej­ně dů­le­ži­té jak pro glo­bál­ně dis­tri­bu­o­va­né obory, tak pro in­ter­ní sítě. Če­ka­cí doby na od­bor­ní­ka „na dru­hém konci“ jsou passé. 3D por­tál tak nejen ote­ví­rá dveře (bránu) vzá­jem­né­mu „po­ro­zu­mě­ní“ druhé a třetí tech­nic­ké di­men­ze, ale také větší pruž­nos­ti a efek­ti­vi­tě při na­vr­ho­vá­ní pro­voz­ních za­ří­ze­ní.


Mohlo by vás zajímat: